İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Samsun B.b. Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
İşin Adı Elektrik Ve Mekanik Malzemesi
İlan Tarihi 27.06.2022
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 19.07.2022 10:00:00
Son Teklif Tarihi 19.07.2022 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/621878

1-İdarenin
a) Adı : SAMSUN B.B. SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Denizevleri Mah. Atatürk Bulvarı 228. Sok. No :8 55200 ATAKUM/SAMSUN
c) Telefon ve faks numarası : 3623112000 - 3624324445
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : ELEKTRİK VE MEKANİK MALZEMESİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
1.kısım: 19 kalem muhtelif kablo 2.kısım: 86 kalem muhtelif elektrik malzemesi 3.kısım: 200 adet RF otomasyon seti 4.kısım: 120 adet enerji izleme modemi 5.kısım: 153 kalem muhtelif mekanik malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : SASKİ Derebahçe Şantiyesi
ç) Süresi/teslim tarihi : 1.kısım (Muhtelif Kablolar) işe başlama tarihinden itibaren 42 (kırkiki) takvim günü içerisinde birim fiyat tariflerinde yer alan teknik özelliklere uygun olarak teslim edilecektir. 2.kısım (Muhtelif Elektrik Malzemesi) işe başlama tarihinden itibaren 42 (kırkiki) takvim günü içerisinde birim fiyat tariflerinde yer alan teknik özelliklere uygun olarak teslim edilecektir. 3.kısım (RF Otomasyon) işe başlama tarihinden itibaren 77 (yetmişyedi) takvim günü içerisinde birim fiyat tariflerinde yer alan teknik özelliklere uygun olarak teslim edilecektir. 4.kısım (Enerji İzleme Modemi) işe başlama tarihinden itibaren 21 (yirmibir) takvim günü içerisinde birim fiyat tariflerinde yer alan teknik özelliklere uygun olarak teslim edilecektir. 5.kısım (Muhtelif Mekanik Malzemesi) işe başlama tarihinden itibaren 28 (yirmisekiz) takvim günü içerisinde birim fiyat tariflerinde yer alan teknik özelliklere uygun olarak teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 1(bir) gün içinde işe başlanacaktır


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.07.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : SASKİ İHALE ODASI 1.KAT

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.