İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tck- Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Büyükçekmece K4 Kav, Çukurhan Kav, Hicriye Kav, Uzunköprü-çöpköy Kav, Malkara San Bağ Kolu, Kınalı Ayr-tekirdağ Yolu Çamlık Kes Ve Bölge Geneli Trf Güv Açısından İh Duy Kavşakların Top İşl, San Yap, Köp İşl, Üstyapı Ve Çeşitli İşl
İlan Tarihi 30.09.2022
İhale K.No 2022/992878
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 26.10.2022 10:00:00
Son Teklif Tarihi 26.10.2022
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/992878

1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 Hasdal KAĞITHANE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2123125000 - 2123125070
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Büyükçekmece K4 Kav, Çukurhan Kav, Hicriye Kav, Uzunköprü-Çöpköy Kav, Malkara San Bağ Kolu, Kınalı Ayr-Tekirdağ Yolu Çamlık Kes ve Bölge Geneli Trf Güv Açısından İh Duy Kavşakların Top İşl, San Yap, Köp İşl, Üstyapı ve Çeşitli İşl
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Takriben 182.000 m3 kazı işleri, 24.450 m3 taş işleri, 4.092 m betonarme kazık, 15.923 m3 beton, 32.000 ton BSK, 68.000 ton PMAT ve PMT, 1.725 m otokorkuluk ve diğer işlerin yapılması yapım işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Edirne
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 550 (BeşYüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.10.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhale Salonu) Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 - Kağıthane/İSTANBUL

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A/V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.                        

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği'dir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Her Cins Ve Klastaki Zeminde Yarma, Yan Ariyet, Ocak Ariyeti Kazısı İle Dolgu Altlarındaki Her Cins Zayıf (Bitkisel Toprak Vs.) Ve Oynak (Batak Ve Balçık) Zeminlerin Kazılması Ve Kullanılması(Yarma Ve Yan Ariyet Kazısı, Ocak Ariyet Kazısı, Dolgu Yapılması, Yarma, Yan Ariyet Ve Ocak Ariyet Kazısı Nakli, Depo Nakli Vs Herşey Dahil Fiyat): 6,705335% 11,175559% 5
Her cins ve klastaki zeminde ve her platform genişliğinde reglaj (Kavşak ve yan yollar dahil) 0,021587% 0,035978% 0,2
Dolgu Altına Ocak Taşından Makine İle İstifsiz Taş Dolgu Yapılması (Nakliye dahil) 1,250864% 2,084773% 1,2
Refüjlerde, bordürle çevrili refüjlerde,eşanjönlerde ve düz sahalarda bitkisel toprak tabakası teşkili (Ocak Veya Depo Malzemesinden) 0,190906% 0,318176% 0,3
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda veya Suda drenaj kanalizasyon hendeği, duvar temeli, kutu menfez, taş dolgu, betonarme duvar, tahkimat işleri, hendek, menfez büzü, kafa hendekleri ile bilumum kanalların dar derivasyon şeklindeki kısımlarının kazılması ile köprü temelleri kazısı yapılması ve kullanılması(Nakliye Dahil Fiyat) 1,523415% 2,539025% 1,4
Sanat yapıları ve köprü temel tabanına, toprakarme kenarlarına, beton yol ve tretuvar altlarına, kırmataş tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kırmataş dolgu yapılması 0,968694% 1,61449% 0,7
Köprülerde ve heyelanlı bölgelerde Ø100 cm çapında her boyda yerinde dökme kazık yapılması (C30/37 hazır beton harcı ile) 2,596508% 4,327514% 1,8
Köprülerde veya heyelanlı bölgelerde Ø 120 cm. çapında her boyda yerinde dökme kazık yapılması (C 30/37 hazır beton harcı ile) 5,681729% 9,469549% 4
Her türlü inşaat temellerinde ve köprü temellerinde kuruda veya suda her dozda demirsiz beton (C20/25 hazır beton harcı ile) 0,896348% 1,493913% 0,6
Hendeklerin betonla kaplanması (Orta refüj ve yarma hendeği)(C 30/37 beton harcı ile) 5,94677% 9,911284% 4
Her türlü inşaatta (kirişli ve kutu menfezler, köprüler ve betonarme kazık hariç, plak ve kompozit menfezler dahil) kuruda veya suda her dozda demirli beton (C 30/37 hazır beton harcı ile) 2,753879% 4,589799% 2
Kutu menfezlerde kuruda veya suda her dozda demirli beton (C30/37 hazır beton harcı ile) 1,183955% 1,973258% 1
Köprülerde Kuruda Veya Suda Her Dozda Demirli Beton (C30/37 Hazır Beton Harcı İle)(Öngerilmeli (Önçekim-Artçekim) Kirişli Köprülerin Döşeme Betonları Ve Yaklaşım Plakları Dahil): 0,870147% 1,450245% 0,6
Prekast cephe panelleri yapılması ve yerine konulması (toprakarme hariç)(C30/37 hazır beton harcı ile)(Her ebat ve kalınlıkta)(Nakliye dahil) 0,113975% 0,189958% 0,2
Ø 200 mm. lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi (Nakliye dahil) 0,116982% 0,19497% 0,2
Betonarme için her çapta nervürlü demirin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi, işçiliği ve demir zaiyatları (Herşey dahil fiyat) 18,212315% 30,353858% 8
KOMPOZİT MALZEMEDEN IZGARA KAPAK TEMİNİ (460*660 EBATLARINDA)(NAKLİYE DAHİL) 0,012191% 0,020319% 0,1
Prefabrik beton bordür imali ve yerine döşenmesi (0,15x0,30)(Nakliye dahil) 0,53904% 0,898401% 0,5
Ø 500 Mm Anma Çaplı Koruge Kanalizasyon Borularının (Yüksek Yoğunluklu Polietilen (Hdpe) Ve Polipropilen (Pp) Esaslı) (Ts En 13476-1) (Sn 8)), Temini, Nakli Ve Döşenmesi (Ts En 13476-1) (Sn 8) 0,448992% 0,74832% 0,4
Prefabrik Drenaj Bacası Ve Baca Kapağı Tipi Prekast Elemanların İmali Ve Yerine Konulması (C 30/37 Hazır Beton Harcı İle)(Her Ebat Ve Kalınlıkta) 0,510764% 0,851273% 0,5
Prefabrik beton parke imali ve yerine döşenmesi (8 cm. kalınlıkta)(Nakliye Dahil ) 0,816062% 1,360104% 0,6
Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu yapılması (Nakliye Dahil) 0,093456% 0,15576% 0,2
Ocak Taşı İle Moloz Taş İnşaat (C30/37 Hazır Beton Harcı İle)(Gömme Oluklu Derz Yapımı Dahil) 4,575642% 7,626069% 3
Plent - Miks Alttemel Ve Plent - Miks Temel Yapılması (Kırılmış Ve Elenmiş Ocak Taşı İle Nakliye Dahil) 8,776284% 14,62714% 6
19 cm. SIKIŞMIŞ KALINLIKTA, ASTARSIZ TEMEL ÜZERİNE 1 m² BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM ( 8 CM BİTÜMLÜ SICAK TEMEL TABAKASI (Tip-A) (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE), 6 cm ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) VE 5 cm. SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 m² ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI YAPILMASI (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)(İdare Malı Bitüm İle) 8,163511% 13,605852% 6
Asfalt kazıma makinası ile her cins bitümlü karışım kaplamaların kazılması ve nakli 1,121378% 1,868964% 0,9
Minimum H2-W4-A veya B engelleme düzeyine sahip tek taraflı otokorkuluk sistemi yapılması ve montajı (Malzeme bedeli dahil) (İndirme bölgeleri ve/veya geçiş elemanları dahil) 0,909269% 1,515449% 0,6

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir" hükmü gereğince Sınır Değer Katsayısı (N) 1,00 (bir) olarak belirlenmiştir.