İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü(kıyem) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
İşin Adı 1 (bir) Yıllık Madeni Yağ Ve Antifriz Alımı İşi
İlan Tarihi 05.10.2022
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 4.11.2022 11:00:00
Son Teklif Tarihi 4.11.2022 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/1016825

1-İdarenin
a) Adı : KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KIYEM) DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Beylerbeyi Mahallesi Abdullah Ağa Caddesi No:16/A 34676 Beylerbeyi ÜSKÜDAR/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 02165314000 (4330) - 02163349196
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 1 (Bir) Yıllık Madeni Yağ ve Antifriz Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Kuruluşumuza ait Deniz Vasıtaları için ihtiyaç duyulan değişik evsaftaki 110.000-Kg Madeni Yağ, 1300 Litre Antifriz ve 500 Adet Yağ Analiz Testi Temini İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İdare’nin talebine göre Madeni Yağ ve Antifriz ihtiyaçları aşağıda belirtilen mahallerde teslim edilecektir. İstanbul (Tuzla), Çanakkale (Akbaş), İzmir (Alsancak Limanı, Pasaport ), Trabzon (Beşikdüzü Limanı) (En fazla yılda 2 (iki) kez), Muğla ( Fethiye Limanı, Bodrum Limanı) (En fazla yılda 2 (iki) kez), Yüklenici; yağ siparişlerini İdare’nin bildirimine/talebine müteakip, İstanbul il sınırları içindeki mahallere 3 (üç) iş günü, İstanbul il sınırları dışındaki mahallere 5 (beş) iş günü içerisinde teslim edecektir. Talep edilecek yağların teslim şekli; 80.000 (seksen bin) kilogramı varil, 30.000 (otuz bin) kilogramı teneke/plastik bidon, antifrizin tamamı teneke/plastik bidon olacaktır. (Yaklaşık değerlerdir. %20 değişiklik gösterebilir.)
ç) Süresi/teslim tarihi : 10.2.1. Yüklenici; yağ siparişlerini İdarenin bildirimine/talebine müteakip, İstanbul il sınırları içindeki mahallere 3 (Üç) iş günü, İstanbul il sınırları dışındaki mahallere 5 (Beş) iş günü içerisinde teslim edecekitir. 10.2.2. Yüklenici 700 (yedi yüz) kilogram ve üzerindeki yağ taleplerini, bildirilen mahallerde gemi bordasına veya İdare’nin sabit depolarına teslim edecektir. Teslim sırasında oluşacak nakliye, masraflar, izinler vb. Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yağ siparişleri, İdare tarafından Yüklenicinin bildirdiği telefon, faks veya elektronik posta adresine yazılı veya sözlü olarak bildirilecektir. Her türlü bildirim Yüklenici tarafından yazılı olarak teyit edilecektir. 10.2.3. Yüklenici; 700 (yedi yüz) kilogram altındaki İdare’nin acil durumlardaki talepleri için belirtilen mahallerden Çanakkale, İzmir için en fazla 3 (üç) kez, diğer mahaller için ise 2 (iki) kez nakliye hizmetini bila bedel karşılayacaktır. 10.2.4. Talep edilecek yağların teslim şekli; 80.000 (seksen bin) kilogramı varil, 30.000 (otuz bin) kilogramı teneke/plastik bidon, antifrizin tamamı teneke/plastik bidon olacaktır. (Yaklaşık değerlerdir. %20 değişiklik gösterebilir.)
d) İşe başlama tarihi : İşe Başlama Tarihi 24.12.2022 İşin Bitiş Tarihi 23.12.2023


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.11.2022 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İhale Odası, Beylerbeyi Mah. Abdullahağa Cad. No:16/A Üsküdar İstanbul

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekli, Teklif edeceği yağların Ana Üretici Firması ise; T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK) verilen “Madeni Yağ Üretim Lisansı” ve “İhrakiye Teslim Lisansı” belgelerini,  Madeni Yağ Üretim Lisans Belgesine sahip istekli firma dağıtıcı (distribütör) ise distribütörlük sözleşmesini ve İhrakiye Teslim Lisansı Belgelerinin aslını veya aslı noter tarafından onaylı suretlerini veya aslı İdarece görülmüştür şerhi taşıyan suretlerini teklifleri ekinde İdareye sunacaklardır. (Sunulacak sözleşme Türkçe ve Yeminli Tercüman tarafından çevrilmiş noter tasdikli olacaktır.)

İstekli, Bayi ise; "Bayilik belgesi, Ana Üreticiye Ait Madeni Yağ Üretim Lisansı ve İhrakiye Teslim Lisansı” belgelerinin aslını veya aslı noter tarafından onaylı suretlerini veya aslı İdarece görülmüştür şerhi taşıyan suretlerini teklifleri ekinde İdareye sunacaklardır. 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler teklif verdiği ürünlere ait Türkçe olarak hazırlanmış teknik bilgilerin olduğu "KATALOG ve MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMLARINI" teklif eklerinde İdareye sunacaktır.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya Özel Sektöre yapılan her türlü Madeni Yağ temini işi benzer iş olarak kabul edilecektir5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.