İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tck- Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Malatya Şehir Geçişi Km:0+000 - 22+200 (inönü Üni - Havaalanı Kavş) Arası Bsk Onarımı Ve Çevre Düzenlenmesi İşi
İlan Tarihi 02.08.2021
İhale K.No 2021/430266
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 6.09.2021 10:00:00
Son Teklif Tarihi 6.09.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/430266

1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-8.BÖLGE ELAZIĞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : T.C.K 8. Bölge Müd. Zübeyde Hanim Cad. Kültür Mah. No: 73 23100 ELAZIĞ MERKEZ/424
c) Telefon ve faks numarası : 2346700 - 4242388194
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Malatya Şehir Geçişi Km:0+000 - 22+200 (İnönü Üni - Havaalanı Kavş) Arası BSK Onarımı ve Çevre Düzenlenmesi İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
35 adet Toprak işleri,Sanat yapıları ve Üst Yapı iş kalemleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Malatya
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.09.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İhaleler Başmühendisliği

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Resmi Gazetenin 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı nüshasında yayımlanan “YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ”nin eki "YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI LİSTESİ" nin "(A) ALT YAPI İŞLERİ" başlığı altında yer alan "V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ ( Altyapı + Üstyapı) " kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İhale konusu benzer işe denk sayılacak Mühendislik Bölümü; İnşaat Mühendisliğidir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
Her cins ve klastaki zeminde yarma, yan ariyet, ocak ariyet kazısı yapılması ve kullanılması (sulama , serme ,sıkıştırma ve nakliye dahil) 3,97455% 5,96183% 2
Zayıf zeminin (bitkisel toprak v.s) kazılması ve kullanılması (Nakliye dahil) 0,19071% 0,28607% 0,2
Asfalt kazıma makinesi ile her cins bitümlü karışım kaplamaların kazılması ( nakliye dahil ) 6,239% 9,35849% 4
Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde, kuruda drenaj, kanalizasyon hendeği ve duvar temelinin kazılması (heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç) (Makine ile) (Nakliye dahil) 1,53792% 2,30687% 1
Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda kutu menfez, gido, mahmuz, taş dolgu ve tahkimat işleri temellerinin kazılması ve nakli (Makine ile) 0,11413% 0,1712% 0,1
Her türlü inşaat temellerinde (köprü temelleri hariç) kuruda veya suda her dozda demirsiz beton (C 16/20 hazır beton harcı ile) (Herşey dahil) 0,2296% 0,34441% 0,2
Parke, Beton Plak, Adi Kaldırım ve Blokaj Sökülmesi (nakliye dahil) 0,6981% 1,04714% 0,5
Kutu menfezlerde kuruda veya suda her dozda demirli beton (C30/37 hazır beton harcı ile) (Herşey dahil) 0,4838% 0,7257% 0,2
Bordür sökülmesi (nakliye dahil ) 0,15345% 0,23018% 0,1
Bazalt Bordür Yapılması(10*25*50)(Nakliye Dahil) 9,9774% 14,96611% 6
Ø 200 mm. lik tünel tipi drenaj borusu temini ve yerine döşenmesi (Temel betonu ve nakliyeler dahil) 0,40932% 0,61398% 0,2
Refüjlerde, bordürle çevrili refüjlerde, eşanjörlerde ve düz sahalarda bitkisel toprak tabakası teşkili (Ocak veya depo malzemesinden) (Nakliye dahil) 0,58469% 0,87703% 0,5
Sanat yapıları ve köprü temel tabanına, beton yol ve tretuvar altlarına kırmataş tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kırmataş dolgu yapılması (nakliye dahil) 0,49403% 0,74105% 0,2
Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu (Nakliye dahil) 0,45129% 0,67694% 0,2
Ocak taşı ile moloz taş inşaatı (Hazır beton harcı ile) (Nakliye dahil) 3,94541% 5,91812% 2
Her çapta nervürlü çeliğin temini ve işçiliği (yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve nakliye dahil) 7,96683% 11,95025% 5
Menfezlerde 6m ve daha küçük göz açıklıkları için döşeme, kiriş ve kemer taşıyıcı iskeleleri (Kompozit menfezler hariç) 0,04342% 0,06513% 0,1
Moloz ve çaplanmış moloz taş inşaat yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması (Herşey dahil) 0,11218% 0,16827% 0,1
Patlayıcı madde kullanılmadan demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması (Nakliye dahil) 0,49277% 0,73915% 0,2
Köprü Temellerinde Kuruda Veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton ( C 16/20 Hazır Beton Harcı İle) Nakliye Dahil 0,0844% 0,1266% 0,1
Köprülerde kuruda veya suda her dozda demirli beton (C 30/37 hazır beton harcı ile) 1,09386% 1,64079% 1
Profilli demirden korkuluk yapılması ve yerine konulması (malzeme dahil) (boyama ve nakliye dahil) 0,33427% 0,5014% 0,2
Köprülerde döşeme, kiriş, başlık kirişi ve kemer taşıyıcı iskeleleri 0,05312% 0,07968% 0,1
Bazalt Plaklarla 4 cm. Kalınlığında Döşeme Kaplaması Yapılması (Nakliye Dahil) 8,59754% 12,89631% 5
Her türlü inşaatta (Kirişli ve kutu menfezler, köprüler ve betonarme kazık hariç, plak ve kompozit menfezler dahil) kuruda veya suda her dozda demirli beton (C 30/37 hazır beton harcı ile)(Herşey dahil) 2,87393% 4,3109% 2
Prefabrik Beton Bordür İmali Ve Yerine Döşenmesi (0,15x0,30) (Nakliye Dahil) 1,19717% 1,79575% 1
Plent-Miks Temel Yapılması Ve Nakliyesi (Kırılmış Ve Elenmiş Ocak Taşı İle) (Herşey Dahil) 4,62111% 6,93167% 3
12 cm sıkışmış kalınlıkta 1 m2 asfalt betonu bitümlü sıcak temel tabakası yapılması ve nakliyesi (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Astarsız temel üzerine) (Tip-A) (Herşey dahil) (İdare malı bitüm ile) (Bitüm nakli hariç) 2,13426% 3,20139% 1
Asfalt betonu binder tabakası yapılması ve nakliyesi (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Herşey dahil) (İdare malı bitüm ile) (Bitüm nakli hariç) 3,17108% 4,75661% 2
5 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m² Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ve Modifiye Bitüm ile) (Herşey Dahil) (İdare malı bitüm ile) (Bitüm Nakli hariç) 9,57286% 14,35929% 6
7 cm sıkışmış kalınlıkta 1 m2 asfalt betonu binder tabakası yapılması ve nakliyesi (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Herşey dahil) (İdare malı bitüm ile) (Bitüm nakli hariç) 4,12757% 6,19135% 3
Soyulmayı önleyici katkı maddesinin işbaşında temini ve kullanılması 0,34627% 0,5194% 0,2
Modifiye bitüm için katkı malzemesi bedeli ve işbaşına nakli 3,05873% 4,58809% 2
İdare Malı Bitümün Temin Yerinden Şantiye Sahasına Nakli Ve Boşaltılması (Batman) 0,57251% 0,85877% 0,5
İdare Malı Bitümün Temin Yerinden Şantiye Sahasına Nakli Ve Boşaltılması (Elazığ) 0,06272% 0,09408% 0,1
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1 (Resmi Gazetenin 4 Aralık 2015 tarih 29552 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.)