İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Hanak Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İşin Adı 10 Derslikli İmam Hatip Ortaokul İkmal İnşaatı Yapım İşi
İlan Tarihi İstihbarat
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 3.08.2016 10:30:00
Son Teklif Tarihi 3.08.2016
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

1. İdarenin

   a )Adresi  : Hanak Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

   b )Telefon -  Faks Numarası : (0478) 611 2004

   c )Elektronik Posta Adresi (varsa) :

  2. İhale konusuyapım işinin

   a )Niteliği, Türü ve Miktarı: 10 derslikli İmam Hatip Ortaokul İkmal İnşaatı yapımişi

   b )Yapılacağı Yer       : Hanak  Merkez

  c ) İşeBaşlama Tarihi  : Sözleşmenin yapılarak,teknik eleman tarafından yer teslimini takip eden 5 gün içinde, yüklenici işebaşlamak zorundadır.

d) Görevlendirilen teknik personel tarafındanyer teslimi yapılmadan işe başlanmayacaktır

   e)İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 75 (Yetmişbeş ) gündür.

3. İhalenin

  a)İhale Yetkisi:    Ardahan İli Hanakİlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Encümeni İhale KomisyonuOlarak Yetkilidir.

  b )Yapılacağı Yer: Ardahan Hanak Kaymakamlığı Toplantı Salonu

 c )Tarihi - Saati: 03. 08.2016 tarih ve saat 10:30

 d)Teklif Zarfları saat: En geç 10:00’da teslim edilecektir.

 4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlikdeğerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilenbelgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu 2016yılı Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ya da Esnaf ve Sanatkarlar OdasıBelgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilanya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaretve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlıolduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgilimevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilanveya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odayakayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunugösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, notertasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisinegöre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğinyönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bubilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya buhususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamedebelirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamedebelirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya birkısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyiminigöstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesinesahip ortağına ait olması halinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veyayeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya notertarafından, düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarakbu şartın korunduğunu göstermek üzere ilk ilan tarihinden sonra düzenlenenbelge.

4.1.7. Köylere Hizmet Götürme BirliğiYönetmeliğinin 11.maddesi (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ)bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair taahhütname.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkinbelgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş deneyim belgeleri: İsteklinin, sonon beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektördesözleşme bedelinin en az % 50’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranındadenetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu işveya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.2.2. Teknik personel taahhütnamesi :

Adet       Pozisyonu                   Mesleki Unvanı                          

1-         Şantiye Şefi                İnşaat Mühendisi                  

Yukarıda belirtilen teknik personelinbulundurulacağına dair taahhütname verilecektir. Sözleşme safhasında noteronaylı taahhütname verilecektir.

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım işiihalesinde iş deneyim belgeleri değerlendirilirken benzer iş olarak Okul, Binayapım veya Onarım işi olacaktır.

5. Teklifler ilanda belirtilen saate kadarsıra numaralı alındılar karşılığında Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Busaatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir.Alındı numarası zarfın üzerine yazılır teklifler bizzat istekli, kanunitemsilcileri ve tüzel kişilerde temsilen yetkili kişiler tarafından komisyonbaşkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü teklif verilemez. Ve buşekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

6. İstekliler tekliflerini, her bir işkaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarınçarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerineihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklifedilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden anahtar teslimsözleşme imzalanacaktır.

8-Bu ihalede, Anahtar teslim fiyat üzerindenteklif alınacaktır. Toplamda kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.(Teminatolarak Banka teminat mektubu veya tedavüldeki Türk lirası, HazineMüsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetleryerine düzenlenen belgeler kabul edilecektir.)

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi,ihale tarihinden itibaren en az 75 (Yetmişbeş) takvim günü olmalıdır.

11 Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilmez

12. İhale dokümanı Merkez İlçe Köylere HizmetGötürme Birlik Başkanlığında görülebilir ve 1.500,00  (Binbeşyüz) TL karşılığı aynı adresten teminedilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almalarızorunludur.

13-Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamaktaserbesttir.

14. Yapılacak ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamuİhaleleri Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Köylere Hizmet Götürme Birliğiİhale Yönetmeliği esastır. Ancak 5355 sayılı Kanunun ek-2 maddesi uyarıncayasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda 4734 sayılı Kamuİhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 SayılıDevlet İhale Kanununda belirtiler hükümler uygulanır


Yeterlilik
Paylaş