İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Besni Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı - Adıyaman
İşin Adı Bereketli Köyüne Köy Konağı Binası Yapım İşi.
İlan Tarihi İstihbarat
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 2.08.2016 14:30:00
Son Teklif Tarihi 2.08.2016
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

İlçemize bağlı Bereketli Köyüne köy konağı binası yapım işi Birlikİhale Yönetmenliğinin 18. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihaleedilecektir.

1.İdarenin     

a) Birliğin Adı: Besni Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

b) Adresi  : Besni Özelİdare Müdürlüğü Hizmet Binası Besni/Adıyaman

c) Telefon – Faks Numarası    : 416 318 1015 – 318 1015

d) Elektronik Posta Adresi      :

2. İhalekonusu yapım işinin

a) İhalenin adı   :Bereketli köyüne köy konağı binası yapım işi.

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 (Bir) köye köy konağı binası yapım işi. 

c) Yapılacağı Yer  :Bereketli köyü.

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren5 (Beş) takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

e) İşin Süresi  : İşebaşlama tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer: Besni Kaymakamlığı Toplantı Salonu

b) Tarihi – Saati: 02/08/2016 Salı günü Saat:14.30

c) Son teklif verme tarihi ve saati : 02/08/2016 Salı günü Saat:12.00

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

            4.1.1. Tebligatiçin adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,

            4.1.2. Mevzuatgereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi (Belgeler İhalenin yapıldığı yılı içerisinde alınacaktır.)

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesiveya imza sirküsü.

            4.1.4. Gerçekkişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi.

            4.1.5. Tüzelkişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirkettekigörevlerini belirten, son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veyatasdikli örneği.

            4.1.6.Kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden 1ay içinde düzenlenmiş belge,

            4.1.7.Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 1 ayiçinde düzenlenmiş belge,

            4.1.8. İcralıolmadığına dair icra yazısı. 

            4.1.9. Şekli veiçeriği İdare Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.10. Şekli ve içeriği ihale dökümanındaki idari şartnamedebelirlenen teklif mektubu (İç Zarfa konulacaktır. Ön yeterlilik değerlendirmesisonucu belgeleri eksiksiz olan isteklilerin dış zarfları komisyon ve isteklilerhuzurunda açılacaktır. Dosyaları yeterlilik alamayan isteklilerin iç zarflarıaçılmadan kendilerine iade edilecektir.)

4.1.11. İhale şartnamesini satın aldığına dair belge, (Bankadekontu)

4.1.12. Geçici teminatı yatırdığına dair belge,

4.1.13. İşyerini gördüğüne ilişkin belge,

            4.1.14.İsteklinin, son on yıl içinde yurt içinde kamu veya özel sektörde teklif edilenbedelin en az % 70’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuzkabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren veteklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin işdeneyim belgesi vermesi zorunludur.

            4.1.15. Buihalede benzer iş olarak 11 Haziran 2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazeteyayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Gruplarında değerlendirilecek benzerişlere ait tebliğin B-ÜSTYAPI III GRUP: BİNA İŞLERİ benzer iş olarak kabuledilecektir.

4.1.16. Teknik Personel Taahhütnamesi:

a) İsteklilerden aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen personeltaahhütnamesi istenmektedir. İsteklinin aşağıda belirtilen sayı ve nitelikteteknik personel için teknik personel taahhütnamesini (Teknik Personel Çizelgesiile birlikte) verilmesi zorunludur.

Taahhüt olarak istenen teknik personel listesi

ADET Pozisyonu MESLEKİ ÜNVANI DENEYİMİ (Asgari) yıl

1 Şantiye Mühendisi İnşaat Mühendisi veya Mimar 5

5. İhale dokümanı Besni Kaymakamlığı Köylere Hizmet GötürmeBirliği adresinde görülebilir ve 750,00.-TL karşılığında aynı adresten teminedilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almalarızorunludur.

6. Teklifler son teklif verme tarihi ve saatine kadar BesniKöylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edilecektir.

7. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’den az olmamak üzerekendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8. İstekliler tekliflerinin, anahtar teslimi götürü bedelüzerenden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye anahtarteslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

9. Verilen tekliflerden geçerlik süresi, ihale tarihinden itibarenen az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

11. İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

12. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

BesniKöylere Hizmet Götürme Birliği 4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna tabi olmayıp,ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ancak 4734 sayılı kanunun yasaklar hükmüBirliğimiz için geçerlidir. İhale ile ilgili detaylı bilgi Adıyaman ValiliğiResmi İnternet Sitesi (www.adıyaman.gov.tr), Besni Kaymakamlığı Resmi İnternetSitesi (www.besni.gov.tr) adresinde görülebilir. Besni Kaymakamlığının 4163181015 No’lu telefonundan bilgi alınabilir. Bu ilanda yer almayan konulardaİdari ve Teknik Şartname hükümleri geçerlidir


Yeterlilik
Paylaş