İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Mke Barutsan Roket Ve Patlayıcı Fabrikası Müdürlüğü
İşin Adı 2 Atölyeye Exproof Muhafazalı Cctv Kamera Sistemi Alımı Ve Kurulumu
İlan Tarihi 06.04.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 12.04.2021 11:00:00
Son Teklif Tarihi 12.04.2021 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2021/192073
İşin Adı : 2 Atölyeye Exproof Muhafazalı Cctv Kamera Sistemi Alımı Ve Kurulumu
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Tatlıca Mahallesi Cengiz Topel Sokak No: 36/A 06780
b) Telefon ve faks numarası : 3128634680 - 3128632748
c) Elektronik posta adresi : mkebarutsan@mkek.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: http://www.mkek.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Atölyeye Exproof Muhafazalı CCTV Kamera Sistemi alımı ve kurulumu alımı
b) Teslim [yeri / yerleri] : İş İdarenin adresinde yerine getirilecek/teslim edilecektir.
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : T0: Sözleşmenin imzalandığı tarih olmak üzere; aşağıdaki teslim programı dahilinde mallar teslim edilecektir; Teslim Programı ve Teslim Süreleri: T0 + 2 ay içerisinde kontrolleri yapılmış ve çalışır durumda teslim edilecektir. (Erken teslimat kabul edilecektir.)
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : İdarenin adresindeki Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 12.04.2021 - 11:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b). İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve cetveli,

c.) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

d.) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e.) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f.) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

g.) İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.

h.) Yer Görme Belgesi (İstekliler, kamera sisteminin kurulacağı yerleri ve çevresini ihaleden önce gördüğüne ve incelediğine ilişkin İdare personelince hazırlanmış belgeyi teklif dosyası kapsamında sunacaklardır.) 
ı.) Teknik şartnamenin 3.6. maddesinde istenen sertifikalar,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması geren kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İstekli bu TS 12540 standardını içeren Hizmet Yeterlilik Belgesinin teklif aşamasında İdareye sunacaktır.

4.3.2. İstekliler, ihale konusu malın üretiminin imalatçısı olduklarına ilişkin belgeleri teklifleri kapsamında sunacakları belgeler;

İmalatçı olunduğuna ilişkin belge aranmayacaktır.

5. İhale dokümanı İdarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğünde görülebilir ve 100,00 TL (Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110,00 TL (Türk Lirası) doküman bedelini (HALKBANKASI İBAN: TR56 0001 2001 2610 0013 0000 01) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6. Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İdarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) gün olmalıdır.

10. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yükleniciye yaptırılamaz. / İstekliler, ihale konusu mal kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklifleri ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerine kalması durumunda, isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

11. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12. İhale konusu iş için kısmı teklif verilemez.

13. İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif verilemez.

14. İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırılacaktır.

15. İdaremiz bu ihalede ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.