İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
İşin Adı Dazkırı ( Afyonkarahisar) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
İlan Tarihi 13.04.2021
İhale K.No 2021/131059
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 5.05.2021 14:00:00
Son Teklif Tarihi 5.05.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/131059

1-İdarenin
a) Adı : İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 06510 Çukurambar ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3125087702 - 3125087799
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Dazkırı (Afyonkarahisar) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Qort=504 m3/gün Kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Dazkırı (Afyonkarahisar)
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 400 (DörtYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.05.2021 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12, -2. Kat Toplantı Salonu 06510 Çukurambar Çankaya / ANKARA


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

a) Yapım işlerinde iş deneyimi değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/XI grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

A/XI grubu işler,
1)Kanalizasyon Arıtma Tesisleri
2)Atıksu Arıtma Tesisleri
3)Su Arıtma Tesisleri
4)İçmesuyu Arıtma Tesisleri

b) İhale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi, ihale konusu işi de içeren bir iş deneyim belgesi de sunulabilir.

c)Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işler değerlendirmeye alınır.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümü "İnşaat Mühendisliği" dir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 60
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
T101 Giriş Vana Odası İnşaatı Yapılması 0,2939% 0,5038% 0,8
T102 Giriş Terfi Merkezi İnşaatı Yapılması 2,4701% 4,2345% 0,8
T103 Giriş Debimetre Yapısı İnşaatı Yapılması 0,4563% 0,7823% 0,8
T104 Havalandırma Havuzu Toplama ve Dağıtma Yapısı İnşaatı Yapılması 0,7362% 1,262% 0,8
T105A Havalandırma Havuzu İnşaatı Yapılması 4,1033% 7,0342% 0,8
T106A Çökeltme Havuzu İnşaatı Yapılması 1,0097% 1,7309% 0,8
T107 Çökeltme Havuzu Toplama ve Dağıtma Yapısı İnşaatı Yapılması 0,568% 0,9738% 0,8
T108 Geri Devir ve Fazla Çamur Terfi Merkezi İnşaatı Yapılması 0,8974% 1,5384% 0,8
T109 Dekantör Binası İnşaatı Yapılması 1,9819% 3,3975% 0,8
T110 Çıkış Debimetre Yapısı İnşaatı Yapılması (Numune alma ve debimetre kabini dahil) 0,6019% 1,0319% 0,8
T111 Çıkış Vana Odası İnşaatı Yapılması 0,3314% 0,5681% 0,8
B101 İdari Bina İnşaatı Yapılması 6,1171% 10,4864% 0,8
B102 Prefabrik Bekçi Binası İnşaatı Yapılması 0,3204% 0,5493% 0,5
Jeneratör Kaidesi İnşaatı Yapılması 0,0062% 0,0086% 0,3
Ø63 mm Anma Çapında Koruge (SN8) Boru ile Saha İçi Kanalizasyon Hattı Yapılması (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 0,0033% 0,0057% 0,3
Ø140 mm Anma Çapında Koruge (SN8) Boru ile Saha İçi Kanalizasyon Hattı Yapılması (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 0,1115% 0,1912% 0,5
Ø200 mm Anma Çapında Koruge (SN8) Boru ile Saha İçi Kanalizasyon Hattı Yapılması (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 0,5679% 0,9735% 0,5
Ø140 mm PE100 PN6 Boru Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 0,1811% 0,3104% 0,5
Ø75 mm PE100 PN10 Boru İle İçmesuyu İsale Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 0,9525% 1,6329% 0,6
Ø90 mm PE100 PN10 Boru Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 0,0552% 0,0947% 0,5
Ø180 mm PE100 PN16 Boru Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 0,0136% 0,0234% 0,5
Ø80 mm Paslanmaz Çelik Boru Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 0,0568% 0,0974% 0,5
Ø100 mm Paslanmaz Çelik Boru Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 0,1138% 0,1951% 0,5
Ø125 mm Paslanmaz Çelik Boru Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 0,0866% 0,1484% 0,5
Ø150 mm Paslanmaz Çelik Boru Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 0,1033% 0,177% 0,5
Ø100 mm PVC Boru Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 0,1029% 0,1765% 0,5
Çıkış Çapı Ø200 mm Olan Buhar Kürlü Entegre Contalı (R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7 ve R8) Saha İçi Muayene Bacası İmalatlarının Yapılması (Temel dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 0,3876% 0,6644% 0,5
Mevcut Ø300 mm Anma Çapında Koruge (SN8) Boru Hattının Deplase Edilmesi 0,2722% 0,4666% 0,5
Çıkış Çapı Ø300 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı, 1795A ve 1796A Nolu Bacaların Deplase Edilmesi 0,059% 0,1011% 0,5
Çevre Duvarı İnşaatı Yapılması 2,1532% 3,6911% 0,8
Dekoratif Panel Çit Yapılması 0,2921% 0,4016% 0,6
Çim ve Çiçek Ekimi (Çim tohumu bedeli dahil, Çiçek bedeli hariç) 0,0839% 0,1153% 0,6
Fidan dikilmesi (Fidan bedeli dahil) 0,0572% 0,0786% 0,3
Tesis İçi Ulaşım Yolu İnşaatı Yapılması 1,0389% 1,781% 0,6
Prefabrik Beton Bordür İmali ve Yerine Döşenmesi 0,3421% 0,4704% 0,6
Beton Oluk Taşı Döşenmesi 0,2345% 0,3224% 0,6
Tesis Giriş Kapısı Yapılması 0,1242% 0,1707% 0,6
İşletme Personeli Eğitimi 0,2857% 0,3928% 0,6
İşletme Talimatnamesi Hazırlanması 0,3097% 0,4258% 0,6
Tesisin 12 Aylık İşletilmesi ve Bakımı (Enerji Bedeli Hariç) 5,8747% 8,0778% 0,6
Arıtma Tesisi Laboratuvar Ekipmanı ve Sarf Malzemelerinin Temin Edilmesi ve Yerine Konulması 1,2114% 1,6656% 0,6
Giriş Vana Odası (T101) Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı 0,317% 0,486% 0,5
Giriş Terfi Merkezi (T102) Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı 2,416% 3,7045% 0,5
Giriş Debimetre Ünitesi (T103) Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı 0,0316% 0,0485% 0,3
Havalandırma Havuzu Dağıtım Yapısı(T104) Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı 0,9785% 1,5004% 0,5
Havalandırma Havuzu(T105/A) Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı 0,818% 1,2543% 0,5
Çökeltme Havuzu (T106/A) Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı 1,1637% 1,7843% 0,5
Çökeltme Havuzu Dağıtım Yapısı(T107) Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı 0,9799% 1,5026% 0,5
Geri Devir Terfi Merkezi (T108) Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı 3,3997% 5,2129% 0,5
Dekantör Binası (T109) Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı 5,0835% 7,7947% 0,5
Çıkış Debimetre (T110) Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı 0,0608% 0,0933% 0,5
Çıkış Vana Odası (T111) Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı 0,4816% 0,7384% 0,5
Bekçi Binası Tesisatı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı 0,0569% 0,0872% 0,5
İdari Bina Tesisatı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı 1,638% 2,5116% 0,5
T102 Giriş Terfi Merkezi Tesisatı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı 0,0571% 0,0875% 0,3
T109 Dekantör Yapısı Tesisatı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı 0,076% 0,1165% 0,5
Enerji Nakil Hattı 1,972% 3,0238% 0,5
Güç Trafosu 0,455% 0,6977% 0,5
Dizel - Jeneratör Grubu 2,3123% 3,5455% 0,5
AG Panoları 2,6763% 4,1037% 0,5
Güç, Kumanda ve Sinyal Kabloları 1,6881% 2,5884% 0,5
Kablo Taşıma Sistemleri 0,6112% 0,9372% 0,5
Topraklama Sistemi 0,9369% 1,4366% 0,5
Paratoner Tesisatı 0,133% 0,2039% 0,5
PLC-Scada ve Otomasyon Sistemi 2,5457% 3,9034% 0,5
Enstrümantasyon 0,9847% 1,5099% 0,5
Saha Aydınlatması 0,3948% 0,6053% 0,5
Bina İç Tesisatı 0,8278% 1,2693% 0,5
Gaz Algılama ve Güvenlik Sistemi 0,6522% 1% 0,5
Sürekli Enerji Kullanımı Bağlantı (Abonelik+Güvence) Bedeli 0,2391% 0,3666% 0,5
İşletme Enerji Tüketim Bedeli (Geçici kabul talep bildirim tarihinden geçici kabul gününe kadar harcanan bedel) 0,3637% 0,5576% 0,5
12 Aylık İşletme Enerji Tüketim Bedeli 4,3641% 6,6916% 0,5
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Not: 28 Mart 2013 tarih ve 28601 sayılı Resmi Gazete yayımlandığı üzere; İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünce ihale edilecek; kanalizasyon, içmesuyu, içmesuyu arıtma tesisi, atıksu arıtma tesisi, deniz deşarjı, katı atık tesisi yapım işleri ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir. Not: Fiyat dışı unsur ayrıntıları teknik şartname dokümanları arasında yer almaktadır.