İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Malkara Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşin Adı Malkara Belediye Başkanlığı Merkez Ve Taşra Birimleri İçin Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi
İlan Tarihi 10.05.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 2.06.2021 11:00:00
Son Teklif Tarihi 2.06.2021 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/258818

1-İdarenin
a) Adı : MALKARA BELEDİYES BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : HACIEVHAT MAHALLESİ BELEDİYE ARKASI SOKAK NO:1/1 MALKARA/TEKİRDAĞ
c) Telefon ve faks numarası : 2824275760 - 2824275760
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Malkara Belediye Başkanlığı Merkez ve Taşra Birimleri İçin Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
637500 Kwh Elektrik Enerjisi Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Malkara Belediye Başkanlığı'na ait, teknik şartnamede belirtilen yerler.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme taraflarca imzalandıktan sonra yüklenici firma PMUM'a kayıt işlemlerini yaptıracak ve sözleşmede adresleri, abone adı ve abone numaraları belirtilen hizmet binaları için enerji alımı işi 01.08.2021 tarihinde saat 00:00 başlayacak; 31.12.2022 tarihinde saat 24:00' de sona erecektir.
d) İşe başlama tarihi : 01.08.2021


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.06.2021 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Malkara Belediye Başkanlığı Ana Başkanlık Binası K:2 Meclis Odası


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekli Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yürürlükteki Elektrik Piyasası Lisansı Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiş '' Elektrik Toptan Satış Lisansı'', ''Üretim Lisansı'', Otoprodüktör Lisansı'', Otoprodüktör Grubu Lisansı'' ve/veya ''Perakende Satış Lisansı''ndan birinin aslını, noter onaylı suretini ve/veya belge aslının idarece ''aslı idarece görülmüştür'' onayı yapılan suretini teklif zarfında sunmak zorundadır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.