İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
İşin Adı 18 Aylık 2 Kalem Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı
İlan Tarihi 17.01.2022
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 14.02.2022 10:30:00
Son Teklif Tarihi 14.02.2022 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/9473

1-İdarenin
a) Adı : GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Kayaönü Mah. 42035 Nolu Cad. No:40 27060 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
c) Telefon ve faks numarası : 342 2209614 - 342 2209622
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 18 Aylık 2 Kalem Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
18 Aylık Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı (O.G: 62.544.563,85 KWH- AG:7.376.595,20 KWH) Toplam: 69.921.159,05 KWH
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birim ile sağlık tesislerine ait aboneliklerdir. Söz konusu abonelere ait tesisat numaraları ve abonelik bilgileri ihale dokümanında ve aynı zamanda teknik şartname ekinde yer verilmiştir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezinin (PMUM) verdiği tarihe kadar olan süre hazırlık süresi olarak değerlendirilecektir. 02 Mayıs 2022 tarihine kadar Yüklenicinin PMUM kayıt işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Anlaşma sonrası aboneliklerin PMUM kaydı Tam Tedarik Anlaşması olarak yapılacak ve PMUM karşı sorumlu taraf Yüklenici olacaktır. İdare, PMUM kayıt işlemleri esnasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü evrakı temin etmekle mükelleftir. Elektrik alımına başlanacak tarih olan 02 Mayıs 2022 saat 00:00 öncesinde gerekli tüm işlemlerin tamamlanması Yüklenici sorumluluğuna aittir. İhale sürecinin uzaması ve öngörülen sürede sonuçlanmaması halinde, mal alım süreci bir sonraki ayın başında başlar.
d) İşe başlama tarihi : 02.05.2022


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.02.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü A-Blok 1. Kat İhale Salonu

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Yürürlükteki Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca faaliyet gösteren isteklilerin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında kendilerine verilmiş olan ve ihale tarihinde geçerliliği bulunan serbest tüketicilere elektrik enerjisi satmaya yetkili olduğuna dair belgelerden herhangi birini (Üretim Lisansı, Otoprodüktör Lisansı, Otoprodüktör Grubu Lisansı, Toptan Satış Lisansı, Perakende Satış Lisansı gibi ) vereceklerdir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.