İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Ankara Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İşin Adı Ankara Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 2023 Yılı Akaryakıt
İlan Tarihi 05.10.2022
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 27.10.2022 10:30:00
Son Teklif Tarihi 27.10.2022 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/996949

1-İdarenin
a) Adı : ANKARA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Necatibey Caddesi No:98 06570 Kızılay ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3122197791 - 3122197307
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 2023 Yılı Akaryakıt
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Motorin (Diğer) : 58.000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) : 10.000 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ankara
ç) Süresi/teslim tarihi : 31.12.2023 tarihi saat 23:59 a kadar akaryakıt alımı yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : 01/01/2023


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.10.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Ankara Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

a) İstekli bir ''Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu'' ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif Sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge.

b) İstekli bir ''Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi'' ise; Teklif Sahibinin Bayisi olduğu Kuruluştan verilmiş ''Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik yazısı ve Bayilik Sözleşmesi.

c) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır.

d) Türkiye genelinde her ilde en az 1 adet olmak şartı ile Ankara il sınırları içerisinde en az 20 tane OTTS ile akaryakıt alınabilecek istasyon bulunduğunu gösterir güncel listeyi teklifleri ile birlikte İDARE’ ye verecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.