İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Gebze Fatih Devlet Hastanesi
İşin Adı 3 Kalem Asansör Malzemesi Alımı
İlan Tarihi 28.03.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.04.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 15.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/287544
1-İdarenin
a) Adı : Gebze Fatih Devlet Hastanesi
b) Adresi : Osman Yılmaz Mah. İstanbul Cad. No:127 Gebze/Kocaeli
c) Telefon ve faks numarası : 2626441451 - 2626443479
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 3 Kalem Asansör Malzemesi Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kalem Asansör Malzemesi AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Gebze Fatih Devlet Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup,malzemeler idarenin yazılı siparişi takiben 60 gün içerisindemontajı tamamlanmış olarak teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.04.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Gebze Fatih Devlet Hastanesi Toplantı Salonu(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınmasızorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:Teknik Şartnamenin Genel Şartlar Bölümünün "Değişimi Gerçekleştirecek Firmada Aranacak Asgari Şartlar"Başlıklı 5. Maddesinde İstenilen Belgeler Yeterlilik Tablosunda Beyan Edilmeli, Belgeler İstenildiği Takdirdeİstekli Firmalar Tüm Belgeleri İdaremizin Belirttiği Tarih ve Saatte Satınalma Birimine Teslim Etmelidir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknikşartnameye cevapları ve açıklamaları:Ürünlerin, ihale komisyon uzman üyeleri tarafından teknik şartnameye göre değerlendirilmesi yapılacak olup,sonrasında uygunluğu verilecektir.Komisyon üyeleri malzemelere ait katalog veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevap istemeleri durumundaistekli firmalar tüm belgeleri idaremizin belirttiği tarih ve saatte satınalma birimine teslim etmelidir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden kanunun 38 inci maddesinegöre açıklama istenecektir.
Paylaş