İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Çanakkale Merkez İlçe Ve Bağlı Köylerehizmet Götürme Birliği - Köydes
İşin Adı Güzelyalı Jandarma Özel Eğıtım Merkezı Komutanlığı Trafo Değışım Yapım İşi
İlan Tarihi 05.04.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 9.04.2021 14:30:00
Son Teklif Tarihi 9.04.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay

İHALE İLANI

ÇANAKKALE MERKEZ İLÇE VE BAĞLI KÖYLEREHİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ TARAFINDAN GÜZELYALI JANDARMA ÖZEL EĞITIM MERKEZI KOMUTANLIĞI TRAFO DEĞIŞIM YAPIM İŞI, K.H.G.B. İHALE YÖNETMELİĞİNİN 18. MADDESİ GEREĞİNCE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

1-  İdarenin

a) Adresi: Merkez İlçe ve Bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

b) Telefon ve faks numarası: : 0 286 218 1055

c) İhale Sorumlusu : Sedat ATALAY Birlik Muhasebe Yetkilisi

2- İhale Konusu Hizmetin

a) Adı: Güzelyalı Jandarma Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı TrafoDeğişim Yapım İşi

b) Niteliği : Yapım işi

c) Miktarı (fiziki) ve türü: 1000 kVA trafo değişim yapım işi

ç) Yapılacağı yer: Çanakkale İli Güzelyalı Köyü Jandarma Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 60 (atmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Çanakkale İl Özel İdaresi toplantı salonu

b) İhale tarihi ve saati                : 09.04.2021 Cuma günü saat : 14:30

c) İhaleye son teklif verme saati  : 09.04.2021 Cuma günü saat : 12:00

4- İhaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.( İhale dokümanı kapsamında verilen teklif mektubu örneği içerisinde yazılması yeterlidir.)

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi;

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir Oda Kayıt Belgesi,

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair Oda Kayıt Belgesi,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;   

4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.6. İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılmayacağına dair Alt Yüklenici Taahhütnamesi.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge

4.1.8. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11. maddesi (İhale dışı bırakılma) ve 12. maddesi (İhaleye katılamayacak olanlar) ile ilgili nedenleri taşımadığına ilişkin taahhütname.

4.1.9.Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin Noter Tasdikli Vekaletnamesi ile Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,

4.1.10. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen Ortak Girişim Beyannamesi.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler;

??

Adet? Pozisyonu

Görevi

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

1

Şantiye Şefi 

Elektrik Mühendisi

En az iki yıl deneyimli olmalıdır


4.37.6. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mezuniyet belgesi ve diplomalar;

Benzer işlere ait iş deneyim belgesi : Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan (D) II veya (D) III  grubu işlere ait iş bitirme belgesi veya Elektrik Mühendisliği Diploması

5- İhale dokümanı Merkez İlçe ve Bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu adresinde görülebilir ve 1000 TL (bin tl ) karşılığındaaynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6- Teklifler Merkez İlçe ve Bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosuna, elden teslim edilecektir. Postayla ve faksla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7- İstekliler tekliflerini teklif mektubu ekinde verilen birim fiyat teklif cetveli üzerinden KDV Hariç olarak vereceklerdir. Takvim yılı değişmiş olsa bile fiyat farkı ve avans verilmeyecektir.

8- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İhaleyi alan Firma sözleşme sırasında teklif edilen toplam bedelin % 6 nispetinden az olmamak üzere Kesin Teminat vereceklerdir. (Nakit yatıracaklar için: Banka Hesap No: T.C. Ziraat Bankası Çanakkale Kordon Şubesi: İban nosu: TR20 0001 0008 1312 1705 4150 02

9-İhaleye sadece yerli istekliler katılabileceklerdir.

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 ( atmış) takvim günü olmalıdır.

11- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

Diğer hususlar:

NOT:

1-Bankadan temin edilecek belgelerin faks ile teyitleri yapılanlar en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.

2- 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı, Resmi Gazetede yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği hükümleri uygulanır. İhaleye teklif veren tüm istekliler işbu yönetmelik hükümlerinden sorumludur.

3- Kurumumuz 4734 sayılı kamu ihale kanuna tabi olmayıp, İhale komisyonu, zorunlu hallere münhasır olmak üzere gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Birliklerin ihaleyi yapmama kararı kesindir.

4- İhalenin yapılmaması halinde bu durum, birlik merkezinin bulunduğu yerde uygun vasıtalarla ilan edilir. Keyfiyet ilan olunur.

MERKEZ İLÇE VE BAĞLI KÖYLERE      HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİBAŞKANLIĞI

Yeterlilik