İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Dsi 3. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması
İlan Tarihi 27.03.2023
İhale K.No 2022/1498948
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 25.04.2023 10:00:00
Son Teklif Tarihi 25.04.2023
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/1498948

1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE ESKİŞEHİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Kırmızıtoprak Mahallesi Taşköprü Caddesi, DSİ Sok. No:2 26020 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası : 2222111100 - 2222111110
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Gökpınar barajından alınan suyla Basınçlı Borulu Sulama sistemi ile brüt yaklaşık 4403 ha tarım arazisinin Pompajlı olarak sulanması.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Eskişehir İli Günyüzü İlçesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 1200 (BinİkiYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.04.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ 3. Bölge Müdürlüğü Sulama Şube Müdürlüğü, Kırmızıtoprak Mah. Taşköprü Cad. Dsi Sok. No:2 Odunpazarı/ESKİŞEHİR


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

19/06/2018 tarih ve 30453/m sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan (A) ALT YAPI İŞLERİ AIX. GRUP: SU YAPILARI

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Ø1000 mm ANMA ÇAPINDA 10 ATM BASINÇ DAYANIMLI CTP BORU VE ÖZEL PARÇALARININ TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 7,6% 12% 4
Ø1100 mm ANMA ÇAPINDA 10 ATM BASINÇ DAYANIMLI CTP BORU VE ÖZEL PARÇALARININ TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 7,15% 11,2% 4
Ø1100 mm ANMA ÇAPINDA 6 ATM BASINÇ DAYANIMLI CTP BORU VE ÖZEL PARÇALARININ TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 0,2% 0,35% 0,2
Ø1200 mm ANMA ÇAPINDA 10 ATM BASINÇ DAYANIMLI CTP BORU VE ÖZEL PARÇALARININ TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 3,4% 5,45% 2,1
Ø1200 mm ANMA ÇAPINDA 6 ATM BASINÇ DAYANIMLI CTP BORU VE ÖZEL PARÇALARININ TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 3,4% 5,3% 2
Ø1300 mm ANMA ÇAPINDA 10 ATM BASINÇ DAYANIMLI CTP BORU VE ÖZEL PARÇALARININ TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 2,5% 3,95% 1,8
Ø1300 mm ANMA ÇAPINDA 6 ATM BASINÇ DAYANIMLI CTP BORU VE ÖZEL PARÇALARININ TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 1,65% 2,6% 1
Ø1400 mm ANMA ÇAPINDA 6 ATM BASINÇ DAYANIMLI CTP BORU VE ÖZEL PARÇALARININ TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 2,9% 4,65% 1,8
Ø1600 mm ANMA ÇAPINDA 6 ATM BASINÇ DAYANIMLI CTP BORU VE ÖZEL PARÇALARININ TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 0,95% 1,45% 0,5
Ø1700 mm ANMA ÇAPINDA 6 ATM BASINÇ DAYANIMLI CTP BORU VE ÖZEL PARÇALARININ TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 0,5% 0,82% 0,3
Ø600 mm ANMA ÇAPINDA 10 ATM BASINÇ DAYANIMLI CTP BORU VE ÖZEL PARÇALARININ TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 0,2% 0,27% 0,2
Ø600 mm ANMA ÇAPINDA 6 ATM BASINÇ DAYANIMLI CTP BORU VE ÖZEL PARÇALARININ TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 0,2% 0,28% 0,2
Ø700 mm ANMA ÇAPINDA 10 ATM BASINÇ DAYANIMLI CTP BORU VE ÖZEL PARÇALARININ TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 1,7% 2,75% 1
Ø700 mm ANMA ÇAPINDA 6 ATM BASINÇ DAYANIMLI CTP BORU VE ÖZEL PARÇALARININ TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 0,35% 0,54% 0,2
Ø800 mm ANMA ÇAPINDA 10 ATM BASINÇ DAYANIMLI CTP BORU VE ÖZEL PARÇALARININ TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 0,9% 1,44% 0,5
Ø900 mm ANMA ÇAPINDA 10 ATM BASINÇ DAYANIMLI CTP BORU VE ÖZEL PARÇALARININ TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 4,3% 6,8% 2,8
Ø900 mm ANMA ÇAPINDA 6 ATM BASINÇ DAYANIMLI CTP BORU VE ÖZEL PARÇALARININ TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 1,05% 1,7% 0,5
Ø 1168 mm Dış Çaplı 16 Atm Basınç Dayanımlı İçi Epoksi Boyalı, Dışı Polietilen Kaplı, St 44 t=8,00 mm et kalınlığında, Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 1,6% 2,65% 1
Ø 1219 mm Dış Çaplı 16 Atm Basınç Dayanımlı İçi Epoksi Boyalı, Dışı Polietilen Kaplı, St 44 t=9,00 mm et kalınlığında, Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 1,2% 1,85% 1
Ø 1524 mm Dış Çaplı 16 Atm Basınç Dayanımlı İçi Epoksi Boyalı, Dışı Polietilen Kaplı, St 44 t=15,00 mm et kalınlığında, Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,8% 1,25% 0,5
Ø 1727 mm Dış Çaplı 16 Atm Basınç Dayanımlı İçi Epoksi Boyalı, Dışı Polietilen Kaplı, St 44 t=16,50 mm et kalınlığında, Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 2% 3,13% 1
Ø 711 mm Dış Çaplı 16 Atm Basınç Dayanımlı İçi Epoksi Boyalı, Dışı Polietilen Kaplı, St 44 t=5,55 mm et kalınlığında, Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,85% 1,32% 0,5
YOL VEYA DERE GEÇİŞİ İÇİN Ø 1016 mm Dış Çaplı 10 Atm Basınç Dayanımlı İçi Epoksi Boyalı, Dışı Polietilen Kaplı, St 37 t=8,0 mm et kalınlığında, Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,16% 0,25% 0,2
YOL VEYA DERE GEÇİŞİ İÇİN Ø 1016 mm Dış Çaplı 10 Atm Basınç Dayanımlı İçi Epoksi Boyalı, Dışı Polietilen Kaplı, St 37 t=6,30 mm et kalınlığında, Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,1% 0,15% 0,2
YOL VEYA DERE GEÇİŞİ İÇİN Ø 1219 mm Dış Çaplı 10 Atm Basınç Dayanımlı İçi Epoksi Boyalı, Dışı Polietilen Kaplı, St 37 t=7,10 mm et kalınlığında, Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,25% 0,45% 0,2
YOL VEYA DERE GEÇİŞİ İÇİN Ø 1321 mm Dış Çaplı 10 Atm Basınç Dayanımlı İçi Epoksi Boyalı, Dışı Polietilen Kaplı, St 37 t=8,80 mm et kalınlığında, Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,15% 0,21% 0,2
YOL VEYA DERE GEÇİŞİ İÇİN Ø 1422 mm Dış Çaplı 10 Atm Basınç Dayanımlı İçi Epoksi Boyalı, Dışı Polietilen Kaplı, St 37 t=8,80 mm et kalınlığında, Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,15% 0,27% 0,2
YOL VEYA DERE GEÇİŞİ İÇİN Ø 1422 mm Dış Çaplı 10 Atm Basınç Dayanımlı İçi Epoksi Boyalı, Dışı Polietilen Kaplı, St 37 t=10,00 mm et kalınlığında, Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,08% 0,12% 0,2
YOL VEYA DERE GEÇİŞİ İÇİN Ø 1626 mm Dış Çaplı 10 Atm Basınç Dayanımlı İçi Epoksi Boyalı, Dışı Polietilen Kaplı, St 37 t=11,00 mm et kalınlığında, Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,03% 0,05% 0,2
YOL VEYA DERE GEÇİŞİ İÇİN Ø 610 mm Dış Çaplı 10 Atm Basınç Dayanımlı İçi Epoksi Boyalı, Dışı Polietilen Kaplı, St 37 t=5,55 mm et kalınlığında, Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,05% 0,08% 0,2
YOL VEYA DERE GEÇİŞİ İÇİN Ø 813 mm Dış Çaplı 10 Atm Basınç Dayanımlı İçi Epoksi Boyalı, Dışı Polietilen Kaplı, St 37 t=6,30 mm et kalınlığında, Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,09% 0,15% 0,2
YOL VEYA DERE GEÇİŞİ İÇİN Ø 914 mm Dış Çaplı 10 Atm Basınç Dayanımlı İçi Epoksi Boyalı, Dışı Polietilen Kaplı, St 37 t=7,1 mm et kalınlığında, Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,12% 0,22% 0,2
110 mm Anma Çapında 10 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,02% 0,03% 0,2
110 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,02% 0,03% 0,2
110 mm Anma Çapında 8 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,02% 0,04% 0,2
125 mm Anma Çapında 10 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,01% 0,02% 0,2
125 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,04% 0,07% 0,2
140 mm Anma Çapında 10 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,07% 0,12% 0,2
140 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,04% 0,07% 0,2
160 mm Anma Çapında 10 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,1% 0,18% 0,2
160 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,3% 0,47% 0,2
160 mm Anma Çapında 8 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,15% 0,28% 0,2
180 mm Anma Çapında 10 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,1% 0,17% 0,2
180 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,2% 0,3% 0,2
180 mm Anma Çapında 8 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,1% 0,15% 0,2
200 mm Anma Çapında 10 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,4% 0,65% 0,3
200 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,45% 0,75% 0,3
200 mm Anma Çapında 8 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,15% 0,25% 0,2
225 mm Anma Çapında 10 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,1% 0,15% 0,2
225 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,2% 0,28% 0,2
225 mm Anma Çapında 8 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,1% 0,2% 0,2
250 mm Anma Çapında 10 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,2% 0,37% 0,2
250 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,25% 0,43% 0,2
250 mm Anma Çapında 8 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,15% 0,25% 0,2
280 mm Anma Çapında 10 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,4% 0,66% 0,3
280 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,3% 0,52% 0,2
280 mm Anma Çapında 8 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,08% 0,13% 0,2
315 mm Anma Çapında 10 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,3% 0,43% 0,2
315 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,5% 0,77% 0,3
315 mm Anma Çapında 8 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,5% 0,79% 0,3
355 mm Anma Çapında 10 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,55% 0,84% 0,3
355 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,35% 0,58% 0,3
355 mm Anma Çapında 8 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,2% 0,33% 0,2
400 mm Anma Çapında 10 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,35% 0,53% 0,2
400 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,2% 0,27% 0,2
400 mm Anma Çapında 8 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,35% 0,57% 0,3
450 mm Anma Çapında 10 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,25% 0,37% 0,2
450 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,28% 0,43% 0,2
450 mm Anma Çapında 8 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,32% 0,5% 0,2
500 mm Anma Çapında 10 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,17% 0,26% 0,2
500 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,2% 0,31% 0,2
500 mm Anma Çapında 8 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,32% 0,5% 0,2
560 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,34% 0,54% 0,2
560 mm Anma Çapında 8 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,15% 0,23% 0,2
CTP Boru Hatları Üzerinde Yatay ve/veya Düşey Tespit Kitlesi Yapılması (BETON, DEMİR VE KALIP BEDELİ DAHİL) 0,95% 1,48% 0,5
İlyaspaşa Sulaması drenaj şebekesi imalatları 0,45% 0,68% 0,3
Pompa İstasyonu Elektrik, Aydınlatma, Otomasyon, Trafo İşlerinin Yapılması (Pompa Binası ve Elektrik Binası Dahil.) 1,5% 2,4% 1
Pompa İstasyonu İnşaat İşleri(Pompa Binası ve Elektrik Binası Dahil.) 0,55% 0,87% 0,3
Pompa İstasyonu Mekanik İşleri Yapılması 1,4% 2,22% 1
Ø 100 cm çapında, c 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01m ile 36,00m arası, 36,00m dahil) 0,25% 0,45% 0,2
Fore Kazık İmalatlarında kullanılmak üzere Her çapta nervürlü betonarme demirlerinin temini, nakli ve hazırlanıp yerine konması 0,25% 0,4% 0,2
Regülasyon havuzu inşaat işleri yapılması 0,85% 1,35% 0,5
TEK ÇIKIŞLI (HAVA VANASIZ)SU ALMA VANASI KORUMA YAPILARININ KAZISI VE İNŞASI, MEKANİK AKSAMIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ 0,65% 1% 0,5
ÇİFT ÇIKIŞLI (HAVA VANASIZ)SU ALMA VANASI KORUMA YAPILARININ KAZISI VE İNŞASI, MEKANİK AKSAMIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ 1% 1,55% 0,5
TEK ÇIKIŞLI (POMPAJLI VEYA CAZİBELİ TAHLİYELİ)SU ALMA VANASI KORUMA YAPILARININ KAZISI VE İNŞASI, MEKANİK AKSAMIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ 0,1% 0,15% 0,2
ÇİFT ÇIKIŞLI (POMPAJLI VEYA CAZİBELİ TAHLİYELİ) SU ALMA VANASI KORUMA YAPILARININ KAZISI VE İNŞASI, MEKANİK AKSAMIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ 0,2% 0,3% 0,2
TEK ÇIKIŞLI (HAVA VANALI)SU ALMA VANASI KORUMA YAPILARININ KAZISI VE İNŞASI, MEKANİK AKSAMIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ 0,3% 0,45% 0,2
ÇİFT ÇIKIŞLI (HAVA VANALI)SU ALMA VANASI KORUMA YAPILARININ KAZISI VE İNŞASI, MEKANİK AKSAMIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ 0,5% 0,75% 0,3
Muhtelif Çaplı(Ø100(dahil)- Ø355(dahil) arası) El Kumandalı Sürgülü Vana ile Ayrım Sanat Yapısı Yapılması ( Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi) (Hava Vanasız, yol geçişli/geçişsiz) 0,4% 0,6% 0,3
Muhtelif Çaplı(Ø100(dahil)- Ø355(dahil) arası) El Kumandalı Sürgülü Vana ile Ayrım Sanat Yapısı Yapılması ( Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi)(Hava Vanalı, yol geçişli/geçişsiz) 0,35% 0,55% 0,2
Ø400 Çaplı El Kumandalı Kelebek Vana ile Ayrım Sanat Yapısı Yapılması (Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi)(Hava Vanalı/Hava Vanasız, yol geçişli/geçişsiz) 0,15% 0,2% 0,2
Ø450 Çaplı El Kumandalı Kelebek Vana ile Ayrım Sanat Yapısı Yapılması (Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi)(Hava Vanalı/Hava Vanasız, yol geçişli/geçişsiz) 0,1% 0,15% 0,2
Ø500 Çaplı El Kumandalı Kelebek Vana ile Ayrım Sanat Yapısı Yapılması (Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi)(Hava Vanalı/Hava Vanasız, yol geçişli/geçişsiz) 0,03% 0,05% 0,2
Ø560 Çaplı El Kumandalı Kelebek Vana ile Ayrım Sanat Yapısı Yapılması (Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi)(Hava Vanalı/Hava Vanasız, yol geçişli/geçişsiz) 0,05% 0,07% 0,2
Ø600 Çaplı El Kumandalı Kelebek Vana ile Ayrım Sanat Yapısı Yapılması (Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi)(Hava Vanalı/Hava Vanasız, yol geçişli/geçişsiz) 0,05% 0,09% 0,2
Ø900 Çaplı El Kumandalı Kelebek Vana ile Ayrım Sanat Yapısı Yapılması (Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi)(Hava Vanalı/Hava Vanasız, yol geçişli/geçişsiz) 0,08% 0,13% 0,2
Y1 Ayrım Yapısının Yapılması ve Anaboru üzerinde Ayrım yeri membasında bulunan Yol geçişi,Tahliye/dere geçişi, yapılarının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Montajı(Geçişler için kullanılacak çelik boru bedeli dahil) 0,35% 0,53% 0,2
Ø250 Çaplı HAT KAPAMA VANASININ TEMİNİ, KORUMA YAPILARININ KAZISI VE İNŞASI, MEKANİK AKSAMIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ(HAVA VANALI) 0,01% 0,02% 0,2
Ø300 Çaplı HAT KAPAMA VANASININ TEMİNİ, KORUMA YAPILARININ KAZISI VE İNŞASI, MEKANİK AKSAMIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ(HAVA VANALI) 0,02% 0,03% 0,2
Ø350 Çaplı HAT KAPAMA VANASININ TEMİNİ, KORUMA YAPILARININ KAZISI VE İNŞASI, MEKANİK AKSAMIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ(HAVA VANALI) 0,03% 0,05% 0,2
Ø500 Çaplı KELEBEK HAT KAPAMA VANASININ TEMİNİ, KORUMA YAPILARININ KAZISI VE İNŞASI, MEKANİK AKSAMIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ(HAVA VANALI) 0,03% 0,05% 0,2
Ø700 Çaplı KELEBEK HAT KAPAMA VANASININ TEMİNİ, KORUMA YAPILARININ KAZISI VE İNŞASI, MEKANİK AKSAMIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ(HAVA VANALI) 0,1% 0,18% 0,2
Ø800 Çaplı KELEBEK HAT KAPAMA VANASININ TEMİNİ, KORUMA YAPILARININ KAZISI VE İNŞASI, MEKANİK AKSAMIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ(HAVA VANALI) 0,06% 0,1% 0,2
Ø900 Çaplı KELEBEK HAT KAPAMA VANASININ TEMİNİ, KORUMA YAPILARININ KAZISI VE İNŞASI, MEKANİK AKSAMIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ(HAVA VANALI) 0,15% 0,25% 0,2
Ø1000 Çaplı KELEBEK HAT KAPAMA VANASININ TEMİNİ, KORUMA YAPILARININ KAZISI VE İNŞASI, MEKANİK AKSAMIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ(HAVA VANALI) 0,5% 0,75% 0,3
Ø1100 KELEBEK HAT KAPAMA VANASININ TEMİNİ, KORUMA YAPILARININ KAZISI VE İNŞASI, MEKANİK AKSAMIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ(HAVA VANALI) 0,55% 0,9% 0,3
Ø1200 Çaplı KELEBEK HAT KAPAMA VANASININ TEMİNİ, KORUMA YAPILARININ KAZISI VE İNŞASI, MEKANİK AKSAMIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ(HAVA VANALI) 0,25% 0,36% 0,2
Ø1300 Çaplı KELEBEK HAT KAPAMA VANASININ TEMİNİ, KORUMA YAPILARININ KAZISI VE İNŞASI, MEKANİK AKSAMIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ(HAVA VANALI) 0,25% 0,43% 0,2
Ø1400 Çaplı KELEBEK HAT KAPAMA VANASININ TEMİNİ, KORUMA YAPILARININ KAZISI VE İNŞASI, MEKANİK AKSAMIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ(HAVA VANALI) 0,17% 0,26% 0,2
Her Çapta, Darbesiz Kinetik Vantuz Sanat Yapısı Yapılması ( Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi) 0,3% 0,45% 0,2
Her Türlü (Pompajlı, Cazibeli) Ara ve Hat Sonu Tahliye Yapısı Yapılması (Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi) 0,4% 0,61% 0,3
Hava Vanalı Hat Kapama,Elektromanyetik Debimetre Koruma Yapısı Yapılması,Solar Güneş Paneli ve Besleme Sistemi Yapılması (Kazısı,Dolgusu,Kalıbı,Betonu,Demiri ve İnşası, Elektrik,Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi) 0,12% 0,18% 0,2
Her türlü işletme bakım yolu yapılması 0,12% 0,18% 0,2
Dere Geçişi Yapılması (Boru Bedeli Hariç) 0,2% 0,32% 0,2
Her türlü ölçüm, harita, yol projeleri, aplikasyon, tatbikat, tadilat, uygulama, revize projelerin hazırlanması, kamulaştırma planı hazırlanması işlerinin götürü olarak yapılması 0,04% 0,06% 0,2

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Paylaş