İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (türasaş) Sakarya Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Otomat-salter-yardımcı Kontak(15 Kalem)
İlan Tarihi 20.05.2022
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 7.06.2022 10:30:00
Son Teklif Tarihi 7.06.2022 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2022/476281
İşin Adı : Otomat-Salter-Yardımcı Kontak(15 Kalem)
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Mithatpaşa Mah. Milli Egemenlik Cad. 131 54100
b) Telefon ve faks numarası : 2642751660 - 2642751679
c) Elektronik posta adresi : info@turasas.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: https://www.turasas.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 15 KALEM - MAL
b) Teslim [yeri / yerleri] : TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : MALZEMELERİN TAMAMI SÖZLEŞMEYE MÜTEAKİP 30(OTUZ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. (İSTEKLİ TARAFINDAN BELİRTİLEN FARKLI TESLİM SÜRESİ İDARE TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEBİLECEKTİR.)
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü / İhale Komisyon Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 07.06.2022 - 10:30

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) İsteklinin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu gösterir belge.

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu şartnamede belirtilen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ı) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 BU BENT BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 BU BENT BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1 BU BENT BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- Bu ihaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7-) İhale dokümanının görülmesi:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı TÜRASAŞ SAKARYA Bölge Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü-Genel Evrak Şefliği  adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihaleye kısmi teklif verilebilir.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatın teminat mektubu olarak verilmesi halinde, teminat mektubunun süresi teklif geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla olacaktır.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13- Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 Ve 4735 Sayılı Kanunlara Tabi Değildir.

* İSTEKLİLER MARKA BELİRTİLEN ÜRÜNLERDE DENGİ ÜRÜN DE TEKLİF EDEBİLİRLER. DENGİ ÜRÜN TEKLİF EDİLMESİ HALİNDE, TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİKLER, BİLGİLER vb. TÜM DETAYLAR TEKLİF EKİNDE SUNULACAKTIR.