İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Dari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İşin Adı 4 Grup 4 Kalem Tanker İle Sulama, Yabancı Ot Ve Çim Biçme, Sıcak Sisleme İle Entomolojik Mücadele Hizmet Alımı
İlan Tarihi 01.04.2020
İhale K.No 2020/172343
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 24.04.2020 10:00:00
Son Teklif Tarihi 24.04.2020
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/172343

1-İdarenin
a) Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELER MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:1 - MÜHENDISLIK MERKEZ BINASI KAT:1 112 06800 Çankaya ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3122103890 - 3122103731
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : 4 Grup 4 Kalem Tanker ile Sulama, Yabancı Ot ve Çim Biçme, Sıcak Sisleme ile Entomolojik Mücadele Hizmet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
1.Grup Tankerle Sulama-5ay (KISMİ ZAMANLI) 2.Grup Ot Biçilmesi,Toplanması,Taşınması-900000m² (KISMİ ZAMANLI) 3.Grup Çim Biçilmesi,Toplanması,Taşınması-1125000 m² (KISMİ ZAMANLI) 4.Grup Sıcak Sisleme ile Entomolojik Mücadele-2000 ha (KISMİ ZAMANLI)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kampüsü
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 6(altı) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.04.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Satınalma Müdürlüğü / Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 Merkez Mühendislik Binası Kat 1 No: 112 PK 06800 ODTÜ Yerleşkesi - Çankaya / ANKARA


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

1. Grup Sulama Tankeri ile Bitki ve Çiçeklerin Sulanması için benzer işler: Orman ve peyzaj sahalarında fidan dikimi, budama, canlandırma kesimi, istihsal, çapalama, toprak işleme, ot alma fidan sulama, teras onarımı, fidan nakli, sürgün kontrolü, ot ve çim biçme, dış mekân çiçek dikim, bakım ve sulama işleri olacaktır.

2. Grup Kampüs İçi Peyzaj Sahalarındaki Yabancı Otların Biçilmesi, Biçilen Otların Toplanması ve Döküm Sahasına Taşınması ve 3. Grup Kampüs İçi Peyzaj Sahalarındaki Çimlerin Makine ile Biçilmesi, Toplanması ve Döküm Sahasına Taşınması için benzer işler: Orman sahalarında fidan dikimi, budama, canlandırma kesimi, istihsal, çapalama, toprak işleme, ot alma, fidan sulama, teras onarımı, fidan nakli, sürgün kontrolü ve malçlama ile peyzaj alanlarında makine ile çim biçilmesi, tırpan ile çim, çayır ve kaba otların biçimi, budama, ilaçlama, havalandırma ve sulama olacaktır.

4. Grup ODTÜ Özel Ormanında Sıcak Sisleme (Thermal Fog) Yöntemi ile Entomolojik Mücadele Çalışması için benzer işler: Orman Sahalarında, Orman Ağaçlandırma Sahalarında ve Orman Fidanlıklarında Sıcak Sisleme (Thermal Fog) Yöntemi ile Entomolojik Mücadele İşleri olacaktır.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.