İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Ezine Köylere Hizmet Götürme Birliği - Köydes
İşin Adı Kalorifer Kazanları Ve Hatları Yapılması Yapım İşi
İlan Tarihi 13.04.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 21.04.2021 11:00:00
Son Teklif Tarihi 21.04.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay

İHALE İLANI

EZİNE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ TARAFINDAN EZİNE İLÇESİ 3’ÜNCÜ JANDARMA EĞİTİM TABUR KOMUTANLIĞI KALORİFER KAZANLARI VE HATLARI YAPILMASI YAPIM İŞİ K.H.G.B. İHALE YÖNETMELİĞİNİN 18. MADDESİ GEREĞİNCE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

1-  İdarenin
         a) Adresi: Cumhuriyet  Mahallesi 22 Eylül Cad. Hükümet Konağı EZİNE/ÇANAKKALE
         b) Telefon ve faks numarası: : 0 286 618 1675 / 0286 618 1675
         c) Elektronik posta adresi (varsa): -
2- İhale Konusu Hizmetin
          a) Niteliği, türü ve miktarı:Projelerine ve Teknik Şartnamelerine uygun olarak kalorifer kazanları ve hatları yapılması yapım işi
          b) Yapılacağı yer: İlçe Merkezi Ezine / ÇANAKKALE
          c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
       d) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 150 (Yüzelli) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Ezine Kaymakamlığı Toplantı Salonu  
       b) Tarihi ve Saati :21/04/2021 – Çarşamba Günü  Saat: 11:00
4- İhaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi. 
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkarlar  odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair Oda Kayıt belgesi,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;   
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde,  ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. Bu Şartname ekinde yer alan standart formlara uygun teklif mektubu 
4.1.5. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar.
4.1.6. İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılmayacağına dair Alt Yüklenici Taahhütnamesi.
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.8. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11. maddesi (İhale dışı bırakılma) ve 12. maddesi (İhaleye katılamayacak olanlar) ile ilgili nedenleri taşımadığına ilişkin taahhütname.
4.1.9.Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin Noter Tasdikli vekâletnamesi ile Noter Tasdikli İmza Beyannamesi, 
4.1.10. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen Ortak Girişim Beyannamesi.
4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
4.2.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
Tüzel kişi tarafından iş  deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler;
4.2.3. İsteklinin işi yürütecek Teknik Personel için Teknik Personel Taahhütnamesi,
    Yüklenicinin bu iş için işyerinde aşağıda belirtilen teknik personele bulundurulması gerekmektedir.

Adet                  Pozisyonu                     Mesleki Ünvanı                                   Mesleki Özellikleri
1                       Şantiye şefi                  Makine Mühendisi                               En az 3 yıl deneyimli


4.3- İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; Makine  Mühendisliğidir. Benzer işlere dair tebliğde yer alan (C II) Sıhhi Tesisat ve Mekanik Tesisat Grubu işler sayılacaktır.
5- İhale  dokümanı Ezine Köylere  Hizmet Götürme Birliği Bürosu adresinde görülebilir ve 1.500,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  İhale Döküman Bedeli  için  Banka  Hesap Numarası T.C. Halk Bankası Ezine Şubesi: TR55 0001 2009 6420 0016 0000 34 
6- Teklifler Ezine Köylere  Hizmet Götürme Birliği Bürosuna, elden teslim edilecektir. Postayla ve faksla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
7- İstekliler tekliflerini, Teklif mektubu ekinde verilen götürü bedel teklif üzerinden KDV Hariç olarak vereceklerdir. Takvim yılı değişmiş olsa bile fiyat farkı ve avans verilmeyecektir. 
8- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İhaleyi alan Firma sözleşme sırasında teklif edilen toplam bedelin % 6 nispetinden az olmamak üzere Kesin Teminat vereceklerdir. (Nakit yatıracaklar için: Banka Hesap No: T.C. Halk Bankası Ezine Şubesi: TR43 0001 2009 6420 0016 0000 56 
9- İhaleye sadece yerli istekliler katılabileceklerdir.
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış)  takvim günü olmalıdır.
11-  Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Diğer hususlar:
NOT:1-Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 39 maddesinin 1’nci fıkraları uyarınca ihale yetkilisi tarafından tekliflerin sözlü ya da yazılı yenilenmesi istenebilir.
2- Kurumumuz 4734 sayılı kamu ihale kanuna tabi olmayıp, İhale komisyonu, zorunlu hallere münhasır olmak üzere gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Birliklerin ihaleyi yapmama kararı kesindir. Keyfiyet ilan olunur.


                                                                                                         EZİNE  KÖYLER
                                                                                               HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

Yeterlilik