İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tarım Ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü
İşin Adı 6 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı İşi
İlan Tarihi 26.04.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 11.05.2021 11:00:00
Son Teklif Tarihi 11.05.2021 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/238470

1-İdarenin
a) Adı : TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No: 34 35100 BORNOVA/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 2324351003 - 2324622493
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 6 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı işi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
6 Kalem Kırtasiye Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1 ALİAĞA Aliağa Hükümet Konağı Kültür Mah. Atatürk Cad. No:12 2 BALÇOVA Korutürk Mah. Vali Hüseyin Öğütcen Cad. No:51/A 3 BAYINDIR Fatih Mah. Atatürk Cad. No:63 4 BAYRAKLI Mansuroğlu Mah. 293/1 Sk. No:10 Diva Plaza Kat:2/1516 5 BERGAMA İslamsaray Mah. Adnan Menderes Bulvarı 6 BEYDAĞ Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Yanı No:6 7 BUCA Seyhan Mah. 659 Sk. No:35 8 BORNOVA 372 Sk. No:23-25 35100 9 ÇEŞME 16 Eylül Mah. 3070/1 Sk. No: 2 35930 10 ÇİĞLİ Köyiçi Mah. 8055 Sk. No:1 Kat:3 Çiğli Kaymakamlığı Binası 11 DİKİLİ İsmet Paşa Mah. Atatürk Cad. No:48 12 FOÇA İsmet Paşa Mah. Mersinaki Cad. Hükümet Konağı Kat:1 13 GAZİEMİR Millet Caddesi No:31/10 14 GÜZELBAHÇE Yalı Mah. Mithatpaşa Cad. No:168/41 15 KARABAĞLAR Bahar Mah. 2904 Sk. No:4-10 Bozkaya 16 KARABURUN Merkez Mh. Başkomutan Atatürk Cd. No:23 17 KARŞIYAKA Zübeyde Hanım Mh. 7447/13 Sk. No:10 18 KEMALPAŞA Mehmet Akif Ersoy Mah. İnönü Cad. No:1 19 KINIK Yeni Mah. Atatürk Cd. No:63 20 KİRAZ Yeni Mah. Menderes Cd. No:124 21 KONAK Umurbey Mah. İşçiler Cad. No:139 Kat:1 Alsancak 22 MENDERES Cüneyt Bey Mah. Alan Sk. No:6 23 MENEMEN Esatpaşa Mah. Altuğ Karaburun Cad. No:6 24 NARLIDERE Huzur Mah. Mithatpaşa Cad. No:477/A 25 ÖDEMİŞ Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Cad. No:23 26 SEFERİHİSAR Camikebir Mah. Sadıkbey Cad. No:6/2 27 SELÇUK Atatürk Mah. Atatürk Cad. Hükümet Konağı 28 TİRE Yeni Mah. Lütfü Paşa Cad. No:3 29 TORBALI Muratbey Mah. Eski İzmir Cad. No:13 30 URLA Altıntaş Mah. Zafer Cad. No:121 31 İL MÜDÜRLÜĞÜ (Bornova) Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No:34 Bornova
ç) Süresi/teslim tarihi : Mal teslimi, işe başlama tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde Dağıtım planına göre teslimat yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı gün


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.05.2021 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
A4 Fotokopi Kağıdı (80gr) malzeme için TSE belgesi


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.