İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tck- Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Karayolları 15bölge Müdürlüğü 151(kastamonu), 157(ılgaz) Ve 158(çankırı) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım Yapım Ve Onarımı İle Kar Ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması
İlan Tarihi 30.12.2021
İhale K.No 2021/898804
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 28.01.2022 10:00:00
Son Teklif Tarihi 28.01.2022
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2021/898804

1-İdarenin
a) Adresi : Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkes Bulvari No:53 37100 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : 3662152335 - 3662152341
c) Elektronik Posta Adresi : bol15@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Rutin yol bakım onarım işleri (338 Km BSK ,618 Km Sathi Kaplama) ile kar ve buzla mücadele işleri ve (birim fiyat teklif cetvelindeki miktarlar kadar).
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : 151. (Kastamonu), 157. (Ilgaz) ve 158. (Çankırı) Şube Şefliği Bakım Ağında Bulunan Yollar
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 1096 (BinDoksanAltı) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 53 37100 KASTAMONU
b) Tarihi ve saati : 28.01.2022 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/V Grubu işler

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
(İnşaat veya Makine Mühendisliği diplomaları)


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir

Bu ihalede; Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması yapılarak ihale sonuçlandırılacaktır. Değerlendirme “teklif fiyatı” ve “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

1. Teklif Fiyatı Puanlaması

Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.

2. Kalite ve teknik değer nitelik Puanlaması

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2.1-Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minumum ve maksimum teklif oranları aralığında (minumum ve maksimum oranlar dahil ) kalması durumunda her bir iş kalemi için aşağıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

2.2- İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamınının toplam tekliflerine oranının her bir iş grubu için belirlenen minumum ve maksimum teklif oranları aralığında (minumum ve maksimum oranlar dahil ) kalması durumunda her bir iş grubu için aşağıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

2.3- Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.

2.4- İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minumum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır.

2.5- Kalite nitelik puanı her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanları toplamıdır.

Sıra No

Poz No

Tanımı

Puan

Minimum Teklif Oranı (%)

Maksimum Teklif Oranı (%)

1

 

KGM/BAKIM

 

MUHTELİF BAKIM VE TRAFİK GÜVENLİĞİ İŞLERİNİN YAPILMASI (ANAHTAR TESLİMİ)

14,04

22,46 33,69
2

KGM/KAMTEM

KAR VE BUZ MÜCADELESİ İÇİN REFÜJ MAHALLİNDE KAMYON TEMİNİ

7,15 11,44 17,16
3

KGM/KAMÇAL

KAR VE BUZ MÜCADELESİ İÇİN KAMYON ÇALIŞTIRILMASI

6,31 10,09 15,14
4

KGM/SERİM

HER CİNS KAPLAMALI YOLDA GREYDER İLE TEMEL MALZEMESİ VEYA BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM SERİMİ YAPILMASI

5,11 8,17 12,26
5

KGM/HSYTEM

HİDROLİK SANAT YAPILARI TEMİZLİĞİ VE BAKIMI

2,91 4,66 6,99
6

KGM/YAMA

HER CİNS KAPLAMALI YOLDA EL İLE TEMEL MALZEMESİ VEYA BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM KULLANILARAK ASFALT YAMASI YAPILMASI

2,55 4,09 6,13
7

KGM/GRYTEM

KAR VE BUZ MÜCADELESİ İÇİN REFÜJ MAHALLİNDE GREYDER TEMİNİ

2,40 3,83 5,75
8

KGM/SÜP

YOL SATHININ,BORDÜR VE OTOKORKULUK DİPLERİ İLE TRETUVARLARIN MAKİNA VE ELLE SÜPÜRÜLMESİ

2,03 3,25 4,87
9

KGM/YOB

YABANİ OTLARIN BİÇİLMESİ

1,76 2,81 4,22
10

KGM/YÜKTEM

KAR VE BUZ MÜCADELESİ İÇİN REFÜJ MAHALLİNDE YÜKLEYİCİ TEMİNİ

1,64 2,62 3,93
11

KGM/GRYÇAL

KAR VE BUZ MÜCADELESİ İÇİN GREYDER ÇALIŞTIRILMASI

1,40 2,24 3,35
12

KGM/HENDEK

HENDEKLERİN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI

1,07 1,71 2,56
13

KGM/BETONHENDEK

HER KESİT VE GENİŞLİKTE BETON KAPLAMALI KENAR,REFÜJ VE KAFA HENDEKLERİN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI

0,93 1,5 2,24
14 KGM/YÜKÇAL KAR VE BUZ MÜCADELESİ İÇİN YÜKLEYİCİ ÇALIŞTIRILMASI 0,48 0,77 1,15
15 KGM/HYL PROJE GEREKTİRMEYEN ÇAPTA HEYELAN,ŞEV AKMASI VE TERESSUBAT TEMİZLİĞİ 0,22 0,36 0,56

3. Toplam puan

Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite nitelik ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

TTP: İsteklinin toplam puanı ifade eder.


6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini,
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü 151. (Kastamonu), 157. (Ilgaz ) ve 158. (Çankırı) Şube Şefliği bakım ağı içerisinde bulunan yollarda 2022, 2023 ve 2024 yıllarında muhtelif bakım ve trafik güvenliği işlerinin yapılması . ihale dokümanında belirtilen iş kısımları için, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir.
Karayolları 151. (Kastamonu), 157. (Ilgaz) ve 158. (Çankırı) Şube Şefliği yollarında toplam 12 ay süreyle kar - buz mücadelesi ve 36 ay süreyle rutin bakım-onarım işlerinin yapılması. iş kalemleri için ise, teklif birim fiyat şeklinde verecektir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle karma sözleşme imzalanacaktır.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Sınır Değer Katsayısı Altyapı İşlerinde N= 1,00 olup, Resmi Gazetenin 4 Aralık 2015 tarihli ve 29552 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.