İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Beylikdüzü Belediye Başkanlığı
İşin Adı Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Trafik Büro Ve Ulaşım Bürosu Tarfından 2022 Yılı Bölge Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Malzeme; Makina Ve Ekipman Alım İşi
İlan Tarihi 04.10.2022
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 21.10.2022 11:00:00
Son Teklif Tarihi 21.10.2022 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/1023758

1-İdarenin
a) Adı : BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : BÜYÜKSEHIR MAH. ENVER ADAKAN CAD. NO:1 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2128667000 - 2128737379
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : BELEDİYEMİZ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK BÜRO VE ULAŞIM BÜROSU TARFINDAN 2022 YILI BÖLGE FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF MALZEME; MAKİNA VE EKİPMAN ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
550 adet DELİNATÖR (75 CM.);700 adet PLASTİK (KAUÇUK) HIZ KESİCİ VE BAŞLIĞI;30 adet TRAFİK AYNA DİREĞİ;2 adet AĞIR TİP DARBELİ KIRICI DELİCİ MATKAP;2 adet DARBELİ SOMUN SIKMA CİHAZİ;300 adet İŞ ELDİVENİ;492 litre SELÜLOZİK TİNER; 1200 adet KASİS – DELİNATÖR MONTAJ VİDASI VE DÜBELİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ç) Süresi/teslim tarihi : MALLARIN TAMAMI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA İŞİN SÜRESİ OLAN 30 (OTUZ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TEMİN EDİLECEKTİR.İŞİN EN GEÇ 31/12/2022 TARİHİNDE BİTİRLMESİ ESASTIR.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeye imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.10.2022 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE VE SATIN ALMA ŞEFLİĞİ

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin tüm teknik özelliklerini içeren orijinal dokümanları ve/veya broşürleri(katalog) teklif ekinde sunacaktır. Verilen doküman ve/veya broşürlerde teklif edilen ürünlerden başka ürünlerde varsa, teklif ettiği ürünü açık olarak belirtecektir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.