İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tapu Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü
İşin Adı 30 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı
İlan Tarihi 19.07.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 10.08.2021 13:00:00
Son Teklif Tarihi 10.08.2021 13:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/416662

1-İdarenin
a) Adresi : Finanskent Mahallesi,Finans Cad No 5/A Kat:12 Ümraniye/İstanbul 34760 Sarphan Plaza ÜMRANİYE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2162804300 - 2166299730
c) Elektronik Posta Adresi : istanbul-isletme@tkgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
30 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Teknikşartname eki Dağıtım Listesi mukabilinde malzemeler 71 ayrı birimimize Yüklenici tarafından dağıtılacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde malzeme teslimi teknik şartnamede belirtilen dağıtım programı kapsamında yapılacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Finanskent mah. Finans cad. Sarphan Finanspark Plaza No:5/A Kat 12, 34760 Ümraniye /İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 10.08.2021 - 13:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif vereceği kısımlara ait kalemler için numune sunmak zorundadır. Numuneler ihale tarihinden en az 1 iş günü önce önce İdareye verilecek ve İdarenin yazılı onayı alınacaktır. 

Teklif verildiği halde numune sunmayan isteklinin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Finanskent mah. Finans cad. Sarphan Finanspark Plaza No:5/A Kat 12, 34760 Ümraniye /İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.