İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Msb Eğitim Alay Komutanlığı
İşin Adı Binalarda Bulunan 26 Adet Koğuşun Bölünmesi İşinin Yapılması
İlan Tarihi 04.05.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 5.05.2021 11:30:00
Son Teklif Tarihi 5.05.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay

İşin Adı : EĞİTİM ALAY KOMUTANLIĞININ 1985-EPV-KRS-017 VE 1985-EPV-KRS-018 ALBÜM NUMARALI BİNALARDA BULUNAN 26 ADET KOĞUŞUN BÖLÜNMESİ İŞİNİN YAPILMASI

İhale Usulü : DOĞRUDAN TEMİN

         

İdare Adı : Eğitim Alay Komutanlığı

Adres : Eğitim Alay Komutanlığı Alaşehir MANISA

Telefon : +902366530011-12

Faks : +902366530017

Elektronik Posta Adresi : eğt_al_ih_kom@mynet.com

         

Malın Niteliği ve Türü : İLAN METNİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

Malın Miktarı : İLAN METNİNDE BELİRTİLMİŞTİR. İLAN METNİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

Mal Teslim Yeri : EĞİTİM ALAY KOMUTANLIĞI

Mal Teslim Tarihi: İLAN METNİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

İhale Yeri : EĞİTİM ALAY KOMUTANLIĞI

İhale Tarihi : 5.05.2021 11:30:00

İhale İlanı Metni

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI WEB SİTESİNDE YAYINLANAN İHALE                   

                                                       İLANI

İşin Adı : EĞİTİM ALAY KOMUTANLIĞININ 1985-EPV-KRS-017 VE 1985-EPV-KRS-018 ALBÜM NUMARALI  BİNALARDA BULUNAN 26 ADET KOĞUŞUN BÖLÜNMESİ İŞİNİN YAPILMASI

İhale Usulü : DOĞRUDAN TEMİN

İdare Adı : Eğitim Alay Komutanlığı

Adres : Eğitim Alay Komutanlığı Alaşehir MANISA

Telefon : +902366530011-12

Faks : +902366530017

Elektronik Posta Adresi : hasan74ersoy@gmail.com

Malın Niteliği ve Türü : İLAN METNİNDE BELİRTİLMİŞTİR

Malın Miktarı : İLAN METNİNDE BELİRTİLMİŞTİR

Mal Teslim Yeri : EĞİTİM  ALAY KOMUTANLIĞI ALAŞEHİR / MANİSA

Mal Teslim Tarihi: İLAN METNİNDE BELİRTİLMİŞTİR

İhale Yeri : EĞİTİM  ALAY KOMUTANLIĞI ALAŞEHİR / MANİSA

İhale Tarihi: 05.05.2021 11:30

İşin Yapılacağı Yer : EĞİTİM  ALAY KOMUTANLIĞI ALAŞEHİR / MANİSA

İşin Süresi : İLAN METNİNDE BELİRTİLMİŞTİR

İHALE İLANI METNİ

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI WEB SİTESİNDE YAYINLANAN İHALE İLANI

  İşin Adı : EĞİTİM ALAY KOMUTANLIĞININ 1985-EPV-KRS-017 VE 1985-EPV-KRS-018 ALBÜM NUMARALI  BİNALARDA BULUNAN 26 ADET KOĞUŞUN BÖLÜNMESİ İŞİNİN YAPILMASI

İhale Usulü : DOĞRUDAN TEMİN

İdare Adı : Eğitim  Alay Komutanlığı

Adres : Eğitim  Alay Komutanlığı Alaşehir MANISA

Telefon : +902366530011-12

Faks : +902366530017

 Elektronik Posta Adresi : hasan74ersoy@gmail.com

Malın Niteliği ve Türü : İLAN METNİNDE BELİRTİLMİŞTİR

Malın Miktarı : İLAN METNİNDE BELİRTİLMİŞTİR

Mal Teslim Yeri : EĞİTİM  ALAY KOMUTANLIĞI ALAŞEHİR / MANİSA

Mal Teslim Tarihi: İLAN METNİNDE BELİRTİLMİŞTİR

İhale Yeri : EĞİTİM  ALAY KOMUTANLIĞI ALAŞEHİR / MANİSA

İhale Tarihi : 05.05.2021 11:30

İşin Yapılacağı Yer : EĞİTİM  ALAY KOMUTANLIĞI ALAŞEHİR / MANİSA

İşin Süresi : İLAN METNİNDE BELİRTİLMİŞTİR

 DOĞRUDAN TEMİN YAPIM İŞİ EĞİTİM ALAY KOMUTANLIĞI 1985-EPV-KRS-017 VE 1985-EPV-KRS-018 ALBÜM NUMARALI BİNALARDA BULUNAN 26 ADET KOĞUŞUN BÖLÜNME İŞİNİN YAPILMASI (1 KALEM)

İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

Karar Numarası:

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta EĞİTİM ALAY KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ............................................................ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı:EĞİTİM ALAY KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

b) Adresi: EĞİTİM ALAY KOMUTANLIĞI 45600 - ALAŞEHİR / MANİSA

c) Telefon numarası:2366530011

ç) Faks numarası:2366530012

d) Elektronik posta adresi:

2.2. Yüklenicinin

a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı: ..................................................

b) T.C. Kimlik No: ....................................................................

c) Vergi Kimlik No: ...................................................................

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ................................................

d) Telefon numarası: ..................................................................

e) Bildirime esas faks numarası: ......................................................

f) Bildirime esas elektronik posta adresi: ............................................

g) Elektronik tebligat adresi :........................................................

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı

3.1. İşin adı : EĞT.A.K.lığı 1985-EPV-KRS-017 VE 1985-EPV-KRS-018 ALBÜM NUMARALI BİNALARDA BULUNAN 26 ADET KOĞUŞUN BÖLÜNME İŞİNİN YAPILMASI

3.2. İşin yapılma yeri: Eğt.A.K.lığı Tuğg.Burhan Ruhi TAŞ Kışlası Alaşehir MANİSA

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:

1 Kısım 9 Kalem

Madde 4 - Sözleşmenin dili

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.

Madde 5 - Tanımlar

5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.  

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen ........…............................................(rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler

7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri

8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir

1- Sözleşme Tasarısı

2- Uygulama Projesi

3- Mahal Listesi

4- Özel Teknik Şartname

5- Diğer Ekler

8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

9.3. Yüklenicinin sözleşmede belirlenmiş olan süre içinde yer teslimi için hazır bulunmaması halinde bu durum idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu komisyon tarafından süre bitiminde tutanak altına alınır ve işin süresi başlar.

Madde 10-Teminata ilişkin hükümler

10.1. Kati teminat alınmayacaktır.

Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları

11.1. Yüklenicinin hakedişi EĞT.A.K.LIĞI KANTİN BAŞKANLIĞINCA ödenir.

11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Hakediş raporları yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere İdarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir.

Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden;

ödenek tespit olunmuştur.Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.

11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirmek zorundadır.

11.4. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

Madde 12 - İş programı

12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle, gün bazında yapılması gereken iş tutarlarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemleri, aylık imalat ve iş miktarları, (ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı,) yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.

12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 3 gün içinde onaylar.

12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları

14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 15 - Alt yükleniciler

15.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar

16.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması

17.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

18.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.

Madde 20 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar

20.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 21 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu

21.1. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

21.2. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyim belgesinin yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar.

...............................(Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.) tarihli Ortaklık Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamının, başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt ederiz.

Madde 22 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması

22.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

22.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

22.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

22.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

22.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

22.5. Malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makine ve ekipmanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması zorunludur.

Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması

23.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

Madde 24 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi

24.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

24.2. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için ilk sözleşme bedelinin % 3 (yüzde üç ) oranında gecikme cezası uygulanır.

24.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

24.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.

24.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.

24.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.

24.7. Gecikme halinde uygulanacak cezalar dahil sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplam tutarı, hiçbir durumda, ilk sözleşme bedelinin % 30'unu geçemez. Toplam ceza tutarının, ilk sözleşme bedelinin % 30'unu geçmesi durumunda, bu orana kadar uygulanacak cezanın yanı sıra 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 25 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar

25.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 26 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

26.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 27 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları

27.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

27.2. Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve zorunlu olması halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması, çalışanların sağlık gözetiminin yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınması zorunlu tedbirler yüklenicinin sorumluluğundadır.

Madde 28 - Geçici kabul noksanları

28.1. Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’ü kadar teminat mektubu alınır ve bu teminat mektubu, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye iade edilir. Fiyat farkı ödenen işlerde teminat tutarı, sözleşme tarihinden itibaren endeks üzerinden güncelleştirilmek suretiyle belirlenir. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda; düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren endeks üzerinden güncelleştirilmek suretiyle kesilir. İşin devamı sırasında yüklenicinin hakedişlerden yapılan kesintiler karşılığında teminat mektubu vermesi durumunda idare hesabında tutulan tutar yükleniciye ödenir. Geçici kabul noksanları için alınan teminatlar haczedilemez ve bunların üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 29 - Anlaşmazlıkların çözümü

29.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde ALAŞEHİR mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 30 - Hüküm bulunmayan haller

30.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 31 - Diğer hususlar

31.1. PROJEDE TEKNİK OLARAK YAPILAMAYAN HERHANGİ BİR DURUM KARŞISINDA İDARENİN ONAYI ALINARAK GENEL ŞARTNAME YÜKÜMLERİNE GÖRE İŞLEM YAPILACAKTIR. MONTAJI YAPILACAK TÜM MALZEMELER YAPI DENETİM GÖREVLİSİNİN ONAYINA MÜTEAKİP İMALAT AŞAMASINA GEÇİLECEKTİR. YÜKLENİCİNİN KIŞLADA ÇALIŞTIRACAĞI PERSONELİN UYACAĞI KURALLAR, KIŞLAYA GİRİŞ ÇIKIŞ VE KIŞLADA ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRTEN PROTOKOL EĞT. A. K.LIĞI İSTİHBARAT KISIM AMİRLİĞİNCE YAPILACAKTIR.

Madde 32 - Yürürlük

32.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 33 - Sözleşmenin imzalanması

33.1. Bu sözleşme 33 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra .../.../...... tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir.

İhale Kayıt Numarası: 21DT260083

İhalenin adı: EĞİTİM ALAY KOMUTANLIĞININ 1985-EPV-KRS-017 VE 1985-EPV-KRS-018 ALBÜM NUMARALI BİNALARDA BULUNAN 26 ADET KOĞUŞUN BÖLÜNMESİ İŞİNİN YAPILMASIDOĞRUDAN TEMİN USULÜYLE  ALINACAKTIR.

TEKLİF EDİLEN FİYATIN 0,00569 KARAR PULU, 0,00948 SÖZLEŞME PULU ALINACAKTIR. KATİ TEMİNAT ALINMAYACAKTIR.

05/05/2021SAAT:11:30'A KADAR TEKLİF GÖNDERMENİZ VE TELEFON, MAİL İLE İRTİBATAGEÇMENİZ RİCA OLUNUR.

  Hasan ERSOY

 Ulş.Asb.Kd.Bçvş.           

 İhl.Koms.Bşk.lığı

0236 653 00 11 / 1010

05057661062

hasan74ersoy@gmail.com (mailto:hasan74ersoy@gmail.com)

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

  1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.
  2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: Eğitim Alay Komutanlığı

b.Telefon Numarası: +902366530011-12

c.Fax Numarası: +902366530017

d.Elektronik Posta adresi:hasan74ersoy@gmail.com 

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: Eğitim Alay Komutanlığı

b.Telefon Numarası: +902366530011-12

c.Fax Numarası: +902366530017

d.Elektronik Posta adresi: eğt_al_ih_kom@mynet.com

Yeterlilik