İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
İşin Adı Sarıidris ( Isparta) Paket Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
İlan Tarihi 15.04.2021
İhale K.No 2021/122194
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 7.05.2021 10:30:00
Son Teklif Tarihi 7.05.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/122194

1-İdarenin
a) Adı : İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 06510 Çukurambar ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3125087702 - 3125087799
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Sarıidris (Isparta) Paket Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Qort=100 m3/gün ve Qort=240 m3/gün Kapasiteli 2 adet Paket Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı ve L=1345 mt Kollektör ve Deşarj Hattı Yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sarıidris (Isparta)
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 400 (DörtYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.05.2021 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12, -2. Kat Toplantı Salonu 06510 Çukurambar Çankaya / ANKARA

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

a) Yapım işlerinde iş deneyimi değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan AXI grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

A/XI grubu işler,
1)Kanalizasyon Arıtma Tesisleri
2)Atıksu Arıtma Tesisleri
3)Su Arıtma Tesisleri
4)İçmesuyu Arıtma Tesisleri

b) İhale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi, ihale konusu işi de içeren bir iş deneyim belgesi de sunulabilir.

c)Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işler değerlendirmeye alınır.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümü "İnşaat Mühendisliği" dir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 60
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
1 No'lu Paket Arıtma Tesisi (Özalan Deresi) Giriş Bacası İnşaatı Yapılması 0,1017% 0,1743% 0,85
1 No'lu Paket Arıtma Tesisi (Özalan Deresi) Çöktürme Dengeleme Ünitesi İnşaatı Yapılması 2,058% 3,528% 1
1 No'lu Paket Arıtma Tesisi (Özalan Deresi) Kaide Betonu İnşaatı Yapılması 0,3212% 0,5506% 0,85
1 No'lu Paket Arıtma Tesisi (Özalan Deresi) Deşarj Yapısı İnşaatı Yapılması 0,1032% 0,1769% 0,95
1 No'lu Paket Arıtma Tesisi (Özalan Deresi) Ø300 mm Çaplı, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Muflu Beton Boru ile Şevli Kazı ile Tesis içi Hat Döşenmesi (Hendek dolgusu kırmataş malzeme ile) 0,0104% 0,0179% 0,85
1 No'lu Paket Arıtma Tesisi (Özalan Deresi) Ø63mm PE100 PN10 Boru ile İçmesuyu Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 0,1838% 0,3151% 0,85
1 No'lu Arıtma Tesisi (Özalan Deresi) Etrafına Beton Parke Taşı ile Döşeme Kaplaması Yapılması 0,2945% 0,4049% 0,85
1 No'lu Paket Arıtma Tesisi (Özalan Deresi) Çevre Koruma Duvarı İnşaatı Yapılması 1,6515% 2,8311% 0,95
1 No'lu Paket Arıtma Tesisi (Özalan Deresi) Çevre Koruma Duvarı Üstüne Panel Çit İnşaatı Yapılması 0,1369% 0,1883% 0,85
1 No'lu Paket Arıtma Tesisi (Özalan Deresi) Tesis Giriş Kapısı İnşaatı Yapılması 0,1289% 0,1772% 0,85
2 No'lu Paket Arıtma Tesisi (Kuru Dere) Giriş Bacası İnşaatı Yapılması 0,0681% 0,1168% 0,85
2 No'lu Paket Arıtma Tesisi (Kuru Dere) Çöktürme Dengeleme Ünitesi İnşaatı Yapılması 2,9239% 5,0124% 1
2 No'lu Paket Arıtma Tesisi (Kuru Dere) Kaide Betonu İnşaatı Yapılması 0,4805% 0,8237% 0,9
2 No'lu Paket Arıtma Tesisi (Kuru Dere) Deşarj Yapısı İnşaatı Yapılması 0,1032% 0,1769% 0,95
2 No'lu Paket Arıtma Tesisi (Kuru Dere) Ø300 mm Çaplı, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Muflu Beton Boru ile Şevli Kazı ile Tesis içi Hat Döşenmesi Yapılması (Hendek dolgusu kırmataş malzeme ile) 0,0104% 0,0179% 0,85
2 No'lu Paket Arıtma Tesisi (Kuru Dere) Ø63mm PE100 PN10 Boru ile İçmesuyu Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 1,3528% 2,3191% 0,9
T1 Tip Tahliye Odası İnşaatı Yapılması (Ø65 - Ø100 Çapındaki Borularda)(Mekanik ekipman dahil) 0,2172% 0,2987% 0,85
2 No'lu Paket Arıtma Tesisi (Kuru Dere) Ulaşım Yolu Yapılması 5,4791% 9,3927% 0,95
2 No'lu Paket Arıtma Tesisi (Kuru Dere) Ulaşım Yolu Menfez İnşaatı Yapılması 0,9401% 1,6116% 0,85
2 No'lu Arıtma Tesisi Tesis içi (Kuru Dere) Beton Parke Taşı ile Döşeme Kaplaması Yapılması 0,186% 0,2557% 0,85
2 No'lu Paket Arıtma Tesisi (Kuru Dere) Çevre Koruma Duvarı İnşaatı Yapılması 0,865% 1,4829% 0,95
2 No'lu Paket Arıtma Tesisi (Kuru Dere) Çevre Koruma Duvarı Üstüne Panel Çit İnşaatı Yapılması 0,0717% 0,0986% 0,85
2 No'lu Paket Arıtma Tesisi (Kuru Dere) Himaye Çiti İnşaatı Yapılması 0,3542% 0,487% 0,85
2 No'lu Paket Arıtma Tesisi (Kuru Dere) Tesis Giriş Kapısı İnşaatı Yapılması 0,1289% 0,1772% 0,85
1 No'lu Paket Arıtma Tesisi (Özalan Deresi) İşletme Personeli Eğitimi 0,077% 0,1059% 0,85
1 No'lu Paket Arıtma Tesisi (Özalan Deresi) İşletme Talimatnamesi Hazırlanması 0,1054% 0,1449% 0,85
1 No'lu Paket Arıtma Tesisi (Özalan Deresi) Tesisin 12 Aylık İşletilmesi ve Bakımı (Enerji Bedeli Hariç) 0,924% 1,2705% 0,9
2 No'lu Paket Arıtma Tesisi (Kuru Dere) İşletme Personeli Eğitimi 0,077% 0,1059% 0,85
2 No'lu Paket Arıtma Tesisi (Kuru Dere) İşletme Talimatnamesi Hazırlanması 0,1054% 0,1449% 0,85
2 No'lu Paket Arıtma Tesisi (Kuru Dere) Tesisin 12 Aylık İşletilmesi ve Bakımı (Enerji Bedeli Hariç) 0,924% 1,2705% 0,9
Paket Atıksu Arıtma Tesisi-1 (Özalan Deresi, Qort;100 m3/gün kapasiteli) Mekanik, Enstrüman, Elektrik İşleri Temini ve Montajı 14,4003% 22,0805% 0,9
Paket Atıksu Arıtma Tesisi-2 (Kuru Dere, Qort; 240 m3/gün kapasiteli) Mekanik, Enstrüman, Elektrik İşleri Temini ve Montajı 16,2671% 24,9428% 0,9
1 NO'LU PAKET ARITMA TESİSİ Enerji Nakil Hattı 3,342% 5,1244% 0,9
2 NO'LU PAKET ARITMA TESİSİ Enerji Nakil Hattı 3,9908% 6,1192% 0,9
Güç Trafosu 0,3579% 0,5488% 0,9
Dizel-Jeneratör Grubu 1,6173% 2,4799% 0,9
1 NO'LU PAKET ARITMA TESİSİ ELEKTRİK İŞLERİ (TRAG-AG Ölçü-Dağıtım-Jeneratör Transfer Panosu, Güç, Kumanda ve Sinyal Kabloları, Topraklama Tesisatı, Saha Aydınlatması, Kablo Taşıma Sistemi) 1,1369% 1,7433% 0,9
2 NO'LU PAKET ARITMA TESİSİ ELEKTRİK İŞLERİ (TRAG-AG Ölçü-Dağıtım-Jeneratör Transfer Panosu, Güç, Kumanda ve Sinyal Kabloları, Topraklama Tesisatı, Saha Aydınlatması, Kablo Taşıma Sistemi) 1,1262% 1,7268% 0,9
Gaz Algılama ve Güvenlik Sistemi 0,7414% 1,1368% 0,9
Sürekli Enerji Kullanımı Bağlantı (Abonelik+Güvence) Bedeli 0,089% 0,1365% 0,9
İşletme Enerji Tüketim Bedeli (Geçici kabul talep bildirim tarihinden geçici kabul gününe kadar harcanan bedel) 0,2082% 0,3193% 0,9
12 Aylık İşletme Enerji Tüketim Bedeli 2,499% 3,8317% 0,9
Ø300 mm Çaplı, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Muflu Beton Boru ile Şevli Kazı Yapılarak Kollektör ve Deşarj Hattı Yapılması (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 5,0361% 8,6333% 0,9
Çıkış Çapı Ø300 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Kollektör ve Deşarj Hattı Muayene Bacası İmalatlarının Şevli Kazı ile Yapılması (Temel dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 2,1799% 3,7369% 0,9
Beton Gömlek İçerisinde Ø300 mm Çaplı, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Muflu Beton Boru ile Menfez Üzerinden Geçiş Yapılması 0,1421% 0,2436% 0,9
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Not: 28 Mart 2013 tarih ve 28601 sayılı Resmi Gazete yayımlandığı üzere; İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünce ihale edilecek; kanalizasyon, içmesuyu, içmesuyu arıtma tesisi, atıksu arıtma tesisi, deniz deşarjı, katı atık tesisi yapım işleri ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir. Not: Fiyat dışı unsur ayrıntıları teknik şartname dokümanları arasında yer almaktadır.