İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Osmancık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği - Köydes
İşin Adı İçme Suyu Depo Ve Terfi Hattı Yapım İşi İle İçme Suyu Tesisi Alçak Gerilim Enerji Nakil Hattı Ve Dalgıç Elektromotopomp Yapım İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 26.11.2019 14:30:00
Son Teklif Tarihi 26.11.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

İHALE İLANI

Osmancıkİlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

Osmancık İlçesine bağlı  Aşağızeytin ve Sarpınkavak köyleri İçme Suyu Depo ve Terfi Hattıyapım işi ile Aşağızeytin köyü İçme Suyu Tesisi  Alçak Gerilim EnerjiNakil Hattı ve Dalgıç Elektromotopomp yapım işi Köylere Hizmet Götürme Birliğiİhale Yönetmeliğinin 18’inci maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1- Birliğin adı     

:

Osmancık İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

a) Adresi

:

Yeni Mah.Sadri Turan Cad.No.98 Hükümet Konağı

b) Telefon ve faks numarası

:

0 364 611 4001/193            Faks: 0 364 611 8599

c) Elektronik posta adresi (varsa)

:

2- İhalenin adı

:

Osmancık İlçesine bağlı  Aşağızeytin ve Sarpınkavak köyleri İçme Suyu Depo ve Terfi Hattı yapım işi ile Aşağızeytin köyü İçme Suyu Tesisi  Alçak Gerilim Enerji Nakil Hattı ve Dalgıç Elektromotopomp yapım işi

a) Niteliği, türü, miktarı

:

Osmancık İlçesine bağlı  Aşağızeytin ve Sarpınkavak köyleri İçme Suyu Depo ve Terfi Hattı yapım işi ile Aşağızeytin köyü İçme Suyu Tesisi  Alçak Gerilim Enerji Nakil Hattı ve Dalgıç Elektromotopomp yapım işi (Yapım Projesi Özel Teknik şartnamesinde ve Birim fiyat teklif mektubunda  olduğu gibi)

b)Teslim ve İşinYapılacağı  [yeri/yerleri]

:

Osmancık İlçesine bağlı, Aşağızeytin köyü ve Sarpınkavak Köyü

c) Teslim [tarihi/tarihleri] ve

     İşin yapım süresi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 takvim günü içerisinde Yer teslimi yapılacaktır. Yer teslimden itibaren işin bitirilmesi 45 (Kırkbeş)Takvim gündür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kaymakamlık  Toplantı Salonu OSMANCIK

     b) Tarihi ve saati

26/11/2019  Salı günü,       saat: 14:30                                                            


              c) Ödeme Yeri                                : Hak edişler Birliğimizce İller bankasına gönderilerek

                                                                 Ödemeler İller Bankasından Yapılacaktır.                                            

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

       a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca tebligat için telefon numarası faks numarası varsa e posta adresi

       b) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinde belirtilen birlik ihale yönetmeliğinin 11 maddesinin a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ bentlerinde sayılan durumda olmadığına ilişkin taahhütname.

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c)  İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve eki cetvel.

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Osmancık İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının

Halk Bankası Osmancık Şubesinde açılmış bulunan TR60 0001 2009 3140 0016 0000 32 İban nolu hesaba yatırıldığını gösteren makbuzlar.

d) İdari şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği  Yapım işi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

g) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

ğ) İhale dokümanının satın alındığına dair banka dekontu.

       h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

       ı)  Benzer işlerde çoklu olmak üzere %50 iş bitirim belgesi.

       i) İş yerinde en az 3 yıl deneyimli,  İnşaat Mühendisi veya inşaat teknikeri çalıştırdığına dair belge.

4.1.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi ve/veya kapasite raporu, Teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belge

4.3.2. İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve/veya imalatçının sanayi sicil belgesi veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler, Yapım İşi için son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde yapmış olduğu işlere ait teklif mektubunun %50 oranında  benzer işte çoklu iş deneyim belgesi

4.3.3. Alımı yapılacak ürüne ilişkin TSE belgesi

4.4.  Benzer iş olarak kabul edilecek işler:11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı resmi gazete de yayınlanan ‘’ Yapım İşlerinde Benzer iş gurupları Tebliğde yer alanlar benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.5.  İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler

4.5.1.  Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde 300,00 TL karşılığı yatırılmak suretiyle görülebilir. Aynı adresten temin edilebilir.(Dosya Alındı Bedelleri Birliğin Halkbankası Bankası Osmancık Şubesinde açılmış bulunan TR60 0001 2009 3140 0016 0000 32  İban nolu vadesiz hesabına yatırılacaktır.)

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- İhalenin yeri, Tarihi ve Saati: Kaymakamlık Toplantı salonunda   26/ 11 / 2019  tarihinde      saat: 14: 30  da yapılacaktır.

9 - Teklifler, 26.11.2019 tarih ve saat 14.30 kadar Osmancık İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı –Hükümet konağı 2.kat ihale odası adresine elden teslim edilebilecektir

9.1 İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. (Teminat mektubu haricindeki teminatlar, Birliğin Halkbankası Bankası Osmancık Şubesinde açılmış bulunan TR60 0001 2009 3140 0016 0000 32 İban nolu vadesiz hesabına yatırılacaktır.)

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara bu ilanda yer verilmemiştir.

14 - İhale, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği Hükümlerine göre yapılacak olup, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

15-İdaremiz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

     İlanen duyurulur.

                                                                                     Hakan ALKAN

                                                                                         Kaymakam

                                                                                       Birlik Başkanı


Yeterlilik