İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Aksaray Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
İşin Adı Aksaray İli Merkez İlçe Çerdiğin Mahallesi 1699 Ada 1 Parselde Bulunan Hashas Baba Türbesi İle Kurtuluş Mahallesi 159 Ada 2 Parsel Üzerindeki Şeyh Hamza Türbelerinin Restorasyon Yapım İşi
İlan Tarihi 01.03.2021
İhale K.No 2021/99652
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.03.2021 11:00:00
Son Teklif Tarihi 17.03.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2021/99652
İşin Adı : Aksaray İli Merkez İlçe Çerdiğin Mahallesi 1699 Ada 1 Parselde Bulunan Hashas Baba Türbesi İle Kurtuluş Mahallesi 159 Ada 2 Parsel Üzerindeki Şeyh Hamza Türbelerinin Restorasyon Yapım İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : EREĞLİKAPI MAHALLESİ 7. BULVAR İPEKYOLU İŞ MERKEZİ NO:100/B KAT:12 67
b) Telefon ve faks numarası : 3822220323 - 3822220123
c) Elektronik posta adresi : somuncubabaervah@gmail.com
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET HASAS BABA VE 1 ADET ŞEYH HAMZA TÜRBELERİ RESTORASYON YAPIM İŞİ
b) Yapılacağı Yer : AKSARAY İLİ MERKEZ İLÇE ÇERDİĞİN MAHALLESİ 1699 ADA 1 NOLU PARSEL VE KURTULUŞ MAHALLESİ 159 ADA 2 NOLU PARSEL
c) İşe başlama tarihi : YER TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN 5 GÜN İÇERİSİNDE
ç) İşin süresi : 280 GÜN
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : ZİNCİRLİ MAH. 44. CAD. (M.ALTINSOY) NO:55 AKSARAY BELEDİYESİ İHALE KOMİSYON ODASI KAT: 1
b) Tarihi ve saati : 17.03.2021 - 11:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
4.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

      a)  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sânatkar odası Belgesi.

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

      b)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

      c) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

      d) İdari Şartnamenin ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.                                  

       e) İdari Şartnamenin belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.      

      f) İdari Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 sayılı Kanunun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

      g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

      h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamenin belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

      i) İdari Şartnamenin 19 uncu maddesinde istenmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

      k) İdari Şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.

      l) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge

     m) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (l) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1- İhalelerde aday veya isteklilerden;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, istenilmesi zorunludur.

          Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

          İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

          İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin adaylar veya istekliler tarafından sunulmasına ilişkin hükümlere, ilan ve idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.

4.3.2 Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 8 inci maddesine göre değerlendirmek üzere İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, uygulama işleri için son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az % 80 (yüzde seksen)’i oranında gerçekleştirdiği veya % 80 (yüzde seksen)’i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

 

4.3.3 Proje hazırlama ve uygulamanın birlikte ihale edildiği durumlarda yalnız uygulama kriterleri aranır.

 

4.3.4 İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %60 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir.

4.3.5 İdare, kanunlara ve emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak ve rekabet engellemeyecek şekilde bu şartnamenin diğer hususlar kısmında belirtmek suretiyle ihale konusu işin yerine getirilmesine yönelik gerekli gördüğü diğer kriterlere ilişkin düzenleme yapabilir.

4.3.6- İstekli, aşağıda nitelik ve sayısı belirtilen Teknik personeli ihale konusu işte çalıştıracağını taahhüt edecektir.

 

En az 5 yıl deneyimli olmaları zorunlu olup, konuya ilişkin miktarına ve oranına bakılmaksızın iş deneyim belgesi sahibi olması veya ihale ilan tarihinden en az 5 yıl önce bu konuda yüksek lisans yapmış olması şartı.

 

 

En az 5 yıl deneyimli olmaları zorunlu olup, konuya ilişkin miktarına ve oranına bakılmaksızın iş deneyim belgesi sahibi olması veya ihale ilan tarihinden en az 5 yıl önce bu konuda yüksek lisans yapmış olması şartı.

Adet               Pozisyonu                  Mesleki Ünvanı                     Mesleki Özellikleri

 1                   Şantiye Şefi                Mimar                                  5 Yıl Deneyimli

 

 

 

 

 4.3.7- Yüklenici yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş başında bulundurmadığı taktirde günlük 250 TL ceza uygulanır ve müteakiben düzenlenecek ilk hak edişten kesilir.

4.4- Bu ihalede benzer iş olarak "I.Grup yapı olarak tescillenmiş kültür varlıkları  restorasyon  işleri" işleri kabul edilecektir.

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir  ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak indirilebilir. 

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını  EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ZİNCİRLİ MAH. 44. CAD. (M.ALTINSOY) NO:55 AKSARAY BELEDİYESİ İHALE KOMİSYON ODASI KAT: 1 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00