İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İl Sağlık Müdürlüğü
İşin Adı 119 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı İşi
İlan Tarihi 13.05.2022
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 9.06.2022 10:30:00
Son Teklif Tarihi 9.06.2022 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/440641

1-İdarenin
a) Adı : KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 20. Cadde 19.Sokak No: 4 78020 BEŞBİNEVLER KARABÜK MERKEZ/KARABÜK
c) Telefon ve faks numarası : 3704333126 - 3704334475
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 119 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
119 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Müdürlüğümüz Deposu ile Müdürlüğümüze Bağlı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Safranbolu Devlet Hastanesi, Yenice Devlet Hastanesi ile Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Depoları.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinin depolarının stok durumlarına göre, bildirecekleri yazılı siparişler (Faks, Mail, Ekap ,Posta veya Elden Tebliğ ile) doğrultusunda belirtilen miktarlarda olmak üzere 10 (on) iş günü içinde malzemeler teknik şartnameye uygun olarak teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanır


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.06.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karabük İl Sağlık Müdürlüğü - Toplantı Salonu

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İhalenin yapılacağı tarih ve saate kadar isteklilerden numune göndermeleri istenmeyecek olup, numuneler isteklilere ait fiyat tekliflerinin açıklanmasından sonra yeterlilik kriterlerini sağlayan firmalardan fiyat avantajı sıralamasına göre İdarece EKAP sistemi üzerinden tebligat yapılarak istenecektir. İsteklilerin EKAP sistemi üzerinden yapılan tebligatı takip eden 7 (Yedi) iş günü içinde istenilen numuneleri Karabük İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimine ulaştırmaları gerekmektedir.Numuneler için İdare herhangi bir ücret ödemeyecektir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.