İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Terörizmle Mücadele Eğitim Ve Tatbikat Mrk.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları
İşin Adı Bina, Tesis, Kalorifer Kazanı Ve Müştemilatının Periyodik Bakımına Yönelik 3 (üç) Kısımlı 138 (yüzotuzsekiz) Kalem Stok Seviye Tüketim Mal Ve Malzeme
İlan Tarihi 04.03.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 19.03.2021 15:00:00
Son Teklif Tarihi 19.03.2021 15:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/119360

1-İdarenin
a) Adresi : TERÖRİZMLE MÜCADELE EGITIM VE TATBIKAT MERKEZI KOMUTANLIGI EGIRDIR YOLU ÜZERI 32000 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası : 2462324612 - 2462324612
c) Elektronik Posta Adresi : komandotugay32@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
3 (Üç) Kısımlı 138 (Yüzotuzsekiz) Kalem Stok Seviye Tüketim Mal ve Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Te.Müc.Eğt. ve Tatb.Mrk.K.lığı Taşınır Tüketilebilir 409 Mal Saymanlığı Depoları Merkez / ISPARTA
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP 30 (OTUZ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE MAL TESLİM EDİLECEKTİR


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Te.Müc.Eğt.ve Tatb.Mrk. İhale Komisyon Başkanlığı Kepeci Mahallesi Aksu Caddesi No.:25 (Eski Askeri Mahkeme Binası) Merkez / ISPARTA
b) Tarihi ve saati : 19.03.2021 - 15:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Te.Müc.Eğt.ve Tatb.Mrk. İhale Komisyon Başkanlığı Kepeci Mahallesi Aksu Caddesi No.:25 (Eski Askeri Mahkeme Binası) Merkez / ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sözleşmenin yürürlüğe girmesini (imzalanmasını) müteakip teslimatına/işe başlanacak 30 takvim günü içerisinde taahhüt konusu makine ve malzemeler 2.1.ç maddesinde belirtilen teslim yerlerine defaten teslim edilecektir. 47.1.1. Taahhüt edilen mal/malların son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise sözleşme tasarısının 34?üncü maddesi hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır. 47.1.2. Defaten teslim edilen mal/malların, kati kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (red edilme hali dışında) yükleniciye geri verilmeyecektir. 47.1.3. Teslim süresine muayenede geçen süreler dahil değildir. Muayenede geçen süre; yüklenicinin malı/malları ihale dokümanına uygun şekilde ilgili birliğe teslim ettiği tarihi takip eden günden başlayarak, muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine (Dahil) kadar devam eden süredir. 47.1.4. Teslim süresi içerisinde getirilen mal/malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde mal/malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içinde uygun çıkmayan mal/mallar yerine sadece 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen mal/mallarının muayenesi yapılır. 47.1.5. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği takdirde; idarece sözleşme tasarısının 34?üncü maddesine göre çekilecek ihtarlı sürede sadece 1 (BİR) defa mal/malları getirme hakkına sahiptir. 47.2. Muayene ve kabul şekil ve şartları: 47.2.1. Yüklenicinin, malı/malları ihale dokümanına ve sözleşmesine uygun şekilde birlik/kuruma teslim etmesini müteakip muayeneye hazır hale getirdiğini, ilgili mal saymanlığına bildirmesinden itibaren, en geç beş iş günü içinde, malın/malların muayene işlemleri başlatılır. Yüklenicinin, malı/malları birlik/kuruma teslim etmesi ve birlik/kurumca Taşınır Mal Geçici Teslim Tesellüm Belgesinin düzenlenmesi ile mal idareye teslim edilmiş olur. Bu durumda, ilgili mal saymanlığınca, Muayene Muhtırası ve Komisyon Kararının Muayene Muhtırası kısmı, en geç beş iş günü içinde tanzim edilir. Söz konusu belgenin tanzimi ile muayene işlemleri başlamış kabul edilir. 47.2.2. Muayeneyi yapacak makam tarafından, öncelikle yükleniciye muayene ve kabul işlemlerinin yapılacağı tarih bildirilerek; belirtilen yer, gün ve saatte hazır olması yazılı olarak bildirilir. Bu yazılı bildirim; faks, elektronik posta ve/veya özel kargo şirketleri ile yapılabilir. Bu yazılı bildirim, ayrıca posta ile gönderilmelidir. Bildirimin postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yükleniciye tebliğ edilmiş sayılır. Bu yazılı bildirim imza karşılığı, yüklenici veya kanunî temsilcisine, elden tebliğ edilmek suretiyle de yapılabilir. Ayrıca, yüklenici; muayene yerini, tarihi ve saatini öğrenmek için birlik/kurumla gerekli koordinasyonu kurar. 47.3. Muayene İşlemlerine Başlanması İçin Gerekli Şartlar: Bir malın/malların muayene ve kabul komisyonu tarafından muayenesine başlanabilmesi için; 47.3.1. Malın/malların ihale dokümanı ve sözleşmesinde belirtilen miktara uygun olarak birlik/kuruma teslim edilmiş olması veya dokümana uygun olarak teslime hazır hale getirildiğinin birlik/kuruma bildirilmiş olması, 47.3.2. Muayene makamına; ihaleyi yapan makam tarafından muayenesi yapılacak mala ait ihale dokümanı ve sözleşmesi malı/malları teslim alan mal saymanlığınca da, asgari 4 (dört) nüsha Muayene Muhtırası ve Komisyon Kararının gönderilmiş olması zorunludur. 47.4. Muayene İşlemleri: Teslim edilen mal/mallarının muayene işlemleri Te.Müc.Eğt.ve Tatb.Mrk.K.lığı Muayene Komisyonu Başkanlığınca yapılacaktır. Muayeneler yürürlükteki Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mal Alımları, Denetim, Muayene Ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına, ihale dokümanına ekli Teknik Şartnameye ve yürürlükteki ilgili mevzuata göre yapılır. 47.5. Fiziki Muayene: 47.51. Fiziki muayeneye yükleniciye tebliğ edilen gün ve saatte başlanır. Muayenenin aynı günde bitmemesi halinde devam edilecek gün ve saat saymanlığa ve muayeneye katılmış ise yükleniciye tebliğ edilir. 47.5.2. Yüklenici veya kanuni vekili fiziki muayenede hazır bulunmasalar da muayene işlemlerine başlanır ve keyfiyet raporda belirtilir. 47.5.3. Fiziki muayene kapsamında fonksiyon testi söz konusu olması halinde yüklenici veya kanuni vekili isterse bu muayenelere katılabilir. Ancak, malın/malların fiziksel muayenesi aşamasında, fonksiyon testi dışındaki fiziksel niteliklerinden dolayı uygun bulunmaması sonucunda, yüklenicinin veya kanuni temsilcisinin yazılı talebi halinde, Fonksiyon Testi yaptırılmaz. Bu husus, Muayene ve Kabul Komisyonu Muayene Raporunda belirtilir. MUAYENE AŞAMASINDA TESLİM EDİLECEK BELGELER 47.6. Fiziki muayene aşamasında verilecek belgeler muayene ve kabul komisyonuna yüklenici veya kanuni vekili tarafından fiziksel muayene sonuçlanıncaya kadar teslim edilir. 47.6.1. Fiziksel muayene aşamasında komisyona teslim edileceği belirtilen belgeler (Varsa teknik şartnamede istenen diğer belgeler/taahhütnameler dahil), ilgili teknik şartnamesi ve TSK Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına (Fiziksel muayene aşamasında komisyona teslim edileceği belirtilen belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce tasdikli sureti, yüklenici tarafından komisyona teslim edilir. Belgelerin asılları ibraz edilmiş ve yüklenici tarafından asılları geri istenirse, komisyonca fotokopisi alınarak "Aslı Görülmüştür" ibaresi yazılıp ilgili dosyasına eklenir.) uygun olarak muayene ve kabul komisyonlarına verilecektir. Fiziksel muayene süresi içerisinde ihale dokümanında yazılı belgelerin hiç teslim edilmemesi, eksik veya farklı belge teslim edilmesi, malın/malların niteliklerine uygun bulunmama sebebidir. 47.7. İtiraz Muayenesi: 47.7.1. Yüklenici, muayene sonucunun Ret çıkması halinde muayene sonucuna itirazını sonucun kendisine tebliğini müteakip 2 (İKİ) işgünü içinde yazılı olarak malı teslim etmiş olduğu Mal Saymanlığının bağlı olduğu Komutanlığa yapabilir. Yüklenicinin veya kanuni vekilinin fiziki muayeneye katılmaması itiraz muayene hakkını ortadan kaldırmaz. 47.7.2. Fiziksel itiraz muayenesi; ilk muayeneyi yapan komisyonda görev almamış personelden ve yürürlükteki TSK Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönerge esaslarına göre kurulacak, en az üç veya daha fazla tek sayıda kişiden oluşan, ikinci bir komisyon tarafından yapılır. Prensip olarak bu muayenelere, Mal Sorumlusu yerine Mal Saymanının katılması esastır. Mal saymanı yoksa, yerine vekalet eden personel katılır. Bu komisyonun vereceği karar kesin olup; muayene ve kabul bu karar esas alınarak sonuçlandırılacaktır. Yüklenicinin ikinci muayene sonucuna itiraz hakkı yoktur. Konunun mahkemeye intikal etmesi halinde her iki tarafta bu raporla yetinmeyi şimdiden kabul ve taahhüt ederler. 47.7.3. Fiziksel İtiraz muayenesi; ilk muayeneden olumsuz çıkan ve itiraz edilen hususlara yönelik olarak, ilk komisyonca tutulan mal numunesi üzerinden veya ihtiyaç duyulması halinde malın/malların tamamı üzerinden de yapılır. Teknik şartnamesinde numune tutulmayacağı ve malın/malların tamamının kontrol edileceği yazılı ise, mal üzerinden yapılır. Numune veya malın/malların değişmemesi veya üzerinde düzeltme yapılmaması için gerekli tedbir ilgililerince alınır. 47.7.4. Fiziksel İtiraz Muayenesi sonucu olumsuz ise, NİTELİKLERİNE UYGUN DEĞİLDİR raporu verilir. Rapor, itiraz komisyonunca, muayeneyi talep eden makama gönderilir. Bu rapor kesin olup, teslim edilmiş olan mal/iş için başka bir muayene yapılmaz. Bu durumda, laboratuvar muayenelerine geçilmez ve bu rapora itiraz edilmez. 47.7.5. Fiziksel İtiraz Muayenesi sonucu olumlu ise; itiraz muayenesi için düzenlenen Muayene Muhtırası ve Komisyon Kararı, İtiraz Komisyonunca imzalanarak, muayeneyi talep eden makama gönderilir. 47.7.6. Fiziksel itiraz muayene sonucunda fonksiyon testi ve/veya laboratuvar muayenesi safhasına geçilmeyecek ise, itiraz muayene komisyonunun vereceği rapor kesin olup muayene sonuçlandırılmış olur. 47.7.7. Fiziksel itiraz muayene sonucunda, fonksiyon testi ve/veya laboratuvar muayenesi safhasına geçilerek muayeneye devam edilecek ise; ilgili mal saymanlığınca, üçüncü bir Muayene Muhtırası ve Komisyon Kararı düzenlenir ve bu aşamadan sonraki tüm işlemler, muayeneyi yapan ilk komisyon tarafından yürütülür. 47.7.8. Yüklenici veya kanuni temsilcisinin fiziksel muayeneye katılmaması, itiraz muayene hakkını kaldırmaz. Yüklenici veya kanuni temsilcisi, isterse itiraz muayenesine katılabilir. 47.2.3.2.3 Yüklenici fonksiyon test sonuçlarının ret çıkması halinde muayene sonucunun kendisine tebliğini müteakip 2(iki) iş günü içinde ilgili saymanlığa yazılı olarak itiraz edebilir. Fonksiyon Testi, bizzat kabul komisyonu tarafından yapılmış ise, itiraz muayenesi, başka bir komisyon tarafından yürürlükteki TSK Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesinde belirtilen esaslara göre icra edilir. Fonksiyon Testi, kabul komisyonu tarafından yapılmamış ise, aynı komisyon tarafından, başka bir merkezde veya aynı merkezde farklı personele yaptırılır. 47.8. MUAYENE SONUCUNUN TEBLİĞİ: Muayene Komisyonu tarafından muayenesi tamamlanan mala ilişkin muayene raporları muayeneyi talep eden makama gönderilir. Muayene raporlarını alan ilgili Mal Saymanlığınca yükleniciye muayene sonucunun tebliği yapılır. Mal niteliklerine uygun bulunmamış ise tebligat ile birlikte Muayene Muhtırası ve eklerinin fotokopileri de yükleniciye gönderilir/verilir. 47.8.1. Yüklenici, niteliklerine uygun bulunmayan mal/mallarının tamamını idarenin deposundan 5 (beş) gün içerisinde geri almak zorundadır. Bu müddet içerisinde mal alınmaz ise yükleniciye geçecek her gün için o taksit tutarının %0,05(onbindebeş)i nispetinde para cezası verilir. Ancak cezalı müddet hiçbir şekilde 10 (on) günü geçemez. Geçtiği takdirde teslim yerindeki Muhakemat Müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılır. Yüklenici geri almadığı mal/mallarına ilişkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Geçen süre içerisinde malın/malların miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden ya da evsafını kaybetmesi sonucu muhafazasına imkan kalmadığının fiziki muayeneyi yapan Muayene ve Kabul Komisyonunca belgelenmesi kaydıyla imha edilmesinden dolayı alıcı birlik/kurum sorumlu tutulamaz. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye, depolama, tahlil ve imha işlemleri ücretleri yürürlükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde tahsil edilecektir. 47.8.2. Mal/Mallarının denetim, muayene ve testleri tamamlandığında, komisyonun olumlu raporu idarece kabul edilerek, ödemeye ilişkin belgelerin düzenlenmesinde esas alınır. 47.8.3. Getirilen mal/mallarının muayenelerinin gerektirdiği her türlü masraflar (istifleme, gruplama, teslim yerine indirme, kutu, ip, mühür mumu, ambalajlama, sadece numunelerin kargo masrafı vs.) yükleniciye aittir. Yüklenicinin hiçbir şekilde (numune veya raporun idarece görevlendirilen personel vasıtasıyla garnizon dışına götürülmesi de dahil) idare personelinin yolluk ve yevmiyesine ait sorumluluğu yoktur. Muayene faaliyetini icra eden, numune veya rapor taşımak üzere görevlendirilen personelin yolluk ve yevmiyeleri, bağlı olduğu birlik veya kurum tarafından karşılanır. 47.8.4. Muayeneler sırasında saklamak üzere mal numunesi alınmayacaktır. 47.8.5. Muayene ve Kabul Komisyonunca talep edildiği takdirde, ilgili teknik şartnamede belirtilen ve muayeneler için gerekli olan doküman ve Türk Standartları yüklenici tarafından temin edilecektir. 47.8.6. Muayeneler esnasında gerekli her türlü alet, araç, gereç, sarf malzemeleri, ortam, doküman, test ve ölçme cihazı ve yardımcı personel yüklenici tarafından karşılanacaktır. 47.8.7. Yüklenici tarafından, muayene edilecek malın/malların; tamamının incelenmesini kolaylaştıracak bir düzende bulundurulması, numune alımı ile ilgili her türlü aparat ve malzemenin hazır edilmesi sağlanacaktır. 47.8.8. Yüklenici; 47.2.7., 47.2.9., 47.2.10., ve 47.2.11 maddeleri uyarınca Muayene ve kabul komisyonunca talep edilen ve varsa teknik şartnamede yüklenici tarafından yerine getirilmesi öngörülen hususları Muayene ve Kabul Komisyonunca bildirilen fiziki muayeneye başlangıç tarihine kadar temin ederek; herhangi bir hak talep etmeksizin komisyona sunacaktır. Muayene bitiminde sarf malzemesinden artanlar ile muayenede faydalanılmak üzere sunulan alet, araç, gereç ve ölçme cihazları yükleniciye iade edilecektir.Yüklenici istenilenleri muayeneye başlangıç tarihine kadar temin etmediği takdirde muayeneye başlanmayarak durum bir tutanak ile tespit altına alınacak ve Yüklenicinin istenilenleri teslim etmesi beklenecektir. Tespit tarihinden itibaren yüklenicinin istenilenleri teslimine kadar geçecek her iş günü için muayeneye sunulan mal miktarının %0,05(Onbindebeş)i oranında ceza uygulanacak; uygulanan ceza muayene raporunda belirtilerek tutanaklar rapora eklenecektir. Yüklenicinin, tespit tarihinden itibaren geçecek 5 (beş) işgünü içerisinde istenilenleri getirmemesi halinde bir tutanak ile tespiti yapılarak; yükleniciye yeni bir muayene tarih-saati verilecektir. 5 (beş) işgünü içerisinde yüklenicinin istenilenleri getirmemesi halinde muayeneye başlanamadığı teslim yeri mal saymanlığına bildirilecektir. Bu takdirde; ilgili mal saymanlığınca sözleşme tasarısının 34?üncü maddesi hükümleri uygulanacaktır. 47.8.9. Muayene esnasında ambalajların tasarım ve imalat hataları nedeniyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır. 47.8.10. Muayene masrafları (TSK laboratuvarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dahil olmak üzere) ile muayene esnasında dizayn, montaj ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek her türlü kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumlu olacaktır. 47.9. Bu alım için ara denetim yapılmayacaktır. 48.10. Bir firmanın birden fazla kısımlara verdiği tekliflerin uygun bulunması halinde tek bir sözleşme yapılabilecek; fakat mal kabulü ve muayene kısım bazında değerlendirilerek kısmi mal kabulü ve muayene işlemi yapılacaktır. Sözleşmenin yürürlüğe girmesini (imzalanmasını) müteakip teslimatına/işe başlanacak 30 takvim günü içerisinde taahhüt konusu makine ve malzemeler 2.1.ç maddesinde belirtilen teslim yerlerine defaten teslim edilecektir. 47.1.1. Taahhüt edilen mal/malların son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise sözleşme tasarısının 34?üncü maddesi hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır. 47.1.2. Defaten teslim edilen mal/malların, kati kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (red edilme hali dışında) yükleniciye geri verilmeyecektir. 47.1.3. Teslim süresine muayenede geçen süreler dahil değildir. Muayenede geçen süre; yüklenicinin malı/malları ihale dokümanına uygun şekilde ilgili birliğe teslim ettiği tarihi takip eden günden başlayarak, muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine (Dahil) kadar devam eden süredir. 47.1.4. Teslim süresi içerisinde getirilen mal/malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde mal/malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içinde uygun çıkmayan mal/mallar yerine sadece 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen mal/mallarının muayenesi yapılır. 47.1.5. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği takdirde; idarece sözleşme tasarısının 34?üncü maddesine göre çekilecek ihtarlı sürede sadece 1 (BİR) defa mal/malları getirme hakkına sahiptir. 47.2. Muayene ve kabul şekil ve şartları: 47.2.1. Yüklenicinin, malı/malları ihale dokümanına ve sözleşmesine uygun şekilde birlik/kuruma teslim etmesini müteakip muayeneye hazır hale getirdiğini, ilgili mal saymanlığına bildirmesinden itibaren, en geç beş iş günü içinde, malın/malların muayene işlemleri başlatılır. Yüklenicinin, malı/malları birlik/kuruma teslim etmesi ve birlik/kurumca Taşınır Mal Geçici Teslim Tesellüm Belgesinin düzenlenmesi ile mal idareye teslim edilmiş olur. Bu durumda, ilgili mal saymanlığınca, Muayene Muhtırası ve Komisyon Kararının Muayene Muhtırası kısmı, en geç beş iş günü içinde tanzim edilir. Söz konusu belgenin tanzimi ile muayene işlemleri başlamış kabul edilir. 47.2.2. Muayeneyi yapacak makam tarafından, öncelikle yükleniciye muayene ve kabul işlemlerinin yapılacağı tarih bildirilerek; belirtilen yer, gün ve saatte hazır olması yazılı olarak bildirilir. Bu yazılı bildirim; faks, elektronik posta ve/veya özel kargo şirketleri ile yapılabilir. Bu yazılı bildirim, ayrıca posta ile gönderilmelidir. Bildirimin postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yükleniciye tebliğ edilmiş sayılır. Bu yazılı bildirim imza karşılığı, yüklenici veya kanunî temsilcisine, elden tebliğ edilmek suretiyle de yapılabilir. Ayrıca, yüklenici; muayene yerini, tarihi ve saatini öğrenmek için birlik/kurumla gerekli koordinasyonu kurar. 47.3. Muayene İşlemlerine Başlanması İçin Gerekli Şartlar: Bir malın/malların muayene ve kabul komisyonu tarafından muayenesine başlanabilmesi için; 47.3.1. Malın/malların ihale dokümanı ve sözleşmesinde belirtilen miktara uygun olarak birlik/kuruma teslim edilmiş olması veya dokümana uygun olarak teslime hazır hale getirildiğinin birlik/kuruma bildirilmiş olması, 47.3.2. Muayene makamına; ihaleyi yapan makam tarafından muayenesi yapılacak mala ait ihale dokümanı ve sözleşmesi malı/malları teslim alan mal saymanlığınca da, asgari 4 (dört) nüsha Muayene Muhtırası ve Komisyon Kararının gönderilmiş olması zorunludur. 47.4. Muayene İşlemleri: Teslim edilen mal/mallarının muayene işlemleri Te.Müc.Eğt.ve Tatb.Mrk.K.lığı Muayene Komisyonu Başkanlığınca yapılacaktır. Muayeneler yürürlükteki Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mal Alımları, Denetim, Muayene Ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına, ihale dokümanına ekli Teknik Şartnameye ve yürürlükteki ilgili mevzuata göre yapılır. 47.5. Fiziki Muayene: 47.51. Fiziki muayeneye yükleniciye tebliğ edilen gün ve saatte başlanır. Muayenenin aynı günde bitmemesi halinde devam edilecek gün ve saat saymanlığa ve muayeneye katılmış ise yükleniciye tebliğ edilir. 47.5.2. Yüklenici veya kanuni vekili fiziki muayenede hazır bulunmasalar da muayene işlemlerine başlanır ve keyfiyet raporda belirtilir. 47.5.3. Fiziki muayene kapsamında fonksiyon testi söz konusu olması halinde yüklenici veya kanuni vekili isterse bu muayenelere katılabilir. Ancak, malın/malların fiziksel muayenesi aşamasında, fonksiyon testi dışındaki fiziksel niteliklerinden dolayı uygun bulunmaması sonucunda, yüklenicinin veya kanuni temsilcisinin yazılı talebi halinde, Fonksiyon Testi yaptırılmaz. Bu husus, Muayene ve Kabul Komisyonu Muayene Raporunda belirtilir. MUAYENE AŞAMASINDA TESLİM EDİLECEK BELGELER 47.6. Fiziki muayene aşamasında verilecek belgeler muayene ve kabul komisyonuna yüklenici veya kanuni vekili tarafından fiziksel muayene sonuçlanıncaya kadar teslim edilir. 47.6.1. Fiziksel muayene aşamasında komisyona teslim edileceği belirtilen belgeler (Varsa teknik şartnamede istenen diğer belgeler/taahhütnameler dahil), ilgili teknik şartnamesi ve TSK Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına (Fiziksel muayene aşamasında komisyona teslim edileceği belirtilen belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce tasdikli sureti, yüklenici tarafından komisyona teslim edilir. Belgelerin asılları ibraz edilmiş ve yüklenici tarafından asılları geri istenirse, komisyonca fotokopisi alınarak "Aslı Görülmüştür" ibaresi yazılıp ilgili dosyasına eklenir.) uygun olarak muayene ve kabul komisyonlarına verilecektir. Fiziksel muayene süresi içerisinde ihale dokümanında yazılı belgelerin hiç teslim edilmemesi, eksik veya farklı belge teslim edilmesi, malın/malların niteliklerine uygun bulunmama sebebidir. 47.7. İtiraz Muayenesi: 47.7.1. Yüklenici, muayene sonucunun Ret çıkması halinde muayene sonucuna itirazını sonucun kendisine tebliğini müteakip 2 (İKİ) işgünü içinde yazılı olarak malı teslim etmiş olduğu Mal Saymanlığının bağlı olduğu Komutanlığa yapabilir. Yüklenicinin veya kanuni vekilinin fiziki muayeneye katılmaması itiraz muayene hakkını ortadan kaldırmaz. 47.7.2. Fiziksel itiraz muayenesi; ilk muayeneyi yapan komisyonda görev almamış personelden ve yürürlükteki TSK Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönerge esaslarına göre kurulacak, en az üç veya daha fazla tek sayıda kişiden oluşan, ikinci bir komisyon tarafından yapılır. Prensip olarak bu muayenelere, Mal Sorumlusu yerine Mal Saymanının katılması esastır. Mal saymanı yoksa, yerine vekalet eden personel katılır. Bu komisyonun vereceği karar kesin olup; muayene ve kabul bu karar esas alınarak sonuçlandırılacaktır. Yüklenicinin ikinci muayene sonucuna itiraz hakkı yoktur. Konunun mahkemeye intikal etmesi halinde her iki tarafta bu raporla yetinmeyi şimdiden kabul ve taahhüt ederler. 47.7.3. Fiziksel İtiraz muayenesi; ilk muayeneden olumsuz çıkan ve itiraz edilen hususlara yönelik olarak, ilk komisyonca tutulan mal numunesi üzerinden veya ihtiyaç duyulması halinde malın/malların tamamı üzerinden de yapılır. Teknik şartnamesinde numune tutulmayacağı ve malın/malların tamamının kontrol edileceği yazılı ise, mal üzerinden yapılır. Numune veya malın/malların değişmemesi veya üzerinde düzeltme yapılmaması için gerekli tedbir ilgililerince alınır. 47.7.4. Fiziksel İtiraz Muayenesi sonucu olumsuz ise, NİTELİKLERİNE UYGUN DEĞİLDİR raporu verilir. Rapor, itiraz komisyonunca, muayeneyi talep eden makama gönderilir. Bu rapor kesin olup, teslim edilmiş olan mal/iş için başka bir muayene yapılmaz. Bu durumda, laboratuvar muayenelerine geçilmez ve bu rapora itiraz edilmez. 47.7.5. Fiziksel İtiraz Muayenesi sonucu olumlu ise; itiraz muayenesi için düzenlenen Muayene Muhtırası ve Komisyon Kararı, İtiraz Komisyonunca imzalanarak, muayeneyi talep eden makama gönderilir. 47.7.6. Fiziksel itiraz muayene sonucunda fonksiyon testi ve/veya laboratuvar muayenesi safhasına geçilmeyecek ise, itiraz muayene komisyonunun vereceği rapor kesin olup muayene sonuçlandırılmış olur. 47.7.7. Fiziksel itiraz muayene sonucunda, fonksiyon testi ve/veya laboratuvar muayenesi safhasına geçilerek muayeneye devam edilecek ise; ilgili mal saymanlığınca, üçüncü bir Muayene Muhtırası ve Komisyon Kararı düzenlenir ve bu aşamadan sonraki tüm işlemler, muayeneyi yapan ilk komisyon tarafından yürütülür. 47.7.8. Yüklenici veya kanuni temsilcisinin fiziksel muayeneye katılmaması, itiraz muayene hakkını kaldırmaz. Yüklenici veya kanuni temsilcisi, isterse itiraz muayenesine katılabilir. 47.2.3.2.3 Yüklenici fonksiyon test sonuçlarının ret çıkması halinde muayene sonucunun kendisine tebliğini müteakip 2(iki) iş günü içinde ilgili saymanlığa yazılı olarak itiraz edebilir. Fonksiyon Testi, bizzat kabul komisyonu tarafından yapılmış ise, itiraz muayenesi, başka bir komisyon tarafından yürürlükteki TSK Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesinde belirtilen esaslara göre icra edilir. Fonksiyon Testi, kabul komisyonu tarafından yapılmamış ise, aynı komisyon tarafından, başka bir merkezde veya aynı merkezde farklı personele yaptırılır. 47.8. MUAYENE SONUCUNUN TEBLİĞİ: Muayene Komisyonu tarafından muayenesi tamamlanan mala ilişkin muayene raporları muayeneyi talep eden makama gönderilir. Muayene raporlarını alan ilgili Mal Saymanlığınca yükleniciye muayene sonucunun tebliği yapılır. Mal niteliklerine uygun bulunmamış ise tebligat ile birlikte Muayene Muhtırası ve eklerinin fotokopileri de yükleniciye gönderilir/verilir. 47.8.1. Yüklenici, niteliklerine uygun bulunmayan mal/mallarının tamamını idarenin deposundan 5 (beş) gün içerisinde geri almak zorundadır. Bu müddet içerisinde mal alınmaz ise yükleniciye geçecek her gün için o taksit tutarının %0,05(onbindebeş)i nispetinde para cezası verilir. Ancak cezalı müddet hiçbir şekilde 10 (on) günü geçemez. Geçtiği takdirde teslim yerindeki Muhakemat Müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılır. Yüklenici geri almadığı mal/mallarına ilişkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Geçen süre içerisinde malın/malların miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden ya da evsafını kaybetmesi sonucu muhafazasına imkan kalmadığının fiziki muayeneyi yapan Muayene ve Kabul Komisyonunca belgelenmesi kaydıyla imha edilmesinden dolayı alıcı birlik/kurum sorumlu tutulamaz. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye, depolama, tahlil ve imha işlemleri ücretleri yürürlükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde tahsil edilecektir. 47.8.2. Mal/Mallarının denetim, muayene ve testleri tamamlandığında, komisyonun olumlu raporu idarece kabul edilerek, ödemeye ilişkin belgelerin düzenlenmesinde esas alınır. 47.8.3. Getirilen mal/mallarının muayenelerinin gerektirdiği her türlü masraflar (istifleme, gruplama, teslim yerine indirme, kutu, ip, mühür mumu, ambalajlama, sadece numunelerin kargo masrafı vs.) yükleniciye aittir. Yüklenicinin hiçbir şekilde (numune veya raporun idarece görevlendirilen personel vasıtasıyla garnizon dışına götürülmesi de dahil) idare personelinin yolluk ve yevmiyesine ait sorumluluğu yoktur. Muayene faaliyetini icra eden, numune veya rapor taşımak üzere görevlendirilen personelin yolluk ve yevmiyeleri, bağlı olduğu birlik veya kurum tarafından karşılanır. 47.8.4. Muayeneler sırasında saklamak üzere mal numunesi alınmayacaktır. 47.8.5. Muayene ve Kabul Komisyonunca talep edildiği takdirde, ilgili teknik şartnamede belirtilen ve muayeneler için gerekli olan doküman ve Türk Standartları yüklenici tarafından temin edilecektir. 47.8.6. Muayeneler esnasında gerekli her türlü alet, araç, gereç, sarf malzemeleri, ortam, doküman, test ve ölçme cihazı ve yardımcı personel yüklenici tarafından karşılanacaktır. 47.8.7. Yüklenici tarafından, muayene edilecek malın/malların; tamamının incelenmesini kolaylaştıracak bir düzende bulundurulması, numune alımı ile ilgili her türlü aparat ve malzemenin hazır edilmesi sağlanacaktır. 47.8.8. Yüklenici; 47.2.7., 47.2.9., 47.2.10., ve 47.2.11 maddeleri uyarınca Muayene ve kabul komisyonunca talep edilen ve varsa teknik şartnamede yüklenici tarafından yerine getirilmesi öngörülen hususları Muayene ve Kabul Komisyonunca bildirilen fiziki muayeneye başlangıç tarihine kadar temin ederek; herhangi bir hak talep etmeksizin komisyona sunacaktır. Muayene bitiminde sarf malzemesinden artanlar ile muayenede faydalanılmak üzere sunulan alet, araç, gereç ve ölçme cihazları yükleniciye iade edilecektir. Yüklenici istenilenleri muayeneye başlangıç tarihine kadar temin etmediği takdirde muayeneye başlanmayarak durum bir tutanak ile tespit altına alınacak ve Yüklenicinin istenilenleri teslim etmesi beklenecektir. Tespit tarihinden itibaren yüklenicinin istenilenleri teslimine kadar geçecek her iş günü için muayeneye sunulan mal miktarının %0,05(Onbindebeş)i oranında ceza uygulanacak; uygulanan ceza muayene raporunda belirtilerek tutanaklar rapora eklenecektir. Yüklenicinin, tespit tarihinden itibaren geçecek 5 (beş) işgünü içerisinde istenilenleri getirmemesi halinde bir tutanak ile tespiti yapılarak; yükleniciye yeni bir muayene tarih-saati verilecektir. 5 (beş) işgünü içerisinde yüklenicinin istenilenleri getirmemesi halinde muayeneye başlanamadığı teslim yeri mal saymanlığına bildirilecektir. Bu takdirde; ilgili mal saymanlığınca sözleşme tasarısının 34?üncü maddesi hükümleri uygulanacaktır. 47.8.9. Muayene esnasında ambalajların tasarım ve imalat hataları nedeniyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır. 47.8.10. Muayene masrafları (TSK laboratuvarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dahil olmak üzere) ile muayene esnasında dizayn, montaj ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek her türlü kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumlu olacaktır. 47.9. Bu alım için ara denetim yapılmayacaktır. 48.10. Bir firmanın birden fazla kısımlara verdiği tekliflerin uygun bulunması halinde tek bir sözleşme yapılabilecek; fakat mal kabulü ve muayene kısım bazında değerlendirilerek kısmi mal kabulü ve muayene işlemi yapılacaktır.