İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Birecik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü
İşin Adı Akaryakıt Alımı
İlan Tarihi 23.06.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.07.2021 11:00:00
Son Teklif Tarihi 16.07.2021 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/354292

1-İdarenin
a) Adresi : Merkez Mahallesi - Adnan Menderes Bulvarı - N0:30 63400 MERKEZ BİRECİK/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4146521007 - 4146521392
c) Elektronik Posta Adresi : birecikbelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
330.000 Litre Motorin (Normal) ve 25.000 Litre Benzin (95 Oktan Kurşunsuz)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Teslimat, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 12 ay süreyle Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu miktarlar kadar Belediye Garajına veya akaryakıt fişlerinde belirtilen belediye araçlarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Teslimat 12 ay (365 gün) süreli, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu miktarlar kadar Belediye Garajına veya akaryakıt fişlerinde belirtilen belediye araçlarına teslim edilecektir


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Birecik Belediyesi – M.Emin Akan Kültür Merkezi Toplantı Salonu (İş Bankası Şub. Bitişiği) - Birecik
b) Tarihi ve saati : 16.07.2021 - 11:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) istekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise ;Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt  ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,

b) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi" ise ;Teklif sahihibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,

c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu Bayilik Belgesi,

d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş yeri Açma ve İzin belgesi.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Birecik Belediyesi M.Emin Akan Kültür Merkezi Toplantı Salonu (İş Bankası Yanı) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.