İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Amasya İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Müdürlüğü
İşin Adı Amasya Anonim Türbe Restorasyonu Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
İlan Tarihi 02.03.2021
İhale K.No 2021/100174
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.03.2021 14:30:00
Son Teklif Tarihi 15.03.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2021/100174
İşin Adı : Amasya Anonim Türbe Restorasyonu Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi 97 05200
b) Telefon ve faks numarası : 3582100050 - 3582100054
c) Elektronik posta adresi : 05ozelidare@icisleri.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.amasyaozelidare.gov.tr
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Türbe Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi İşi
b) Yapılacağı Yer : Merkez/AMASYA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içerisinde
ç) İşin süresi : 210 ( İkiyüzon) gündür
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Amasya İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İhale Salonu ( Kat:2 ) Merkez/AMASYA
b) Tarihi ve saati : 15.03.2021 - 14:30

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

      a)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

          1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

          2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

      b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.                                 

      c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.     

       ç) Bu Şartnamenin 7.3 üncü maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri.

       d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

      e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

      f) Bu şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.

      g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, tüzel kişi ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır

4.2 Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %90 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır. İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri ile ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz. İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kamu kurumlarınca yürütülmüş olması ve bunların belgelenmesi zorunludur. Ayrıca İhaleye katılmak isteyen isteklilerinin “Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 24. Maddesine göre Uygulama İşleri İçin 2021 Yılında Ön Yeterlik Alan İstekli Listesi”nde yer alması zorundadır.

4.3.2.Yüklenici bu madde uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

 

Adet Pozisyonu Meslek Unvan Mesleki Özellikleri
1 Şantiye Şefi Mimar En az 5 yıl Deneyimli


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B/I Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır.

6.İhale dökümanı görülmesi ve satın alınması;

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların kendisi veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcilerinin  idarece onaylı ihale dokümanını ihale tarihinden (ihale tarihi dahil) en az 3 gün önce satın almaları zorunludur.

      a)  İhale dokümanının görülebileceği yer: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/Amasya İl Özel İdaresi

      b)  İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:……………………………….. 

      c)  İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/Amasya İl Özel İdaresi

      ç)  İhale dokümanı satış  bedeli (varsa vergi dahil) :200 TL İkiyüzTürklirası)

7.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8.İş kalemlerine ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.

9.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Amasya İl Özel İdaresi/Plan Proje ve Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/İhsaniye Mah. Zubeyde Hanım Caddesi No:101 Merkez/AMASYA adresine elden teslim edileceği gibi, iade taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir.Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dökümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır.Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

10.İstekliler tekliflerini her bir iş kalemin miktarlarıyla bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat üzerinden verecektir.İhale sonucu üzerine kalan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

11.İstekliler teklif ettikleri bedelin en az yüzde %3'ü kadar geçici teminat verecektir.

12.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

13.Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbestir.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilmeyecektir.

Diğer Hususlar:

a)Söz konusu Restorasyon Uygulama sırasında, yapılacak tüm imalatlarda, ilgili imalat konusunda sertifika, ustalık belgesi vb. olan mütehassıs ustalar (taş ustası,dülger ustası vb.) çalıştırılacaktır. Uygulamadan önce ilgililere ait belgeler idareye sunulacaktır.

b)Sözleşme imzalanmasına müteakip, idare tarafından yer teslimi yapılarak iş yükleniciye teslim edilecek, yüklenici tarafından Restorasyon Uygulamasına ait Amasya Belediyesinden Restorasyon Ruhsatı alınmadan herhangi bir uygulamaya başlanmayacaktır. Uygulama sonunda yine yüklenici tarafından Amasya Belediyesinden Yapı Kullanma Ruhsatı alınacaktır.

c)Restorasyon uygulaması tamamlandıktan sonra, Proje müellifinin uygunluk raporu alınıp, Samsun Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından Uygulama Uygunluk onayı alınmadan “Geçici Kabul” işlemlerine başlanmayacaktır.   

ç)Söz konusu uygulama kapsamında tescilli taşınmaz çevresinde yapılacak çevre düzenlemesine ait aydınlatma giderleri ilgili kanun maddesi uyarınca Genel Aydınlatma giderleri kapsamında değerlendirilmekte olup gerekli yazışmalar idarenin, diğer tüm iş ve işlemler (proje, abonelik, harç v.b…) yüklenicin sorumluluğundadır. Bu iş ve işlemler için herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

d)İhale Konusu işin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince o iş için özel olarak düzenlenen sicil, kazı izni, inşaat ruhsatı, yapı kullanım belgesi veya benzeri belgelerin alınması yükleniciye aittir. Ayrıca inşaat sırasında plan proje tasdik harcı, yer işgal harcı, hafriyat harcı, yapı kullanım belgesi harcırahları, yapı ruhsat harcırahları ve benzeri harçlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

e)İsteklilerin ihale dokümanı ile birlikte verilen özellikli imalatlara ilişkin analizleri verilen standart forma uygun olarak vermek zorundadır. Sunmayan veya eksik sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ayrıca, isteklilerin özellikli imalatlara ilişkin sunmuş olduğu analizler ayrıntılı olarak incelenecek olup; ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz girdilerindeki miktarlar ile fiyatların çarpımı sonucunda bulunan tutarları teklif birim fiyatlarla veya teklif fiyatlarla uyumlu olmayan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. İş kalemlerine ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.

f)İhale Dokümanı satın alacak olan isteklilerin yada istekli vekillerinin idareye gelmeden önce;  ihale doküman bedeli olarak belirlenen bedeli, idari şartnamenin 29. Maddesinde belirtilen kurum hesap numarasına yatırmaları ve yatırdıklarına dair belge ile idareye gelmeleri gerekmektedir.