İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Akdeniz Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşin Adı Kırtasiye Malzemeleri Alımı
İlan Tarihi 12.04.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 11.05.2021 14:30:00
Son Teklif Tarihi 11.05.2021 14:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/204829

1-İdarenin
a) Adresi : IHSANIYE MAH. ZEYTINLIBAHÇE CAD. 92 AKDENİZ/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3243366583 - 3243367204
c) Elektronik Posta Adresi : ihaleliisler@akdeniz-bld.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Teknik Şartnamede Belirtilen Miktarlarda
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Akdeniz Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Malzemelerin Teslimi 60 gün içinde tamamlanacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : AKDENİZ BELEDİYESİ KONFERANS SALONU
b) Tarihi ve saati : 11.05.2021 - 14:30


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AKDENİZ BELEDİYESİ İHALELİ İŞLER BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1İhaleyi kazanan yüklenici firmanın FETÖ/PYD ve PKK/KCK terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı ve bağlı olduğu tespit edilmesi halinde sözleşmenin Belediye Başkanı veya Belediye Başkan vekili tarafından tek taraflı olarak resen feshedilecektir. Ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların gelir kayıt edilecektir. İhaleyle ilgili olarak yüklenicilere herhangi bir şekilde ceza tazminat ya da başka bir ad altında ödeme yapılmayacaktır.