İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı T.c Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(tcdd) Afyon Beton Travers Fabrika Müdürlüğü
İşin Adı Ard Germeli B70 Beton Travers Kalıbı Alımı
İlan Tarihi 20.05.2022
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 6.06.2022 11:00:00
Son Teklif Tarihi 6.06.2022 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2022/494364
İşin Adı : Ard Germeli B70 Beton Travers Kalıbı Alımı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : TCDD AFYON BETON TRAVERS FABRİKASI MÜD.ALİÇETİNKAYA MAH.MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK BULVARI NO:5 03040
b) Telefon ve faks numarası : 2722137621 - 2722145705
c) Elektronik posta adresi : afyonbetontravers@tcdd.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ard Germeli B70 Beton Travers Kalıbı Alım İşi 12 ADET
b) Teslim [yeri / yerleri] : TCDD Afyon Beton Travers Fab. Müd- AFYONKARAHİSAR
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip teslimat 30 (Otuz) Takvim günü arayla 3 parti halinde
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Toplantı Salonu-AFYONKARAHİSAR
b) Tarihi ve saati : 06.06.2022 - 11:00

Yeterlilik
-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

• Teklif Mektubu ekli form örneğine,

• Teminat Mektubu ekli form örneğine veya yürürlükteki KİK formatına, göre verilecek olup, bunlara ilave hususlar (ödeme, teslimat v.s.) eklenmesi veya şartnamede belirtilen hususlara karşılık olarak ilave şartlar ileri sürülmesi halinde teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır

- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri aşağıdaki sıraya göre teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

          1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

          2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

          1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

            2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 10. maddesinin (a), (b),  (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartname ekinde belirlenen teklif mektubu,

f) Şekli ve içeriği şartname ekinde belirlenen geçici teminat (Veya Standart form KİK 025.1/M)

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

i) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

j) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi (Veya Standart form KİK 023.0/M)

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b), (c), (d), (h), (j), (m)  bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

k) İş deneyim belgesi (Veya Standart form KİK 027.0/M.)

l) İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname

 

-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

- Yetkili Satıcılığı veya İmalatçılığı gösteren belgeler.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a.) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b.) İsteklinin üyesi olduğu Meslek Odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş Kapasite Raporu,
c.) İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi;

d.) İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği Mal'a ilişkin Yerli Malı Belgesi.

e.) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 

 

İsteklinin imalatçı olduğu yukarıdaki belgelerden biri sunularak tevsik edilebilir.

 

-İş Deneyim Belgesi;

      Son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu malzemeler veya aşağıda belirtilen benzer nitelikteki alımlar ile ilgili deneyimi gösteren belgeler.

— İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan malzeme işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından; teklif edilen bedelin % 25'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren aynı veya benzer usuller gerçekleştirilen teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işlerdir.

          İhalenin yapıldığı yıldan önceki son beş yıl içinde Kamuda herhangi bir ihale konusu işi üstlenmemiş bulunan firmalardan ise son beş yıl içinde bitirmiş oldukları ihale konusu işlerine ilişkin olarak Özel Sektörden alacakları (Sözleşme, bu sözleşmeye ilgili olarak düzenlenen fatura veya serbest meslek makbuzu suretleri, aslı veya noter tasdikli suretleri) belirten işleri gösteren belgeler istenecektir.

        

İş deneyim belgelerinin güncellenmesi:

İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ve güncellenmesinde, 4734 Sayılı KİK.nu Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin İkinci Kısmı Beşinci Bölümünde yer alan hükümler esas alınacaktır.

5/3/2009 tarihinden önce düzenlenen iş deneyim belgelerine ilişkin olarak Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Geçici 2 nci maddesi esas alınır.

 

-Benzer iş: Çelik konstrüksiyonlu kalıp üretimi.