İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tck- Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Karayolları 2 Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Yollarda Hasarlı Otokorkulukların Düzeltilmesi Ve Yenilenmesi
İlan Tarihi 27.09.2022
İhale K.No 2022/974574
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 20.10.2022 11:00:00
Son Teklif Tarihi 20.10.2022
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/974574

1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No:41 35100 BORNOVA/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 2324935000 - 2324627277
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Karayolları 2 Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Yollarda Hasarlı Otokorkulukların Düzeltilmesi ve Yenilenmesi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Otokorkuluk Rayı Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme Bedeli ve Nakliye Dahil) 20500 metre ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan miktarlar kadar diğer işler
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Sınırları dahilinde
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 400 (DörtYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.10.2022 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu (Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No:41 35100 Bornova / İZMİR)

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu işte benzer iş; "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği" 2.7. bendine uygun olarak " Çelik Otokorkuluk Yapılması veya Onarılması İşleri ", benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat veya Makina Mühendisliği ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Otokorkuluk Rayı Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme Bedeli ve Nakliye Dahil) 21% 32% 15
Otokorkuluk Rayı Montajı (Nakliye Dahil) (H1 ve H1 Köprü Ray Montajı Dahil) 3% 5% 2
Otokorkuluk Rayı Sökülmesi (Nakliye Dahil) (H1 ve H1 Köprü Ray Sökülmesi Dahil) 2% 3% 1
Otokorkuluk Dikmesi Yapılması (Sigma Profilden) (Ral-Rg 620) (Malzeme Bedeli ve Nakliye Dahil) 15% 22% 9
Otokorkuluk Dikmesi Montajı (Sigma Profilden) (Ral-Rg 620) (Nakliye Dahil) (H1 ve H2 Dikme Montajı Dahil) 2% 3% 1
Otokorkuluk Dikmesi Sökülmesi (Nakliye Dahil) (H1 ve H2 Dikme Sökülmesi Dahil) 1% 2% 1
Otokorkuluk Takozu (L=480 Mm) İle Ara Bağlantı Parçasının Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme Bedeli ve Nakliye Dahil) 2% 3% 1
Otokorkuluk Gergi Kuşağı Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme Bedeli ve Nakliye Dahil) 3% 4% 1
3N Otokorkuluk Dikmesi Yapılması (Malzeme Bedeli ve Nakliye Dahil) 1% 2% 1
H1-W4-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Yapılması (Malzeme Bedeli ve İş Başına Nakli Dâhil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) 18% 25% 11
H1-W4-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Montajı (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) 2% 3% 1
H1-W4-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Köprü Koruyucu Otokorkuluk Sistemi Yapılması (Malzeme Bedeli ve İşbaşına Nakli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları ve/veya Genleşme Ekleri Dahil) 1% 2% 1
H2-W4-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Yapılması (Malzeme Bedeli ve İş Başına Nakli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) 3% 5% 2Grup Adı : İŞ GRUBU-1
Kısım Adı : Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Yollarda Hasarlı Otokorkulukların Düzeltilmesi ve Yenilenmesi
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Otokorkuluk Bağlantı Plakası Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme Bedeli ve Nakliye Dahil)
Otokorkuluk "U" Takozu Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme Bedeli ve Nakliye Dahil)
Otokorkuluk "U" Takozu (Bağlantı Plakası Dahil) Sökülmesi (Nakliye Dahil)
Otokorkuluk Takozunun (L=480 Mm) Ara Bağlantı Parçasının (Bağlantı Plakası Dahil) Montajı (Ral-Rg 620) (Nakliye Dahil)
Otokorkuluk Takozu (L=780 Mm) İle Ara Bağlantı Parçasının Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme Bedeli ve Nakliye Dahil)
Otokorkuluk Takozu (L=780 Mm) ve Ara Bağlantı Parçasının (Bağlantı Plakası Dahil) Sökülmesi (Nakliye Dahil)
Otokorkuluk Gergi Kuşağı Sökülmesi (Nakliye Dahil)
Otokorkuluk Uç Parçası Sökülmesi (NAKLİYE DAHİL)
Köprü Koruyucu otokorkuluğu dikmesi montajı (Sigma profilden) (Ral-Rg 620) (Nakliye Dahil) (H1 Köprü Dikme Montajı Dahil)
Otokorkuluk Genleşme Eki (80-160) Yapılması (Ral-Rg620)(Normal Raydan Ve Gergi Kuşağından Fark Olarak) (Malzeme Bedeli ve Nakliye Dahil)
Otokorkuluk Genleşme Eki (80-160) Sökülmesi (Nakliye Dahil)
Otokorkuluk reflektörü montajı (Tek Yönlü ) (Nakliye Dahil)
Otokorkuluk Başlık Parçası Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme Bedeli ve Nakliye Dahil)
Otokorkuluk Başlık Parçası Montajı (Ral-Rg 620) (Nakliye Dahil)
3N otokorkuluk rayı yapılması (Malzeme Bedeli ve Nakliye Dahil)
3N otokorkuluk koruyucu ray parçası Montajı (Nakliye Dahil)
3N Otokorkuluk U kirişi takozu montajı (U 106 Profilden) (Nakliye Dahil)
H2-W4-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Montajı (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil)

2% 3% 1Grup Adı : İŞ GRUBU-2
Kısım Adı : Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Yollarda Hasarlı Otokorkulukların Düzeltilmesi ve Yenilenmesi
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Otokorkuluk "U" Takozu (Bağlantı Plakası Dahil) Montajı (Ral-Rg 620) (Nakliye Dahil)
Otokorkuluk Takozu(L=480 Mm) ve Ara Bağlantı Parçasının (Bağlantı Plakası Dahil) Sökülmesi (Nakliye Dahil)
Otokorkuluk Gergi Kuşağı Montajı (Ral-Rg 620) (Nakliye Dahil)
Kısa İndirme için Açılı Ray Parçası Sökülmesi (Nakliye Dahil)
Köprü Koruyucu otokorkuluğu dikmesi sökülmesi (Sigma profilden) (Nakliye Dahil) (H1 Köprü Dikme Sökülmesi Dahil)
Otokorkuluk İçin İki Yönlü Reflektör Yapılması (Malzeme Bedeli ve Bağlantı Elemanı ve Nakliye Dahil)(Reflektif Malzeme Dahil)
Otokorkuluk reflektörü montajı ( İki Yönlü ) (Nakliye Dahil)
3N otokorkuluk rayı Montajı (Nakliye Dahil) (H2 Ray Montajı Dahil)
3N otokorkuluk koruyucu ray parçası yapılması (Malzeme Bedeli ve Nakliye Dahil)
3N otokorkuluk koruyucu ray parçası Sökülmesi (Nakliye Dahil)
3N Otokorkuluk dikmesi Montajı (Nakliye Dahil)
3N Otokorkuluk dikmesi Sökülmesi (Nakliye Dahil)
3N Otokorkuluk Bağlantı Plakası Yapılması(6x45x75) (Malzeme Bedeli ve Nakliye Dahil)
3N Otokorkuluk Takozu Yapılması(C350 Profilden) (Malzeme Bedeli ve Nakliye Dahil)
3N Otokorkuluk takozu ile bağlantı plakası Montajı (Nakliye Dahil)
3N Otokorkuluk U kirişi takozu sökülmesi (Nakliye Dahil)
Hasar Görmüş Otokorkuluk Rayının Düzeltilip eski haline getirilmesi

2% 3% 1Grup Adı : İŞ GRUBU-3
Kısım Adı : Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Yollarda Hasarlı Otokorkulukların Düzeltilmesi ve Yenilenmesi
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Otokorkuluk Takozunun (L=780 Mm) Ara Bağlantı Parçasının (Bağlantı Plakası Dahil) Montajı (Ral-Rg 620) (Nakliye Dahil)
Kısa İndirme için Açılı Ray Parçası Yapılması (RAL - RG 620 ) (Malzeme Bedeli ve Nakliye Dahil)
Kısa İndirme için Açılı Ray Parçası Montajı (Nakliye Dahil)
Otokorkuluk Uç Parçası Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme Bedeli ve Nakliye Dahil)
Otokorkuluk Uç Parçası Montajı (Ral-Rg 620) (NAKLİYE DAHİL)
Köprü Koruyucu Otokorkuluğu Dikmesi Yapılması (Sigma Profilden) (Plakalar ve Ankraj dahil) (Ral-Rg 620) (Malzeme Bedeli ve Nakliye Dahil)
Otokorkuluk Genleşme Eki (80-160) Montajı (Ral-Rg620) (Nakliye Dahil)
Otokorkuluk İçin Tek Yönlü Reflektör Yapılması (Malzeme Bedeli ve Bağlantı Elemanı ve Nakliye Dahil) (Reflektif Malzeme Dahil)
Otokorkuluk Başlık Parçası Sökülmesi (Nakliye Dahil)
3N otokorkuluk rayı Sökülmesi (Nakliye Dahil) (H2 Ray Sökülmesi Dahil)
3N Otokorkuluk takozu ile bağlantı plakası Sökülmesi (Nakliye Dahil)
3N Otokorkuluk U kirişi yapılması (U 130 Profilden) (Malzeme Bedeli ve Nakliye Dahil)
3N Otokorkuluk U kirişi Montajı (Nakliye Dahil)
3N Otokorkuluk U kirişi Sökülmesi (Nakliye Dahil)
3N Otokorkuluk U kirişi takozu yapılması (U 106 Profilden) (Malzeme Bedeli ve Nakliye Dahil)
İdare Malı Mevcut Otokorkuluk Malzemelerinin Ayrıştırılması , İstiflenmesi vb. İşlerinin Yapılması
H1-W4-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Köprü Koruyucu Otokorkuluk Sistemi Montajı (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları ve/veya Genleşme Ekleri Dahil)

2% 3% 1

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Sınır Değer Katsayısı N=1,00 uygulaması 4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete ile güncellenerek yürürlüğe girmiştir.