İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Malazgirt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İşin Adı Malazgirt İlçesi Balkaya, Hancağız, Molladerman, Söğütlü, Beypınar, Adaksu, Alyar, Alikalkan, Nurettin Köyleri Sanat Yapıları Yapım İşi
İlan Tarihi İstihbarat
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 2.08.2016 11:00:00
Son Teklif Tarihi 2.08.2016
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

1-) İşin Adı:

1- MALAZGİRT İLÇESİ BALKAYA, HANCAĞIZ, MOLLADERMAN, SÖĞÜTLÜ, BEYPINAR,ADAKSU, ALYAR, ALİKALKAN, NURETTİN KÖYLERİ SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ, KHGB ihaleYönetmeliğinin 18.maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

2-) İdarenin:

2.1- Adresi: Hükümet Konağı Kat:2, MalazgirtMUŞ

2.2- Telefon ve faks Numarası: 0436 511 24 00– 0 436 511 23 15

 3-)   İhale Konusu Yapım İşinin:

 3.1-Niteliği, Türü, Miktarı:

 3-1-1-) Betonarme yerinde dökme menfez yapımişi (ayrıntılar teklif cetvelleri ve projelerde gösterilmiştir)

 3.2-Yapıldığı Yer: Malazgirt İlçesi Balkaya,Hancağız, Molladerman, Söğütlü, Beypınar, Adaksu, Alyar, Alikalkan, NurettinKöyleri

3.3- İşe Başlama Tarihi: Sözleşmeninyapıldığını tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarakişe başlanacaktır.     

3.4- İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 60(Altmış) takvim günüdür.

 4-)  İhalenin :

      4.1- Yapıldığı Yer: Muş İli Malazgirt İlçesi Kaymakamlık Toplantı Salonu

      4.2- Tarih Ve Saati: 02.08.2016 Salı günü saat 11.00

 5-) İhaleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler İle YeterlilikDeğerlendirilmesinde Uygulanacak Kriterler:

      5.1- İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

              5.1.1- Tebligat için adres Beyanı

5.1.2- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaretveya sanayi odası 2016 yılına ait belgeler.

5.1.3- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilanveya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaretve /veya sanayi odasına veya ilgili Meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterirbelge.

5.1.4-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatgereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya sanayiodasından, ilk ilan ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

5.1.5- Teklif vermeye yetkili olduğunugösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

5.1.6- Gerçek kişi olması halinde, notertasdikli imza beyannamesi.

5.1.7- Tüzel kişi olması halinde ilgisinegöre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğinyönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil Gazetesiveya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imzasirküleri.

5.1.8- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhaleYönetmeliğinin 11. maddesinin (a),(b),(c), (ç), (d),(e) ve (f) bentlerindesayılan durumlarda olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

5.1.9- Şekli ve içeriği idari şartnamedebelirlenen teklif mektubu.

5.1.10-Şekli ve içeriği idari şartnamedebelirlenen geçici teminat.

5.1.11-İhale konusu işin tamamının veya birkısmının, alt yüklenicilere yaptırılmayacağına dair taahhütname.

5.1.12-İhale dokümanının satın alındığınadair belge.

5.2-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkinbelgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

İstekliden son onbeş yıl içinde yurt içindeve yurt dışında kamu ve özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 80 oranındagerçekleştirdiği veya % 80’i oranında denetlediği veyahut yönettiği idarecekusursuz kabul edilen;

a) ihale konusu iş (A) Alt Yapı İşleri  - 1. Grup Köprü ve Viyadük İşleri ile köprü,betonarme kutu menfez vb. işleriyle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilenbedelin % 70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyiminigösteren belge,

İş ortaklıklarında ortaklardan, pilot ortağınistenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin iseistenen asgari iş deneyim tutarının % 10 sağlaması gerekir.

İş deneyim belgesi olarak diplomasunulduğunda İnşaat Mühendisliği ve/veya Mimarlık Bölümü kabul edilecektir.

İsteklinin Organizasyon yapısına ve personeldurumuna ilişkin belgeler:

Teknik Personel Taahhütnamesi:  İsteklilerin aşağıdaki tabloda gösterilensayı ve nitelikteki teknik personeli iş yerinde bulunduracaklarına dairtaahhütname vermesi gerekir.

* Bu kısım boş bırakılmıştır.

5.2.1.-Makine ve diğer ekipmana ilişkinbelgeler.

Aşağıdaki tabloda sayı ve niteliktekiaraçları inşaat mahallinde bulunduracağına dair yapı araçları taahhütnamesivermesi gerekmektedir;

* Bu kısım boş bırakılmıştır.

6-İhaleye sadece yerli isteklilerkatılabilecektir.

7-İhale dokümanı Malazgirt KaymakamlığıKöylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Hükümet Konağı Kat:2 adresindegörülebilir. Doküman 1.000,00-TL bedel karşılığı aynı adresten teminedilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almalarızorunludur.

8-Teklifler ihale saatine kadar MalazgirtKaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Malazgirt Muş adresineverilecektir. İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilen tekliflerdeğerlendirmeye alınmayacaktır.

9-İstekliler tekliflerini, Anahtar TeslimiGötürü Bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyleAnahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme yapılacaktır.

10-İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ündenaz olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihaletarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler,bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

13-İhale günü doküman satışı yapılmayacaktır

DİĞER HUSULAR

14-Belirtilen ihale için nakit olarakyatırılacak doküman bedeli ve geçici teminat T.C Ziraat Bankası Malazgirtşubesindeki 0440- 29285923-5001 nolu hesabına yatırılacaktır.

15-Birliğimiz, 2886-4734-4735-832 ve 5018sayılı kanunlara tabi değildir. Ancak; ceza ve yasaklamaklara ilişkinhususlarda; 4734-4735 ve 2886 sayılı kanunun ilgili hükümleri uygulanır. (KHGBİhale Yönetmeliği Madde 55)

16-Belirtilen ihalenin; 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’deyayınlanan KHGB İhale Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesindeyapılacaktır

Yeterlilik
Paylaş