İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş (Botaş)
İşin Adı Eşme İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Yapım İşi Projesi
İlan Tarihi 25.03.2024
İhale K.No 2024/331432
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.04.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 17.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/331432
1-İdarenin
a) Adı : Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ)
b) Adresi : Bilkent Plaza A1 Blok Kat:1 06800 Bilkent Çankaya/Ankara
c) Telefon ve faks numarası : 3122973509 - 3122660734
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Eşme İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Yapım İşi Projesi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Eşme İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Yapım İşi Projesi Başlıca;Yaklaşık 44.461 m. (Eğik) Uzunluğunda 16” Çaplı Doğal GazÇelik Boru Hattı Sistemi, 1 Adet Pig İstasyonu, 3 Adet Hat Vanası,1 Adet Take-Off Vanası İstasyon Yapım İşleri İle İlgili MalzemeTemini (İdare’ce Sağlanacak Hat Boruları Hariç), Tesis ve İnşaİşleridirAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Uşak ve Manisa İlleri
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 540 (BeşYüzKırk) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.04.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : BOTAŞ Genel Müdürlüğü Elektronik İhale Salonu(e-tekliflerin açılacağı adres) A-1 ve A-2 Blok Bilkent Çankaya/Ankara
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veyabilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veyabilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermeküzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarakdüzenlenen belgeyi sunar.Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üçkriter birlikte aranır.Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerinisunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlikkriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar,iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılınbelgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yıllarınparasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin% 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyisunan istekli yeterli kabul edilecektir.Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldanbaşlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulanyılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunusunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelirtablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan birönceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelirtabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıpsağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş GruplanTebliği" nde Yer Alan ve Tebliğ Ekinde Kamu İhale Kurumu Tarafından Belirlenen Yapım İşlerinde Benzerİş Gruplan Listesinde Bulunan; “(A) Alt Yapı İşleri” Ana Başlığı Altındaki;"III. Grup: Boru ve İletim Hattı İşleri" veya "XVI. Grup: Endüstriyel Tesis İnşaatları"Grubuna Ait İş Deneyim Belgeleri Benzer İş Olarak Belirlenmiştir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Makine Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve AçıklamalarıFiyat Dışı Unsur Değerlendirme Kriterleri Toplam Puan=Teklif Fiyat Puanı (TP) + Fiyat Dışı Unsur Puanı(FDUP) Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Fiyat İle Birlikte Fiyat Dışı Unsurlara Göre BelirleneceğiBu İhalede Fiyat %60, Fiyat Dışı Unsurlar İse %40 Ağırlığa Sahiptir. I) Teklif Fiyat Puanı (TP) (60 Puan)Sınır Değerin Üstündeki İsteklilere Ait Teklif Puanları; TP = (TFSD / TF) x 60 Formülü İle, Sınır DeğerinAltındaki İsteklilere Ait Teklif Puanları; TP = (TF / TFSD) x 60 Formülü İle Hesaplanacaktır. Formülde YerAlan; - TP: İsteklinin Teklif Fiyat Puanını, - TFSD: Sınır Değer Hesabına Dahil Edilen İstekliler ArasındaSınır Değerin Üstündeki En Düşük Fiyat Teklifini, - TF: İsteklinin Teklif Fiyatını, İfade Eder. II) Fiyat DışıUnsur Puanı (FDUP) (40 Puan) Fiyat Dışı Unsur Puanı; - İsteklinin BOTAŞ’ta Devam Eden İş Sayısı(10 Puan), - İsteklinin BOTAŞ’a Karşı Yüklenmiş Olduğu İşlerdeki Sicili (10 Puan), - İsteklinin İstihdamEttiği Teknik Personel Sayısı (4 Puan), - İsteklinin Bünyesindeki Makine ve Ekipman Sayısı (1 Puan),- İsteklinin İş Deneyim Belgesinin Niceliği, Niteliği ve Türü (15 Puan), Kriterlerinin Puanlanması İleTespit Edilecektir. 1. İsteklinin BOTAŞ’ta Devam Eden İş Sayısı (10 Puan) İsteklinin Teklif Bedelinin%1'i Üstünde, İdaremizde İhale Tarihi İtibariyle Mevcut, Devam Eden İşi (Geçici Kabul BelgesiDüzenlenmemiş İşler); A- Yok İse 10 Puan Alır, B- 1 (Bir) İşi Varsa 5 Puan Alır. C- 2 (İki) veya Üzeri İşiVar İse 0 Puan Alır. - Ortaklık Oluşturularak İhaleye Katılım Sağlanması Halinde, Ortaklık OranınaBakılmaksızın Ortaklardan Herhangi Birinin İdaremizde Devam Eden İşi, İhaleye Katılım SağlayanOrtaklığın İşi Olarak Kabul Edilir. - İsteklinin, Ortalık Oranına Bakılmaksızın, Ortaklık OluşturarakÜstlendiği İdaremizde Devam Eden İşi de İsteklinin Devam Eden İşi Olarak Kabul Edilir. - İsteklininDevam Eden İşi Var Ancak İşe Ait Geçici Kabul Belgesi Düzenlenmiş İse Söz Konusu İş Devam Eden İşOlarak Nitelendirilmeyecektir. 2. İsteklinin BOTAŞ’a Karşı Yüklenmiş Olduğu İşlerdeki Sicili (10 Puan)İstekli, İdaremizde Yapmış Olduğu İşler İle İlgili Olarak İhale Tarihinden Önceki 5 (Beş) Yıl İçerisindeHakkında; A- Sözleşme Feshi, Sözleşme Devri, Nam ve Hesap Süreci ve Herhangi Bir Gecikme Cezası(Sözleşme Süresi ve Kabul Eksikliklerinin Tamamlanma Süresindeki Gecikmeden Kaynaklı) Yok İse10 Puan Alır. B- Sözleşme Feshi veya Devri Yok Ama Herhangi Bir Nam ve Hesap Süreci veya GecikmeCezası Var İse 5 Puan Alır. C- Sözleşme Feshi veya Devri Var İse 0 Puan Alır. - Ortaklık Oluşturularakİhaleye Katılım Sağlanması Halinde, Ortaklık Oranına Bakılmaksızın Ortaklardan En Düşük Sicil PuanıAlanın Puanı, İş Ortaklığının Puanı Olarak Kabul Edilir. - İsteklinin, İdaremize Karşı Ortaklık OluşturarakYüklendiği İşlerdeki Sicili de O İşteki Ortaklık Oranına Bakılmaksızın Kendi Sicili Olarak Değerlendirilir.- İşin Bir Kısmının, Geçici veya Kesin Kabul Eksikliklerinin Yüklenici Adına Giderilmesi veyaYükleniciye Ait İşçi Alacaklarının İdare Tarafından Ödenmesi Nam ve Hesap Süreci Olarak Dikkat Alınır.- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 4, Geçici 5 ve Geçici 6. Maddeleri KapsamındaGerçekleştirilen Fesih ve Devir İşlemleri Söz Konusu Değerlendirmenin Dışındadır. Ayrıca Mücbir Sebeplerveya İdareden Kaynaklı Nedenlerle Yapılan Sözleşme Fesihleri Söz Konusu Değerlendirmenin Dışındadır.3. İsteklinin Bünyesindeki Teknik Personel Sayısı (4 Puan) İstekli İhale Tarihinden Önceki En Az 3 (Üç) YılBoyunca Merkez Ofisi veya Şubesinde Düzenli Olarak İstihdam Ettiği Teknik Personel (Mühendis / Mimar)Sayısına Göre Aşağıdaki Şekilde Puan Alır: A- 5 ve Üzeri Teknik Personel İstihdam Edilmiş İse 4 PuanAlır, B- 4 Teknik Personel İstihdam Edilmiş İse 3 Puan Alır, C- 3 Teknik Personel İstihdam Edilmiş İse2 Puan Alır, D- 3 Teknik Personelden Az İse 0 Puan Alır, - İstekli, İstihdam Ettiği Personelde DeğişikliğeGiderek Farklı Bir Teknik Personel Görevlendirebilir, Ancak Devamlılık Zorunludur. Personelin İşten Çıkışıİle Diğer Personelin İşe Girişi Arasındaki Süre 30 Günü Aşmamalıdır. Aksi Takdirde Personel DevamlılığıSağlanmadığı İçin O Personelden Puan Kazanamaz. - İstekliler Düzenli Olarak Bünyesinde İstihdam EttiğiTeknik Personele Ait Bilgiler İçin Tevsik Edici Belgeleri (Mezuniyet Belgesi, SGK Hizmet Dökümü,SGK İşe Giriş Bildirgesi vb.) Belgelerin Sunuluş Şekline Uygun Olarak Sunacaktır. - Ortaklık Oluşturularakİhaleye Katılım Sağlanması Halinde, Ortaklık Oranına Bakılmaksızın Ortaklardan En Az Birinin Tek BaşınaYukarıdaki Şartı Sağlaması Yeterlidir. - Ortaklık Oluşturularak İhaleye Katılım Sağlanması HalindeOrtakların Bünyesinde Yer Alan Personel Sayısı Toplamı Dikkate Alınmayacaktır. 4. İsteklininBünyesindeki Makine Ekipman Sayısı (1 Puan) İhale Tarihi İtibariyle İsteklinin Mülkiyetinde;A- En Az 2 (İki) Adet Ekskavatör veya 1 (Bir) Adet Side-Booma Sahip İse İstekli 1 Puan Alır.B- Yok İse 0 Puan Alır. - Ortaklık Oluşturularak İhaleye Katılım Sağlanması Halinde, OrtaklarınBünyesinde Yer Alan Makine Ekipman Sayısı Toplamı Dikkate Alınacaktır. - İstekliler MülkiyetindeBulunduğunu Beyan Ettikleri Makine Ekipman İçin Tevsik Edici Belgeleri (Ruhsat ve İhale Tarihi İtibariyleYMM Tarafından Onaylanmış Demirbaş Listesi vb.) Belgelerin Sunuluş Şekline Uygun Olarak Sunacaktır.
5. İş Deneyimi Belgesinin Nicelik, Nitelik ve Türü (İDBP) (15 Puan) 5. 1. İş Deneyim Belgesinin Niceliği(5 Puan) İstekli Tarafından Sunulan İş Deneyim Belgesinin Tutarı; A- Teklif Bedelinin 2 (İki) Katı veÜzerinde İse 5 Puan Alır. B- Teklif Bedeli (Dahil) İle Teklif Bedelinin 2 (İki) Katı Arasında İse 3 Puan Alır.C- Teklif Bedelinden Az İse 0 Puan Alır. - Ortaklık Oluşturularak İhaleye Katılım Sağlanması Halinde;Her Bir Ortağın Sunduğu İş Deneyim Belgesi Tutarı, Ortaklık Oranı Nispetinde Dikkate Alınarak Toplanırve Bulunan Bu Tutar, İş Ortaklığının İş Deneyim Belgesi Tutarını Oluşturur. 5.2. İş Deneyim BelgesininNiteliği (5 Puan) İstekli Tarafından Sunulan İş Deneyim Belgesi; A- En Az 15 km, 24" ve Üzeri Çapa SahipPetrol veya Doğal Gaz Boru Hattı Yapım İşine Ait İse 5 Puan Alır. B- En Az 15 km 16" (Dahil) İle 24"Arasında Çapa Sahip Petrol veya Doğal Gaz Boru Hattı Yapım İşine Ait İse 3 Puan Alır. C- 15 km’den Azve/veya 16"in Altında Çapa Sahip Petrol veya Doğal Gaz Boru Hattı İşine Ait İse 0 Puan Alır. - OrtaklıkOluşturularak İhaleye Katılım Sağlanması Halinde; Ortaklar Tarafından Sunulan İş Deneyim BelgelerindenNiteliği Daha Yüksek Olan İş Deneyim Belgesi Değerlendirmeye Alınacaktır. 5.3. İş Deneyim BelgesininTürü (5 Puan) İstekli Tarafından Sunulan İş Deneyim Belgesi; A- “Yüklenici İş Bitirme Belgesi /Yüklenici İş Durum Belgesi” İse 5 Puan Alır, B- “Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi” İse 3 Puan Alır.C- “İş Denetleme”, “İş Yönetme” Belgeleri İle Mezuniyet Belgeleri Sunulması Halinde Bu Bölümden0 Puan Alır. - Ortaklık Oluşturularak İhaleye Katılım Sağlanması Halinde; Pilot Ortağın İş Deneyim BelgesiDeğerlendirmeye Alınarak Ortaklığın Puanı Hesaplanacaktır. Diğer Hususlar - İstekliler Tarafından
5. Madde Çerçevesinde İş Deneyim Belgesi Üzerinden Puan Alınabilmesi İçin Sunulan İş DeneyimBelgesinin İdari Şartnamenin 7.5. ve 7.6. Maddelerinde Yer Alan Şartları Sağlamaları Gerekmektedir.Yeterlik Kriterlerini Taşımayan İş Deneyim Belgeleri Üzerinden Puanlama Yapılmayacaktır. - İstekliler İşDeneyim Belgesi Üzerinden Aldıkları Puanlarını Artırabilmek İçin Birden Fazla İş Deneyim BelgesiSunabilirler. Ancak Böyle Durumlarda Nicelik Kriteri Üzerinden Puan Verilebilmesi İçin İş DeneyimBelgelerine Ait Tutar Toplanmayacak Olup En Yüksek Tutarlı Olan Belge Dikkate Alınacaktır. - İstekliler İşDeneyim Belgesi Üzerinden Aldıkları Puanlarını Artırabilmek İçin Birden Fazla İş Deneyim BelgesiSunabilirler. Ancak Böyle Durumlarda Nitelik Kriteri Üzerinden Puan Verilebilmesi İçin İş DeneyimBelgelerine Ait Boru Hattı Uzunlukları ya da Boru Hattı Çapları Toplanmayacak Olup En YüksekNiteliğe Sahip Boru Hattı Yapım İşini İçeren Belge Dikkate Alınacaktır. - Fiyat Dışı Unsurlara İlişkinDeğerlendirme, Yeterlik Bilgileri Tablosunda ya da Fiyat Dışı Unsur Cevapları Tablosunda İsteklilerTarafından Beyan Edilen Bilgi ve Belgeler Üzerinden Yapılır. İlgili Kısımlarda Fiyat Dışı UnsurHesaplanması İçin Beyan Edilmesi Gerekli Satırların Doldurulmaması Durumunda İstekli O Satıra AitHesaplamadan Puan Alamaz. - İsteklinin Fiyat Dışı Unsur Hesaplanması İçin Yeterlik Bilgileri TablosundaBeyan Ettiği Bilgi/Belgeler İle Tevsik Ettiği Bilgi/Belgeler Arasında Puan Farkı Olması Durumunda,Fiyat Dışı Unsur Hesaplanması Düşük Olan Puan Üzerinden Yapılır. - İsteklilerin, İdarede Devam Eden İşve Sicil Puanı İçin Beyanlarının Doğruluğu İdaremiz Kayıtları Esas Alınarak Yapılacaktır. - İsteklilerin,Teknik Personel ve Makine Ekipman İçin Beyanlarının Doğruluğu İçin Tevsik Edici Belge İstenecektir.- İsteklilerin, İş Deneyim Belgesi Puanı İçin Beyanlarının Doğruluğu EKAP’a Kayıtlı İş Deneyim BelgeleriÜzerinden Gerçekleştirilecektir. EKAP’a Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgelerinin Doğruluğu İçin İseTevsik Edici Belge İstenecektir. - Yeterlik Bilgileri Tablosunda Fiyat Dışı Unsur Hesaplaması İçin BeyanEdilen Bilgi ve Belgelerin Edici Belgelerin İstenilmesi Durumunda, İstekliler Tarafından Belgelerin, İdariŞartnamenin “Belgelerin Sunuluş Şekli” Başlıklı İlgili Maddesine Uygun Olarak Sunulması Gerekmektedir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Teklifi Sınır Değerin Altında Kalan İsteklilerden Kanunun 38 inci Maddesine Göre Açıklama İstenecektir.02.03.2021 Tarih ve 31411 Sayılı Resmi Gazetede İlan Edilen "Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.Tarafından Gerçekleştirilecek (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki Yapım İşleri İhalelerinde, Sınır Değer EşitliğindeKullanılan (N) Sınır Değer =1 Olarak Düzenlenmiştir." İfadesi Doğrultusunda Bu İhalede Uygulanacak SınırDeğer Katsayısı (N)=1 Olarak Hesaplanacaktır.
Paylaş