İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Gediz İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği - Köydes
İşin Adı 2 Adet Betonarme Menfez Yapım İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.10.2019 11:00:00
Son Teklif Tarihi 15.10.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

İHALE İLANI

GEDİZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

    Gediz İlçesi Akkaya ve Saruhanlar Köy yollarına 2 adet Betonarme menfez yapım işi    Köylere hizmet Götürme birliği İhale yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İdarenin

a) Adresi

: Özyurt Mah. Hükümet Konağı /Gediz-Kütahya

b) Telefon ve faks numarası

:  0 274 412 64 61-412 33 33   Faks: 0 274 412 64 62

c)Elektronik posta adresi

gedizozelidare@hotmail.com.tr

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü, miktarı

 Gediz İlçesi Akkaya ve Saruhanlar Köy yollarına 2 adet Betonarme menfez yapım işi    

b) Yapılacağı yer

Gediz İlçesi i Akkaya ve Saruhanlar Köyleri     Yerleşim yeri

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi

: Yer tesliminden itibaren  30  takvim günüdür.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer

: Gediz Kaymakamlığı Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:15/10/2019  Salı   günü  Saat: 11:00


4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

4-1-İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen belgeler:

1) Teklif mektubu,(2)Tebligat için adres beyanı,(3)Ticaret ve Sanayi Odası veya kayıtlı olduğu odadan alınmış 2019 tarihli Kayıt Belgesi,(4)Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı istekliler için Ticaret Sicil Gazetesi,(5)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, Vekaleten ihaleye girecekler için noterden onaylı Vekaletname, (6)Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen “ihale dışı bırakılma durumlarından” birine sahip olmadığına ve aynı Yönetmeliğin 12. maddesinde belirtilen” ihaleye katılamayacaklar” arasında bulunmadığına dair taahhütname,(7)Geçici teminat,(8) İhale dokümanını satın aldığına dair belge,(9) 4734, 4735 ve 2886 sayılı Yasalar uyarınca kamu ihalelerine girmeye yasaklı bulunmadığına ilişkin taahhütname, (10) İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler (İnşaat Mühendisi veya Mimarlık  diploması kabul edilecektir.)

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı mesai saatleri içerisinde Gediz K.H.G. Birliğinde görülebilir ve 300,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale Dosya bedelini T.Halk bankası Gediz Şubesindeki TR79 0001 2009 5290 0007 0000 22 nolu hesaba yatırılacaktır.

8. Teklif ihale tarih ve saati olan 15/10/2019 Salı  günü Saat: 11:00’ a kadar  Birlik İhale Komisyonuna alındı karşılığında teslim edilecektir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminatı Nakit yatıracak olan T.Halk Bankası Gediz Şubesindeki TR79 0001 2009 5290 0007 0000 22 nolu hesaba yatırılacaktır. Tekliflerini Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü olmalıdır.

11. Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununa tabi değildir. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.   İlan olunur.

         

                                                                                                                      Muhammet ÖNDER   

                                                                                                                              Kaymakam 

Yeterlilik