İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Çatalpınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
İşin Adı Motorin Alımı
İlan Tarihi 13.04.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 29.04.2021 14:00:00
Son Teklif Tarihi 29.04.2021 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/213697

1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ MAHALLE ŞEHİT ŞÜKRÜ GELİR CAD. 6 52420 ÇATALPINAR/ORDU
b) Telefon ve faks numarası : 4524912020 - 4524912110
c) Elektronik Posta Adresi : sakirturkan1@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
60000 litre alımı yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ÇATALPINAR BELEDİYESİ AKARYAKIT TANKI VE YÜKLENİCİNİN İSTASYONU
c) Teslim tarihi : sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binen sipariş tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde peyder pey 31.12.2021 tarihine kadar


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ÇATALPINAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 29.04.2021 - 14:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

A) İSTEKLİ BİR AKARYAKIT VE PAZARLAMA KURULUŞU İSE; ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN VERİLMİŞ TEKLİF SAHİBİNİN AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE

B) İSTEKLİ BİR AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ İSE; TEKLİF SAHİBİNİN BAYİSİ OLDUĞU KURULUŞDAN VERİLMİŞ AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ OLDUĞUNA DAİR BAYİLİK YAZISI VE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

C) İSTEKLİ ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN BAYİLİK YAPMAK ÜZRE VERİLMİŞ OLAN İSTASYONLU BAYİLİK BELGESİ

D) İSTEKLİNİN BAĞLI OLDUĞU İLGİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA  ALINMIŞ OLAN İŞ YERİ AÇMA VE İZİN BELGESİ


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İSTAKLİNİN İMALATÇI OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE VEYA BELGELER ŞUNLARDIR.

A) İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN SANAYİ SİCİL BELGESİ

B) İSTEKLİNİN ÜYESİ OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN İSTEKLİ ADINA DÜZENLENMİŞ KAPASİTE RAPORU

C) İSTEKLİNİN KAYITLI OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN İSTEKLİ ADINA DÜZENLENMİŞ İMALAT YETERLİLİK BELGESİ

D)İSTEKLİNİN ADINA VEYA ÜNVANINA DÜZENLENMİŞ OLAN TEKLİF ETTİĞİ MALA İLİŞKİN YERLİ MALI BELGESİ VEYA TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİ

İDAREMİZ TARAFINDAN İSTEKLİNİN İMALATÇI OLDUĞU YUKARIDAKİ BELGELERDEN BİRİNİN SUNULARAK TEVSİK EDECEKTİR.

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

ULUSLARARASI KURALLARA UYGUN OLARAK AKREDİTE EDİLMİŞ KALİTE VE STANDARTLARA UYGUNLUK BELGESİ,

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ İÇİN TSE STANDARTLARINA VE TÜPRAŞ SPESİFİKASYONLARINA UYGUNLUK TAAHHÜNAMESİ VERMELERİ GEREKMEKTEDİR

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İHALE KONUSU MAL ALIMINA AİT İSTENİLEN STANDARTLARA UYGUNLUK BELGELERİNİN ULUSLARARASI AKREDİTASYON FORMUNU KARŞILIKLI ANLAŞMASINDA YER ALAN ULUSAL AKREDİTASYON KURUMLARINCA AKREDİTE EDİLMİŞ BELGELERİ OLMASI GEREKMEKTEDİR.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇATALPINAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 245 (İkiYüzKırkBeş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.