İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İl Jandarma Komutanlığı
İşin Adı Elazığ İl Jklığı Ve Bağlı Birliklerde Kullanılmak Üzere 2021-2022 Yılı Isınma Amaçlı Kömür(tip1-en Az 6200cl)(nakliye Ve İstifleme Dahil) Mal Alımı
İlan Tarihi 13.04.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 4.05.2021 11:00:00
Son Teklif Tarihi 4.05.2021 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/171579

1-İdarenin
a) Adı : İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(ELAZIĞ) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
b) Adresi : OLGUNLAR MAHALLESI, TREN ISTASYONU MEVKI, ÖZEL MEDİCALPARK HASTANESİ YANI 23100 MERKEZ ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
c) Telefon ve faks numarası : 04242411180 - 4242414486
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : ELAZIĞ İL JKLIĞI VE BAĞLI BİRLİKLERDE KULLANILMAK ÜZERE 2021-2022 YILI ISINMA AMAÇLI KÖMÜR(TİP1-EN AZ 6200CL)(NAKLİYE VE İSTİFLEME DAHİL) MAL ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
1.578.000 KG ISINMA AMAÇLI KÖMÜR TİP-1 EN AZ 6200 K/CAL (NAKLİYE VE İSTİFLEME DAHİL)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : EK-1, IHTIYAÇ MİKTARLARI VE TESLİM YERLERİ ÇİZELGESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.
ç) Süresi/teslim tarihi : TAAHHÜT KONUSU ISINMA AMAÇLI KÖMÜR, SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN İHTİYAÇ VE MESAFE ÇİZELGESİNDE BELİRTİLEN BİRLİKLERE KARŞILARINDA YAZILI MİKTARLARDA; 45 (KIRK BEŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR /TESLİMAT TAMAMLANACAKTIR. RESMİ VE DİNİ BAYRAMLAR SÜREYE DAHİL DEĞİLDİR.
d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞE/TESLİMATA BAŞLANACAKTIR.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.05.2021 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ELAZIĞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI - İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI - OLGUNLAR MAH. TREN GARI MEVKİİ, ÖZEL MEDİCALPARK HASTANESİ YANI MERKEZ - ELAZIĞ


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İTHALATÇILAR; İTHALATÇI KAYIT BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTER ONAYLI SURETİ),

 

ÜRETİCİLER; UYGUNLUK İZİN BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTER ONAYLI SURETİ),

 

DAĞITICILAR; HERHANGİ BİR İLDE ALINMIŞ DAĞITICI KAYIT BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTER ONAYLI SURETİ),

 

SATICILAR; HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ, KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ. (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTER ONAYLI SURETİ)

 

İSTEKLİLER SATIŞ İZİN BELGESİ İLE İTHAL KÖMÜR İÇİN UYGUNLUK BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTER ONAYLI SURETİ),

 

YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BELİRTİLECEK VE İDARE TARAFINDAN BELGELERİN TESVİK AŞAMASINDA İBRAZ EDECEKLERDİR.

 

İSTEKLİLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMİŞ OLAN BELGELERİN ASLI/NOTER ONAYLI SURETİ GERİ İSTENİRSE, KOMİSYONCA TIPKIÇEKİMİ ALINARAK  “ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR VEYA NOTER ONAYLI SURETİ GÖRÜLMÜŞTÜR .” İBARESİ YAZILIR VE İLGİLİ DOSYASINA EKLENİR.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.