İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tck- Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Antalya-serik-manavgat Yolu Boğazkent Köprülü Kavşağı Ve Bağlantı Yolları (km=40+800) Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri Ve Bsk Üstyapı İşleri İnşaatı İşi
İlan Tarihi 30.07.2021
İhale K.No 2021/421398
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 31.08.2021 10:00:00
Son Teklif Tarihi 31.08.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/421398

1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-13.BÖLGE ANTALYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Fabrikalar Mah. Gazi Bulvarı 07090 KEPEZ/ANTALYA
c) Telefon ve faks numarası : 2423207000 - 2423453699
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : ANTALYA-SERİK-MANAVGAT YOLU BOĞAZKENT KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI VE BAĞLANTI YOLLARI (KM=40+800) TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI, KÖPRÜ İŞLERİ VE BSK ÜSTYAPI İŞLERİ İNŞAATI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
ANTALYA-SERİK-MANAVGAT YOLU BOĞAZKENT KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI VE BAĞLANTI YOLLARI (KM=40+800) TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI, KÖPRÜ İŞLERİ VE BSK ÜSTYAPI İŞLERİ İNŞAATI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ANTALYA-SERİK-MANAVGAT YOLU BOĞAZKENT KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI VE BAĞLANTI YOLLARI (KM=40+800)
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 500 (BeşYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 31.08.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Gazi Bulvarı Fabrikalar Mah. 07090 ANTALYA

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(A) V. Grup İşler (Karayolu işleri altyapı + üstyapı) 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
Her cins ve klas.zem. yarma, yan ariyet ve ocak ariyeti kazısı yapılması,kullanılması ve dolgu ve dep. nak.dolguya gelen her cins ve klastaki malz. sulanması ve sıkıştırılması ile zayıf zemin kazısı, kullanılması ve depoya nak(herşey dahil) 1,936% 2,904% 1,21
Her cins ve klastaki zeminde ve her platform genişliğinde reglaj yapılması (Herşey dahil) 0,016% 0,024% 0,01
Kuruda veya suda her dozda demirli beton(Kutu menfez, betonarme duvar v.b demirli beton imalatları için)( Hazır beton harcı ile) (Herşey dahil) 1,904% 2,856% 1,19
Her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda sanat yapıları kazısı yapılması ve nakli (Herşey dahil) 0,08% 0,12% 0,05
Her çapta anma çaplı koruge drenaj boruları temini ve döşenmesi (SN4) (Herşey dahil) 0,704% 1,056% 0,44
Her dozda demirli beton ile yağmur suyu alma ve kontrol bacası yapılması (Tretuvar altı ve orta hendek kaplama altına) (Herşey dahil) (Hazır beton harcı ile) 0,424% 0,636% 0,27
Nervürlü Çelik Hasırın Temini ve Yerine Konulması İşçiliği (3,001 - 10,000 kg/m2) (10,000 kg/m2 dahil) (Nakli Dahil) 0,448% 0,672% 0,28
Sanat Yapıları ve Köprü İşleri için betonarme için Ø8 - Ø32 mm.lik nervürlü çelik temini ve işçiliği (Herşey dahil) 35,592% 53,388% 22,24
Sanat Yapıları ve Köprü İşleri için Ø150 mm'lik tünel tipi drenaj borusu ile standart drenaj yapılması (Herşey dahil) 0,504% 0,756% 0,32
Sanat Yapıları ve Köprü İşleri için Ø315 mm'lik tünel tipi drenaj borusu ile standart drenaj yapılması (Herşey dahil) 0,528% 0,792% 0,33
Prefabrik beton parke imali, işbaşına nakli ve yerine döşenmesi (6 cm) (Herşey dahil) 0,528% 0,792% 0,33
Prefabrik beton bordür imali, işbaşına nakli ve yerine döşenmesi (Herşey dahil) 0,48% 0,72% 0,3
KÖPRÜLERDE VEYA HEYELANLI BÖLGELERDE Ø 120 CM ÇAPINDA HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI (Herşey dahil) (C30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) 17,96% 26,94% 11,22
KÖPRÜLERDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) 2,704% 4,056% 1,69
KÖPRÜLERİN ÖNGERİLMELİ (ÖNÇEKİM-ARTÇEKİM) BOYUNA VE ENİNE KİRİŞLERİNDE HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 40/50 HAZIR BETON HARCI) (HERŞEY DAHİL) 1,32% 1,98% 0,83
PREKAST CEPHE PANELLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) (Toprakarme hariç) (Her ebat ve kalınlıkta) (Herşey dahil) 0,856% 1,284% 0,54
KÖPRÜLERDE POLİMER BİTÜMLÜ MEMBRAN İLE SU YALITIMI YAPILMASI (HERŞEY DAHİL) 0,856% 1,284% 0,53
BOYUNA VE ENİNE ÖNÇEKİM, ÖNGERME ÇELİĞİNİN (TEL, DEMET, ÇUBUK) YERLERİNE KONULMASI, GERİLMESİ, GEVŞETİLMESİ VE KESİLMESİ İŞÇİLİĞİ (HERŞEY DAHİL) 2,488% 3,732% 1,55
Profilli demirden korkuluk yapılması ve yerine konulması (Malzeme bedeli, boyama ve nakliye dahil) (Herşey dahil) 1,464% 2,196% 0,92
KÖPRÜLERDE 0-80 MM.BOYUNA HAREKET KAP.SABİT ANKR.KAUÇUK CONTALI,SICAK HAD. EKSTRÜDE ÖZEL ÇELİK PROF., SU GEÇ.TİP GENL. DERZİ YAP.VE YERİNE KONULMASI 0,272% 0,408% 0,17
KILIF BORUSU TEMİNİ 0,056% 0,084% 0,03
NEOPREN (LASTİK) MESNET TERTİBATI 0,152% 0,228% 0,09
İdare Malı Bitümün Temin Yerinden Şantiye Deposuna Nakli (L=525 KM) 0,344% 0,516% 0,22
Plent-miks alttemel ve plent-miks temel yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Ocak konkasör arası taş nakli, agreganın plente nakli malzemenin serim yerine nakli dahil) (Herşey dahil) 4,24% 6,36% 2,65
29cm. sıkışmış kal. 1m2 BSK yapılması (14cm. bitümlütemel 10cm. binder ve 5cm.modifiye bitümlü aşınma tabakaları) (Kır.ve el. ocak taşı ve İdare malı bitüm ile) (Bitümün rafineriden depoya nakli ve depodan plente nakli hariç) (Herşey dahil) 4,144% 6,216% 2,59
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

04.12.2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazetede Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir.