İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Balıkesir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı
İşin Adı Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı İşi
İlan Tarihi 27.06.2022
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 25.07.2022 10:00:00
Son Teklif Tarihi 25.07.2022 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/639697

1-İdarenin
a)Adı : BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b)Adresi : Akıncılar Mahallesi Cumalı Caddesi No: 2/1 KARESİ/BALIKESİR
c)Telefon ve faks numarası : 2662021010 - 2662417473
ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a)Adı : Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı İşi
b)Niteliği, türü ve miktarı :
4 tarifede toplamda 38.937.456,3 kwh Elektrik Enerjisi Alımı - Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer : Abone bilgileri listesinde yer alan Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatları ile kullanılan tesislerin tamamına teslim edilecektir.
ç)Süresi/teslim tarihi : Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi'nin verdiği tarihe kadar geçen süre hazırlık süresi olarak değerlendirilecektir. Teknik şartnamede belirtilen birim ve abone numaraları ve yeni açılabilecek tesislere, işe başlama tarihinden itibaren Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık olarak 4 ay süresince teslim edilecektir.
d)İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.07.2022 - 10:00
b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BASKİ Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Gümüşçeşme Mah. Gökdeniz Cad. No: 43/B Altıeylül/BALIKESİR

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekliler, 20.02.2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 04.08.2002 tarihli 24836 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve 14.04.2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği ve ilgili Elektrik Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde elektrik enerjisi satışı yapmaya yetkili üretim, Otoprodüktör ve Toptan Satış Lisansına sahip veya parekende satış lisansına sahip olmalı, bu belgeyi yeterlilik bilgileri tablosunda sunmalı ve lisansın geçerlilik süresi, malın son teslim tarihine kadar geçerli olmalıdır.


4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.