İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Dsi Sulama Dairesi Başkanlığı Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
İşin Adı Adıyaman Samsat Pompaj Sulaması Pompa İstasyonu Deprem Sonrası Rehabilitasyonu
İlan Tarihi 05.06.2023
İhale K.No 2023/537662
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 20.06.2023 10:00:00
Son Teklif Tarihi 20.06.2023
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/537662

1-İdarenin
a) Adı : DSİ SULAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Mustafa Kemal Mahallesi Anadolu Bulvarı No:9 PK:06530 ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 454 53 50 - 0 (312) 454 53 05
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Adıyaman Samsat Pompaj Sulaması Pompa İstasyonu Depm Sonrası Rehabilitasyonu
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Atatürk Barajı Gölü’nden alınarak 70 m yüksekliğe basılan 5000 l/s debiye sahip sulama suyuyla mevcut sulama alanında, sulamanın devamının sağlanabilmesi için depmlerde hasar alan Samsat Pompa İstasyonunda gerekli rehabilitasyon işleri yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Adıyaman
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 240 (İkiYüzKırk) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.06.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ Genel Müdürlüğü Sulama Dairesi Başkanlığı B636 No'lu Toplantı Odası, Mustafa Kemal Mahallesi Anadolu Bulvarı No:9 Çankaya/ANKARA


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği" nde yer alan AIX veya BIII grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Makina Mühendisliği 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:60
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Liste Oluşturma
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 25 )
Aşağıda yer alan listeye belirlenen kriterleri içeren maddeler eklenmiş olup, istekli tarafından bu maddelerden biri seçilebilecek ve istekliye seçilen maddeye karşılık belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı:Üretici olduğunu tevsik edici belgeleri İhale dokümanı ile birlikte sunan; düşey milli pompa üreticileri 25 tam puan, DSİ ekipman üreticileri uygunluğu belgesi olan çelik özel imalat üreticileri 10 tam puan alacaktır. Ortak girişimlerde bu şartın pilot veya özel ortaklardan herhangi biri tarafından sağlanması puan almak için yeterli olacaktır. Alınabilecek azami TDNP-01 puanı 25’tir.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Nispi Değeri:Listede olana puan uygulanacaktır

Tanımı Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Düşey milli pompa üreticileri 25
DSİ ekipman üreticileri uygunluğu belgesi olan çelik özel imalat üreticileri 10Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Sayısal/Aralıklı Liste
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 15 )
Aşağıda yer alan listeye belirlenen kriterleri içeren maddeler eklenmiş ve bu maddelere ilişkin sayısal değer aralıkları belirlenmiş olup, istekli tarafından listedeki maddelerden biri seçilebilecek ve istekliye seçilen maddeye karşılık belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı:Son beş yılda DSİ’ye karşı yüklenici/alt yüklenici olarak yapımı tamamlanan pompa istasyonu veya rehabilitasyonu iş deneyim (bitirme) belgesi veya geçici/kısmi geçici kabul belgesi sunan istekli her bir iş için 3 tam puan olmak üzere toplamda en fazla 15 puan alacaktır. Ortak girişimlerde bu şartın pilot veya özel ortaklardan herhangi biri tarafından sağlanması puan almak için yeterli olacaktır. Ortakların iş deneyim belgesi adedi toplanarak puanlama yapılacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Nispi Değeri:Listede olana puan uygulanacaktır

Aralık(En Düşük) Aralık(En Yüksek) Fiyat Dışı
Unsur Puanı
5 (Dahil) üzeri 15
4 (Dahil) 5 (Dahil Değil) 12
3 (Dahil) 4 (Dahil Değil) 9
2 (Dahil) 3 (Dahil Değil) 6
1 (Dahil) 2 (Dahil Değil) 3

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

16/07/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Paylaş