İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
İşin Adı Kırtasiye Malzemesi
İlan Tarihi 01.04.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.04.2021 09:30:00
Son Teklif Tarihi 15.04.2021 09:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/181093

1-İdarenin
a) Adresi : Aktaş Mah.Taşkancılar Cad.No:2 14100 BOLU MERKEZ/BOLU
b) Telefon ve faks numarası : 3742158177 - 3742122935
c) Elektronik Posta Adresi : bolu@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
90 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1-Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Ek Hizmet Birimi(Aktaş Mah.Taşhancılar Cd.No:2 14100 - BOLU) 2-İzzet Baysal Vakıf Huzurevi Müdürlüğü (Tabaklar Mah.Cumhuriyet Cad.No:51 BOLU) 3- İzzet Baysal Huzurevi Müdürlüğü(Çakmaklar Mah.13.cad.971 . sok. No:70 Bolu) 4-Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü(Kültür Mah.Şehitler Cad No:61 BOLU) 5-Semiha Şakir Engelsiz Yaşam Evleri Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü(Elmalık Köyü derbent mevkii no:51/Bolu) 6-Çocuk Evi Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü(Paşaköy Mah. Yukarı Sok.No:32BOLU) 7-Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü(Kitirler Mah.Esentepe/GEREDE-BOLU) 8-Şehit Fatih Kalu Sosyal Hizmet Merkezi (Demirciler Mah. Hacı Emin Efendi Cad. No: 38/5 Gerede/BOLU) 9-Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü((Kültür Mah.Şehitler Cad No:61 BOLU) 10-Bolu Gündüz Bakım ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü (Karaçayır Mah.Murat Canbaş Cad. No:12 Bolu)
c) Teslim tarihi : Dağıtım listesinde belirtilen malzemeler ilgili kuruluşlara sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren 1 ay içinde teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aktaş Mah.Taşhancılar Cad.No:2 BOLU
b) Tarihi ve saati : 15.04.2021 - 09:30


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aktaş Mah.Taşhancılar Cad.No:2 BOLU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü-İzzet Baysal Vakıf Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü-İzzet Baysal Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü-Bolu Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü-Gerede Esentepe Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi-Şehit Fatih Kalu Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Kadın Konukevi Müdürlüğü-Bolu Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Spastik Çocuklar Bakım Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi -Semiha Şakir Sarıgöl Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü-Bolu Merkez Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi- Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları