İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İhsaniye Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü
İşin Adı Belediyemiz Hizmet Binası, Ek Hizmet Binasında 2022 Ve 2022 Yılında Yakılmak Üzere Ve Sözleşme Gereği İşçi Personele Dağıtılacak 10mm-18mm Kalorifer Kömürü Mal Alım İşi
İlan Tarihi 05.10.2022
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.10.2022 14:30:00
Son Teklif Tarihi 18.10.2022 14:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/1033388

1-İdarenin
a) Adı : İHSANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : HÜRRİYET ATATÜRK 12 03370 İHSANİYE/AFYONKARAHİSAR
c) Telefon ve faks numarası : 2722715300 - 2722715207
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Belediyemiz Hizmet binası, Ek Hizmet binasında 2022 ve 2022 yılında yakılmak üzere ve Sözleşme gereği işçi personele dağıtılacak 10mm-18mm Kalorifer kömürü Mal Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Belediyemiz Hizmet binası, Ek Hizmet binasında 2022 ve 2022 yılında yakılmak üzere ve Sözleşme gereği işçi personele dağıtılacak 75 ton 10mm - 18mm Kalorifer kömürü Mal Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kömürler Belediyemiz Hürriyet Mahallesi Hizmet binası ve Akören Mahallesi ek Hizmet Binasında Görevli personelin göstereceği Depoların içine istiflemek suretiyle teslim edilecektir
ç) Süresi/teslim tarihi : Alınacak kömürlerin teslimi sözleşme imzalandıktan sonra Depolama sahasına 10 gün içerisinde indirilecek ve analize gönderilecektir. Analiz Sonucu uygun çıktıktan sonra Hürriyet Mahallesi Hizmet binası ve Akören Mahallesi ek Hizmet Binasında Görevli personelin göstereceği Depoların içine istiflemek suretiyle teslim edilecektir
d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞME TARİHİ


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.10.2022 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İHSANİYE BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

Dağıtıcılar için herhangi bir ilde alınmış İhale tarihi itibari ile geçerli Dağıtıcı Kayıt Belgesi
Satıcılar ise Herhangi bir ilde alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi (satıcı tarafından)

4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

 

Dağıtıcılar için herhangi bir ilde alınmış İhale tarihi itibari ile geçerli Dağıtıcı Kayıt Belgesi
Satıcılar ise Herhangi bir ilde alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi (satıcı tarafından)5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.