İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tokat Belediye Başkanlığı
İşin Adı Elektrik Malzemesi Mal Alım İşi
İlan Tarihi 18.01.2022
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.02.2022 10:30:00
Son Teklif Tarihi 16.02.2022 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/20248

1-İdarenin
a) Adı : TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Alipaşa Mah. Gazipaşa 1.Sok. No:1 Kat:5 Destek Hiz. Müd. TOKAT 60100 Merkez 60100 Merkez TOKAT MERKEZ/TOKAT
c) Telefon ve faks numarası : 3562140460 - 3562140460
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Elektrik Malzemesi Mal Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
144 Kalem Elektrik Malzemesi Mal Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün belirttiği yere teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmeye Müteakip 30 takvim günü içerisinde teslim edecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeye müteakip işe başlanacaktır


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.02.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Alipaşa Mah. Gazipaşa 1.Sok No:1 Kat:5 Destek Hizmetleri Müdürlüğü TOKAT


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinde verilecek malzemenin markası açık olarak belirtilecek ve belgenin her sayfası yetkili imzası ile firma kaşesi taşıyacaktır. Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi teklif ile birlikte sunulacaktır. İstekli tarafından Teknik Şartnameye uygun marka teklif edilmez ise , teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.