İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Antalya İli, Kepez İlçesi, Kültür Mahallesi, 10703 Ada 1 Parsel Nolu Taşınmazın 30 Yıl Süreli Olarak Yapım Veya Onarım Karşılığı Kiralanması
İlan Tarihi 12.08.2022
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 26.08.2022 11:00:00
Son Teklif Tarihi 26.08.2022
Düzeltilen Maddeler
Detay

İHALE İLANI

ANTALYA VAKIFLAR BÖLGEMÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Aşağıda vasıfları ve ihale bilgileri yazılı olan vakıf taşınmaz, ihaledosyasında mevcut şartname ve eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, “Yapımveya Onarım Karşılığı Kiralama” modeli çerçevesinde, mevcut imar durumuna göre “YURT” inşaatı yapılarak işletilmeküzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre “Kapalı TeklifUsulü” ile (Artırma) 30 yıl süreliolarak 11.08.2022 tarihinde ihaleye çıkarılmış ancak katılım olmadığından aşağıdabelirtilen tarihte pazarlık ihalesine bırakılmıştır.

 

İli

Antalya

İlçesi

Kepez

Mahallesi veya Köyü

Kültür

Cad.-Sk.-Mevkii

75.Yıl Caddesi - 3805 Sokağı

Ada

10703

Parsel

1

Yüzölçümü

8.042,00 m2

Cinsi

Arsa

Hisse Miktarı

Tam

Vakfı

Sadrazam Kuyucu Murad Paşa Bin Abdüsselam Vakfı

İşin Adı

Antalya İli, Kepez İlçesi, Kültür Mahallesi, 10703 Ada 1 Parsel Nolu Taşınmazın 30 Yıl Süreli olarak Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralanması

İhale Usulü

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesi kapsamında (Kapalı Teklif) ihalesi (Artırım)

Süresi

30 yıl (Projelendirme ve İnşaat süresi 3 yıl + İşletme süresi 27 yıl olmak üzere Toplam: 30 yıl) İşin süresi ve kira ödemeleri yer teslim tarihi itibarı ile başlayacak ve yer teslim tarihi sözleşme tarihinden itibaren 12 (On iki) ayı geçmeyecektir.

Asgari Aylık Kira Bedeli

1.      İhaleye esas muhammen aylık 200.000,00- TL kira bedeli üzerinden ihalede artışla belirlenecek tutar asgari aylık kira bedeli olup bu bedel müteakip yıllarda sözleşme süresi sonuna kadar her yıl, bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim % oranında) arttırılarak belirlenecektir.

2.      İnşaat süresi (İlk 3 yıl) aylık kira bedeli, ihale sonucu oluşan ve takip eden yıllarda yukarıda belirtilen şartlarda tespit edilen aylık kira bedelinin Yüzde On’u (%10) olarak belirlenecektir.

 

Tahmin Edilen Bedel

117.247.276,43.-TL (YüzonyedimilyonikiyüzkırkyedibinikiyüzyetmişaltıTürkLirasıKırküçKuruş)

Geçici Teminat

3.517.418,30.-TL (ÜçmilyonbeşyüzonyedibindörtyüzonsekizTürkLirasıOtuzKuruş)

İhale Dökümanının; (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim edileceği) adres

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 2. Kat. Yatırım Birimi (Sinan Mahallesi, Atatürk Caddesi, Vakıf İşhanı, No: 2 Muratpaşa/ANTALYA)

İhale Doküman Bedeli

1.000,00.-TL

İhalenin Yapılacağı Adres

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 2. Kat Toplantı Salonu (Sinan Mahallesi, Atatürk Caddesi, Vakıf İşhanı, No: 2 Muratpaşa/ANTALYA)

İhale Tarih ve Saati

26.08.2022 (Cuma) – Saat: 11,00

İrtibat Tlf. – Faks

0242 244 13 94-95      -    0242 2489644

 

 


 

İhaleye katılabilmek için Gereken Belgelerve İsteklilerde Aranan Şartlar:

                I. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri içinaşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf içerisinde sunmaları veyaihale tarih-saatine kadar posta yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir.

 

a) İletişim bilgi formu; Türkiye’detebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb.bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veyaSanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

 

b.1.Gerçek kişi olması halinde,ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgilimeslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareyeibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatgereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya SanayiOdasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicilinekayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesişartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzelkişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki TürkiyeKonsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

 

c) İmza Beyannamesi veya İmzaSirküleri; Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihiitibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmzaSirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmışsureti,

 

c.1.Gerçek kişi olması halinde, TicaretSicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareyeibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2.Tüzel kişi olması halinde; ilgisinegöre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğinyönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesiveya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imzasirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdareceonaylanmış sureti,

 

d) Vekaletname ve İmzaBeyannamesi; İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına tekliftebulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdiklivekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareyeibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Geçici Teminat Mektubu veyaMakbuzu; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçiciteminat bedelinin (İsteklinin ve İşinadının belirtilerek) Vakıflar Bankası Antalya Şubesinde bulunan (TR460001500158007309670212) İBAN numaralıİdare hesabına yatırıldığına dair makbuz,

f) Ortak Girişim Beyannamesi;İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak GirişimBeyannamesi (Ek:3)

g) Banka Referans Mektubu; Tahminedilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterirekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarınınihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günüdahil-düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) İş Deneyim Belgesi, İş BitirmeBelgesi veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi; Tahmin edilen bedelin %50'den azolmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre  Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığındanalınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veyailgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanmaİzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat RuhsatBelgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmeksuretiyle fotokopisi,

 

İş deneyimi kriterininuygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhütedilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindekiMerkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

 

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurtiçinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçicikabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2. Yurt içinde kamu kurum vekuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak(İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarıaşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdareninonayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurtiçinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde iseBelediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve ekiİnşaat Ruhsat Belgesi,

h.4) Yapı Müteahhitliği Yetki BelgeNumarası

 

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigalkonuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım)şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip altyüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi(Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıtarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhaleninalt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak altyüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdareceonaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylısözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.4. ve sözleşmenin 10.7. maddesindeöngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.

ı) Vergi Borcu Olmadığına DairBelge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergiborcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslınınİdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresiBaşkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcuolmadığına dair belge,

i) Sosyal Güvenlik Prim BorcuOlmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal GüvenlikKurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslıveya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıylaİdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internetadresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgeveya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerindendoğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelerden Yasaklı OlmadığınaDair Belge; İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğeuygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

k) İhale dokümanının satınalındığına dair makbuz; İhale dokümanları belirtilen adreste ücretsizolarak görülebilecektir. Ancak ihaleye katılabilmek için ihale dokümanbedelinin Vakıflar Bankası Antalya Şubesinde bulunan (TR460001500158007309670212) İBAN numaralı İdare hesabınayatırılarak satın alınması gerekmektedir.

l) Yer görme belgesi; İhalekonusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer GörmeFormu (Ek:7),

m) Terör örgütlerine iltisakıyahut bunlarla irtibatı olmadığına dair (noteronaylı) taahhütname  (Ek:11)

n) İç zarf / Teklif mektubu; Şartnamenin 11/1. maddesine göre hazırlanmış olanİç Zarf içerisinde şartnamenin 11.2. maddesine göre ekli örneğine uygun olarakhazırlanmış Teklif mektubu (Ek:8), 

 

            II. Ortakgirişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (h.4.), (ı), (i), (j) ve(m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıdasayılan belgelerin aslını, uygunluğunoterce onaylanmış örneklerini veya aslınınİdareye ibraz edilmesi şartıyla İdareceonaylanan suretini vermek zorundadır.

         III. Noteronaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunluolup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edileninaynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez.Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alanhüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinebağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret SiciliGazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

         IV. Dış Zarf; Yukarıda sayılan belgeler,şartnamenin 11/3. Maddesine uygun olarak hazırlanmış dış zarfın içerisinekonulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaretunvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak, zarfınyapıştırılan kısmı, istekli tarafından kaşelenmek suretiyle imzalanarak en geçihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır.

             V. İhaleyekatılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadecebir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeyealınmaz.

         VI. Telgraf veya faksla yapılacakmüracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

      VII. İdareyeverilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz vedeğiştirilemez.

  VIII. Her türlü vergi, resim, harç veilan bedelleri yükleniciye ait olup, sözleşme yapılmadan önce defatenödenecektir.

         IX. Bu iş için İdarenin kontrollükteşkilatına ihale üzerinde kalan istekli tarafından inşaat ruhsatı alınmasınımüteakip inşaat süresi boyunca araç tahsis edilecektir.

             X. İdare gerekçesini göstermekkaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İLAN OLUNUR.

 

 

 

Yeterlilik