İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İşin Adı 154 Kv Şalt Sahası Diferansiyel Koruma Rölesi Alımı Ve
İlan Tarihi 26.03.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 24.04.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 24.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2024/382202 İşin Adı : 154 kV Şalt Sahası Diferansiyel Koruma Rölesi Alımı veKurulumu İşiİhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü1 - İdarenin
a) Adresi : Ambarlı Mah Dolum Tesıslerı Yolu Mevkıı 34315
b) Telefon ve faks numarası : 2128759100 - 2128759113
c) Elektronik posta adresi : ambarli.ticaret@euas.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının : www.euas.gov.trgörülebileceği internet adresi2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 154 kV Şalt Sahası Diferansiyel Koruma Rölesi Alımı veKurulumu İşi- Mal Alımı
b) Teslim [yeri / yerleri] : İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : 210 takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 24.04.2024 - 11:00
Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:İstekliler aşağıda a ve b bentlerinde belirtilen belgelerden en az birini tam ve eksiksiz olarak teklif ekindevereceklerdir.a) Teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek bir sözleşmeyeilişkin İş Deneyim Belgesi,b) Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi.- Teklif edecekleri yedek malzemelere ait marka, model ve teknik özelliklerini belirten dökümanlar teslimedilecektir.- İstekliler imal edecekleri röle malzemeleri için iş programını tekliflerinde belirteceklerdir.- Ek-1’de sunulan Garantili Özellikler Listesi doldurularak teslim edilecektir.
Paylaş