İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Çorum Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İşin Adı Çorum Merkez Maliye Lojmanlarında Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Tahsisli Lojmanların Doğalgaz Onarım
İlan Tarihi 16.07.2021
İhale K.No 2021/413784
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 3.08.2021 10:00:00
Son Teklif Tarihi 3.08.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2021/413784

1-İdarenin
a) Adresi : Valilik Ek Binasi 6.Kat ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : 3642248821 - 3642249344
c) Elektronik Posta Adresi : corum@csb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
ÇORUM MERKEZ MALİYE LOJMANLARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ 5 ADET LOJMANIN DOĞALGAZ ONARIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Çorum Merkez Vergi Dairesi (Vergi Dairesi olarak kullanılan binada Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünelojman olarak tahsisli 5 adet bağımsız bölüm)
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası ( Karakeçili Mahallesi Gazi Caddesi Valilik Ek 1 Hizmet Binası 7. Kat Toplantı Salonu)
b) Tarihi ve saati : 03.08.2021 - 10:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

17.11.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazetede 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetenin aslına uygun olarak yayımlanan  Kamu İhale Kurumuna ait "Yapım İşlerinde  Banzer İş Grupları Tebliği' nin" ekinde yer alan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi" nde "(B) Üstyapı (Bina) İşleri" başlığı altında yer alan "III.Grup:Bina İşleri" veya  bu grupta yer alan yapıların doğalgaz dönüşüm işleri  ihale konusu işe  benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerinin /diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için ; inşaat mühendisliği veya makine mühendisliği bölümü ihale konusu işe benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası ( Karakeçili Mahallesi Gazi Caddesi Valilik Ek 1 Hizmet Binası 6. Kat İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.