İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Aksu Çayı Sulama Birliği
İşin Adı 2021 Yılı Akaryakıt Alımı
İlan Tarihi 04.03.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 12.03.2021 10:00:00
Son Teklif Tarihi 12.03.2021 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/117382

1-İdarenin
a) Adı : AKSU ÇAYI SULAMA BİRLİĞİ
b) Adresi : Macun Mah. İsmail Ogan Cad. No:48/1 AKSU/ANTALYA
c) Telefon ve faks numarası : 2424262457 - 2424263665
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 2021 YILI AKARYAKIT ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
2 KALEM MAL ALIMI 40.000 LİTRE MOTORİN VE 2.000 LT KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karaöz, Aksu, Gebiz. Abdurrahmanlar ve Aşağıkocayatak Sulama Sahaları için Aksu merkez hizmet vasıtası üretim ve iş makinelerinin akaryakıt ihtiyacı, taşıt tanıma sistemi bulunan akaryakıt istasyonlardan veya 20 km kadar mesafedeki akaryakıt istasyonlarından , Karaöz ve Gebiz Sulama Sahaları için merkezlerdeki veya hizmet vasıtası üretim ve iş makinelerinin akaryakıt ihtiyacı, taşıt tanıma sistemi bulunan akaryakıt istasyonlarından veya 20 km kadar mesafedeki akaryakıt istasyonlarından yüklenici firma tarafından verilecek el kiti veya kart ile peyder pey alınacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Teknik Şartnamede Düzenlenmiştir.
d) İşe başlama tarihi : 01.04.2021


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.03.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : AKSU ÇAYI SULAMA BİRLİĞİ/ MACUN MAHALLESİ İSMAİL OGAN CAD. NO: 48/ 1 AKSU - ANTALYA


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1-İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama kuruluşu ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt dağıtım yapma ve pazarlama Lisans belgeleri,

2- İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama kuruluşunun bayisi ise;
a) İsteklinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik belgesini,
Asıllarını veya noter onaylı aslı gibidir şeklindeki belgelerini sunmak zorundadırlar.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.