İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (Ttk) Satınalma Dairesi Başkanlığı
İşin Adı 28 Kalem Muhtelif Kırtasiye Malzemesi
İlan Tarihi 26.03.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.04.2024 15:00:00
Son Teklif Tarihi 17.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/403722
1-İdarenin
a) Adı : Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) SatınalmaDairesi Başkanlığı
b) Adresi : Yayla Mahallesi Baglik Caddesi.Ihsan Soyak Sokak 6 67090Zonguldak Merkez/Zonguldak
c) Telefon ve faks numarası : 03726621000 - 3726621020
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 28 Kalem Muhtelif Kırtasiye Malzemesi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 28 KalemAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Malzemeler, TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayeneve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı(Bülent Ecevit Cad. No:125/Zonguldak) teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 45 takvim günüdür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığının yükleniciye bildirilmesini müteakip
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.04.2024 - 15:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Toplantı Salonu(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileritablosunda belirteceklerdir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknikşartnameye cevapları ve açıklamaları:İstekliler ihale açılışından itibaren 4 gün içinde Satınalma Daire Başkanlığı Levazım Birimine, ihaledokümanında belirtilen şart ve esaslar da numunelerini teslim edeceklerdir. Numunelerin ambalajları açılarakuygunluğuna karar verilecek olduğundan dolayı tekrar firmalara teslim edilmeyebilir.Numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 incimaddesine göre açıklama istenecektir.
Paylaş