İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü
İşin Adı İzmir İlinde Toplam 4 Okul ve Eklentileri Yapım İşi (FRIT-KFW-CW-28-B)
İlan Tarihi 03.03.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 2.04.2021 14:30:00
Son Teklif Tarihi 2.04.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay


İHALEYE DAVET (İD)

 

Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak GenelMüdürlüğü

Avrupa Birliği Türkiye'deki Mülteciler İçin AB MaliYardım Programı (FRIT) Fonu Bünyesinde KfW İşbirliği İle Yürütülen KrizZamanında Herkes İçin Eğitim II Projesi

İzmir İlinde Toplam 4 Okul ve Eklentileri Yapım İşi

 (FRIT-KFW-CW-28-B)

 

 

 1. Türkiye Cumhuriyeti, Milli Eğitim Bakanlığı, Alman Kalkınma Bankası (KfW) (bundan böyle "KfW" ya da "Banka" olarak anılacaktır) aracılığı ve yönetimi altında Avrupa Birliğinden, Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim II Projesi’nin giderlerine yönelik olarak AB'nin Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında bir hibe almıştır. Milli Eğitim Bakanlığı bahsi geçen hibenin bir kısmını İzmir İli sınırları içinde toplam 4 Okul ve eklentileri Yapımı İşinin 1 paket altında gerçekleştirileceği sözleşme kapsamındaki harcamalar kullanma arzusundadır.
 2.  T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü, firmaları, aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının anahtar teslimi götürü bedel inşaatı işleri için KfW’nın Satınalma Düzenlemeleri Kılavuzu‘nda tariflenen esas ve usuller doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Procurement ) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

 

İnşaat Sözleşme Paketi – (FRIT-KFW-CW-28-B)

                                                                                                     

İzmir İlinde Toplam 4 Okulve Eklentilerinin anahtar teslimi götürü bedel inşaatı işi tek bir sözleşmepaketi altında gerçekleştirilecektir

 

(FRIT-KFW-CW-28-B)

S. No

İl

İlçesi

Yapı Sınıfı

Ada-Parsel Bilgisi

1

İZMİR

ALİAĞA

32 Derslikli İlkokul

324/3

2

İZMİR

KONAK

32 Derslikli Ortaokul

777/1

3

İZMİR

KARŞIYAKA

32 Derslikli Lise

25155/3

4

İZMİR

ÇİĞLİ

32 Derslikli Ortaokul

11684/1


                                                                                                                        

3.       İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstaslarıaşağıda belirtilmektedir. 

 

 1. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2018-2019-2020) Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş veya vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Yİ-ÜFE endeksleri kullanılmak sureti ile 2021 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 180.000.000,00 TL veya eşdeğeri olması gerekmektedir. (2021 yılında gerçekleştirilen inşaat işleri cirosu da 2020 yılı cirosuna dahil edilecektir).
 2. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yılda (2016-2020), gerek yurt içinde gerekse yurt dışında, kamu veya özel sektöre hitaben, ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak gerçekleştirdiği, işin yapıldığı Kurum ve Kuruluştan alınan İş Bitirme belgeleri (geçici veya kesin kabul belgeleri) ile (yurt içindeki gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere hitaben gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanmış olmak zorundadır) tevsik edilmek koşuluyla, bu ihaleye konu inşaat işleriyle benzer mahiyette ve karmaşıklıkta olacak şekilde tek bir sözleşme kapsamında bir tanesi en az 20,000 m²olmak kaydıyla toplamda en fazla 3 Sözleşme kapsamında en az  40,000 m (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) koşulunu sağlayacak okul, hastane, eğitim tesisi veya benzeri üst yapı inşaatı işini/işlerini şartnameye uygun olarak ve başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır.  İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır.
 3. Teklif sahibinin mevcut minimum nakit kredi limiti/olanaklarının miktarının 15.000.000.0 TL veya eşdeğeri olması,
 4. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde, ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet Belgelerinde istenen diğer belgelerin sunulması ve şartların sağlanması gerekmektedir. Ancak, bir ortak girişimin ihale yeterliliğini elde edebilmesi için, I. II. ve III maddelerdeki asgari kriterleri ortakların herhangi birinin ayrı ayrı veya ortakların müştereken sağlanması; ya da Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) bu kriterlerin her birinin en az %50'sini karşılaması gerekmektedir. II. Madde kapsamındaki kriteri sağlamış olmak için Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) tek sözleşme altında 20.000 m² inşaat işini tek başına tamamlamış olması gerekmektedir. Her halükarda ortakların bir arada tüm kriterleri toplamda %100 yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. 
 5.  “Milli Eğitim Bakanlığı'nın Avrupa Birliği'nden Türkiye'deki Mülteciler İçin AB Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim II Projesi’nin giderlerine yönelik olarak almış olduğu hibe” kapsamında bundan önce çıkılan ihalelerde, teklif veren isteklinin münferiden veya ortak girişim olarak hareket ettiği hallerde iş ortaklarından birinin kazandığı bir ihale ve imzalamış olduğu devam eden sözleşme varsa; söz konusu firmanın veya içinde bulunduğu özel ortaklığın bu iş için yeterli bulunabilmesi için, bu işin ihale dokümanlarında yer alan Bölüm VII.Teklif Bilgileri Madde 4.5 (a), 4.5 (b) ve 4.5 (e) kapsamında daha önce ihalesini kazandığı okul inşaatları için istenen yeterlilik koşullarına ilaveten Bölüm VII.Teklif Bilgileri Madde 4.5 (a), 4.5 (b) ve 4.5 (e) kapsamındaki asgari şartları karşılamış olması gerekir. (örn. bu teklif verme prosedürü için nitelikli kabul edilen ve daha önce bir sözleşme imzalamış olan bir şirketin Madde 4.5(a) uyarınca 120 milyon TL biten iş şartıyla birlikte devam eden işlerinin toplamının 80 milyon TL olması halinde, toplamda 200 milyon TL tutarında ciro kriterinin yanı sıra Madde 4.5 (b) ve 4.5 (e) koşullarını yerine getirmesi gerekir.
 6. Sözleşme kapsamındaki işin tatminkâr bir şekilde tamamlanması için gerekli olabilecek adet ve tecrübede personel ile tüm ekipman ve donanım, ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır.
 7. Teklif sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işler ile ilişkili olarak tarafı olduğu davalar ve yasal takiplerle ilgili bilgiler, firma tarafından sunulacaktır.
 8. İhaleye Ortak Girişim olarak başvurulması halinde Sorumlu (Pilot) ortak da dahil ortak sayısının üçü (3) geçmemesi beklenmektedir. Ortak girişim teklifleriyle birlikte ortak girişim beyannamesi ve ihale davetinde belirtilen diğer belgelerin de sunulması gerekmektedir.
 1. Teklif sahipleri, ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale şartnamesini Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü'nün aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-18:00 arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurabilecek, bu paket ile ilgili ihale şartnamesini 500.00- TL aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale şartnamesi bedeli, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü adına Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü'nün IBAN-NO:  TR02 0000 1001 0000 0350 15 40 35 nolu hesabına yatırılacaktır. Başvuru ekine bir örneği web sitemizde bulunan dilekçe eklenecek ve ihale ile ilgili referans numarası FRIT-KFW-CW-28-B olarak mutlaka belirtilecektir. Yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

 

5.       Teklifler, teklifaçılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacaktır. İhalepaketi için teklif dosyaları 4.500.000,00TL veya karşılığı aynı tutara gelecek şekilde farklı bir para birimiüzerinden düzenlenmiş geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese en geç 2 Nisan 2021 Cuma günü saat (yerel saatle)14:30’a kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklifler kabuledilmeyecektir.

 

 

6.       Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanlarınönünde, aşağıdaki adreste aynı gün ve saatte açılacaktır.

 

7.       Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

 

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü

MEB Beşevler Kampüsü B Blok 06500, Beşevler, Ankara,Türkiye

Tel: +90 (312) 4133132

Faks: +90 (312) 2138346

E-posta: iegm_frit@meb.gov.tr

Web    : https://iegm.meb.gov.tr


 

Yeterlilik