İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tokat İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İşin Adı İlimiz Merkez İlçe Köylerinde Yapılacak Olan I.grup İçme Suyu Depo Yapım Bakım Ve Onarım İle Terfi Binası İşinin İhalesi
İlan Tarihi İstihbarat
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 3.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 3.08.2016
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

a) BİRLİĞİN ADI : Tokat İliMerkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

b) İHALENİN ADI, NİTELİĞİ,TÜRÜ VE MİKTARI : TOKAT İLİ MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNCE İLÖZEL İDARE KAYNAKLI, İLİMİZ MERKEZ İLÇE KÖYLERİNDE YAPILACAK OLAN I.GRUP İÇMESUYU DEPO YAPIM BAKIM VE ONARIM İLE TERFİ BİNASI İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR.

b.1) Dayılıhacı Köyü İçme Suyu Deposu 50 Tonluk Bakım ve Onarım işi

b.2) Kemalpaşa Köyü İçme suyu deposu 50Ton’luk Depo Yapımı işi

b.3) Altıntaş Köyü içme suyu deposu 50Ton’luk Bakım ve Onarım işi

b.4) Günçalı Köyü içme suyu deposu 200 Ton’lukBakım ve Onarım işi

b.5) Hanpınar Köyü içme suyu deposu 50Ton’luk Bakım ve Onarım işi

b.6) Dereağzı Köyü içme suyu deposu 75Ton’luk Yapım işi

b.7) Yatmış Köyü içme suyu deposu 75 Ton’lukBakım ve Onarım işi

b.8) Kemalpaşa Köyü içme suyu Terfi Binasıyapım işi

b.9) Çubuklu Köyü içme suyu deposu 10 Ton’lukYapım işi

c) İŞİN YAPILACAĞI YER :  Dayılıhacı, Kemalpaşa, Altıntaş, Günçalı, Hanpınar,Dereağzı, Yatmış, Kemalpaşa Terfi Binası, Çubuklu, Köyleri içme suyu depo yapımbakım ve onarım işi İhalesi

 İŞEBAŞLAMA VE BİTİRME TARİHİ :         Sözkonusu işlere ihale tarihinden sonraki sözleşmenin imzalanacağı 5 günlük süresonunda iş yeri teslim tutanağı imzalandıktan sonra başlanılacak olup işlerinbitirilme süresi (60) gündür.

d) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLENBELGELER

1.       Tebligatiçin adres beyanı

2.       Mevzuatıgereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi

a) Gerçek kişi olması halinde davet tarihiyılında alınmış bilgisine göre ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgilimeslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereğitüzel kişiliği siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasındandavet tarihinin bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunadair belge.

             c) Tüzel kişilerde açık eksiltmeye teklifvermeye yetkili olduğuna dair noter tastikli vekaletname.

3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

             a) Gerçek kişi olması halinde notertastikli imza beyannamesi.

4. İş Bitirme belgesi ( İçme Suyu işi içinYapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğdeyer alan A/IV Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.)                                                             

          5. 28.04.2007 tarih ve  26506sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhaleYönetmeliğinin 8. ve 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g)ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

         6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

         7.İhale konusu işin tamamının veya bir kısmının, alt yüklenicilereyaptırılmayacağına dair taahhütname.

         8.İstekliler tekliflerini kapalı zarf halinde idareye teslim edecek olup, haddilayık teklif alınmadığı taktirde isteklilerden ikinci teklifleri isteneceğindenfirma yetkilisinin şahsen veya vekaleten ihale salonunda firma kaşesi ilebirlikte bulunması gerekmektedir.

         9.Teklif edilen bedelin %3 ‘ü oranında geçici teminat yatırılacak veya teminatmektubu verilecektir.

         10.Personel taahhütnamesi verilmesi

         11.Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

         12.İhale dokümanının satın alındığına dair belge

         13.İsteklilertekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir.

         14.Birlik Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir, haddi layık teklifverilmediği taktirde ihale bir hafta sonraya ertelenecektir.

           15.SGK ve Vergi Borcu yoktur yazıları

e ) İhale Dökümanının Görüleceği Yer ve HangiBedelle Alınacağı :Tokat Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme BirlikBaşkanlığınca görülebilir ve Vakıflar Bankası Tokat şubesi 00158007299855489nolu hesaba 250.00 TL ( İşin adı açıklama kısmına yazılacak) Bağış mukabilindealınabilir.

http://www.tokatkhgb.gov.tr sitesindenihaleyle ilgili gerekli dokümanlara ve bilgilere ulaşabilirsiniz.

f) İhalenin Saati , Yeri ve Tarihi :

 İhaleTarihi : 03.08.2016 Çarşamba Günü

          Saati            : 14.00

Yeri             : Valilik Kütüphanesi-HükümetKonağı 3.Kat TOKAT

g) Tekliflerin Hangi Tarih Saate Kadar NereyeVerileceği: Teklifler  03.08.2016Çarşamba Günü Saat 13.30 a kadar Tokat Merkez İlçe Köylere Hizmet GötürmeBirlik Başkanlığına teslim edilecektir.

h) Yatırılacak Geçici Teminat Miktarı :Teklif edilen bedelin %3 ‘ü oranında geçici teminat yatırılacak veya teminatmektubu verilecektir.

          İşlere ilişkin olarak yapılan yeterlikdeğerlendirmesi sonucunda yeterli bulunan isteklilerden teklifalınacaktır.İhaleye ilişkin ihale dökümanı idarenin aşağıda belirtilenadresinde görülebilir ve/veya alınabilir. İhaleye katılmak için ihaledökümanına uygun olarak hazırlanacak yeterlik başvurularının en geç 03.08.2016Çarşamba Günü Saat 13.30’a kadar ihale dokümanında belirtilen adreseulaştırılması gerekmektedir.


Yeterlilik
Paylaş